Keskkonnaamet määras Uus-Kiviõli kaevandusele ranged keskkonnanõuded

 (1)
Põlevkivikaevandus
PõlevkivikaevandusFoto: Tiit Blaat

Keskkonnaamet andis Uus-Kiviõli põlevkivikaevandusele kaevandamisloa, millega amet seab kaevandajale 20 täiendavat nõuet võimalike keskkonnahäiringute ennetamiseks.

Loaga on lubatud Enefit Kaevandused aktsiaseltsil kaevandada Uus-Kiviõlis maksimaalselt 6000 tonni põlevkivi aastas järgmise 30 aasta jooksul, kui ettevõte täidab kõiki ameti seatud nõudeid.

„Keskkonnaameti jaoks on oluline hoida ja kaitsta Uus-Kiviõli piirkonda võimalike negatiivsete keskkonnamõjude eest. Seepärast tehtigi mitmeid uuringuid ning keskkonnamõju hindamine, et omada parimaid teadmisi, kuidas tagada hea keskkonnaseisund,“ selgitas keskkonnaameti maapõuebüroo peaspetsialist Tiit Rahe.

Enefit Kaevandused AS peab andma kohalikule omavalitsusele regulaarselt ülevaadet, kuidas kaevandamisega kaasnevaid mõjusid on ennetatud või leevendatud. Näiteks rajab kaevandaja puhta joogivee tagamiseks juba enne põhjavee alandamist alternatiivse veevarustuse. Lisaks peab kaevandaja jälgima põhjavee seisundit, et probleemi tekkimisel kohe reageerida.

Lisaks määras keskkonnaamet täpse lõhketööde teostamise korra ja ajakava – ümbruskonna elanikele rahu tagamiseks on lõhketööd keelatud puhkepäeviti ning argipäeviti õhtul kella kümnest hommikul kaheksani.

Lõhketöid tuleb teostada minimaalsete võimalike laengutega. Elanike kinnisvara kaitsmiseks dokumenteeritakse enne lõhketöödega alustamist kaevanduspiirkonna lähedal asuvate hoonete seisund, et vajadusel saaks tuvastada kaevandamisega kaasnevaid kahjusid ning need kinni maksta. Lisaks peab kaevandaja vajadusel hüvitama kaevandamisega tekitatud kahju ning seda sõltumata oma süüst.

Seotud lood:

„Kaevandajale on seatud ka ambitsioonikas kohustus võtta 40 protsenti põlevkivi rikastamisel tekkivat aherainet taaskasutusse. See on vajalik, et vältida aheraine suures mahus ladestamist puistangutesse, mis omakorda mõjutab elusloodust ja üldist maastikupilti. Lisaks aitab aheraine suurem kasutuselevõtt vähendada erinevate ehitusprojektide tarbeks vajadust avada uusi lubjakivi, kruusa ja liiva kaevandamiskarjääre,“ selgitas Rahe

Ida-Virumaale Alutaguse ja Lüganuse valda plaanitavale Uus-Kiviõli kaevandusele andsid oma nõusoleku maavarade komisjon, Alutaguse ja Lüganuse vallavalitsused, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning kultuuriministeerium.

Lisaks arutati loa andmist mullu novembris toimunud avalikul rahvakoosolekul.