Keskerakond: alampalk peab tõusma 40 protsendini keskmisest brutopalgast

 (26)
Raha
RahaFoto: Oliver Tsupsman

Eesti Keskerakond toetab Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu 2017. aasta kokkulepet saavutada töötasu alammäär, mis moodustab minimaalselt 40 protsenti keskmisest prognoositavast brutokuupalgast. Pikemas plaanis peab erakond oluliseks, et alampalk moodustaks üle 60 protsendi mediaanpalgast.

"Tunnustame head koostööd Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliiduga, kes tavapäraselt lepivad kokku töötasu alammäära. Tunamullu otsustasid tööturu osapooled, et alampalga suhe keskmisesse prognoositavasse brutokuupalka ei lange alates 2019. aastast alla 40 rpotsendi. Seda kokkulepet tuleb austada ka 2020. aastal ja edaspidi," seisis Keskerakonna avalduses.

Kuigi Eesti töötasu alammäär on tõusnud viimastel aastatel kiiremini kui keskmine palk ja inimeste netosissetulekud on kasvanud ka tänu maksuvaba tulu reformile, jääb Eesti Euroopa kontekstis endiselt madalale tasemele. "Esimene vajalik samm on täita sotsiaalpartnerite kokkulepet ning saavutada järgmisel aastal 40 protsendi piir keskmisest palgast. Kui võtta omakorda aluseks nii OECD kui ka Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni soovitused, peaks miinimumpalk moodustama ca 6 protsenti riigi mediaanpalgast. Eesti vastav näitaja on paraku alla poole, mis on kahetsusväärselt madal tase," kirjutas Keskerakonna juhatus.

Seotud lood:

Töötasu alammäära tõstmise eesmärk on tagada kõigile töötajatele sissetulek, mis lubab väärikalt elada ning vähendada ka sissetulekute ebavõrdsust. Samuti on alammääral lisaks tööturu õiglasemaks muutmisele oluline roll tervishoiuvaldkonnas ja sotsiaalkaitses. Alampalgalt arvestatav sotsiaalmaksu alammäär on miinimum, mis tagab ravikindlustuse ja pensionimaksed. Lisaks sellele on mitmeid sotsiaalhüvitisi, mille miinimummäärad sõltuvad töötasu alammäärast, näiteks vanemahüvitis, haigus- ja hooldushüvitised, töötuskindlustushüvitis.

Keskerakonna juhatuse sõnul aitab alampalga järjepidev tõstmine tagada minimaalsed tingimused väärikaks eluks ning vältida inimeste toimetulekutoetuste keerisesse langemist. "Arvestame töötasu alammäära kujundamisel tõenduspõhist lähenemist, kus tuleb arvesse võtta tööhõive jätkusuutlikkust, tootlikkuse kasvu ja konkurentsivõimet. Esmatähtis on aga Eesti elanike heaolu tõstmine."

Eesti elamiskulud võrreldes alampalgaga on märksa kõrgemad kui paljudes teistes Euroopa Liidu riikides. Keskerakonna juhatuse sõnul tuleb senisest enam pingutada, et saavutada majanduslikus ja sotsiaalses plaanis eeskujuks olevate riikide tase. Alampalga 40 protsendilise osakaalu saavutamine keskmisest palgast on oluline samm õiglasema ühiskonna suunas. Keskerakonna hinnangul on aga vajalik, et töötasu alammäär tõuseks ka järgmistel aastatel selgelt kiiremini kui keskmine palk.