Kaitseväele ohtlikke suitsugranaate tarninud firmad peavad riigile maksma ligi 60 000 eurot

 (46)
Kaitseväele ohtlikke suitsugranaate tarninud firmad peavad riigile maksma ligi 60 000 eurot
Newco Safety Technologies GmbH suitsugranaadidFoto: Tootja koduleht

Kaitseväele ohtlikke suitsugranaate tarninud Newco Safety Technologies GmbH ja Milmets OÜ peavad ringkonnakohtu otsuse kohaselt riigile tasuma 48 571,25 eurot, lisaks viivise, mis 18. oktoobri seisuga oli 7780.51 eurot.

Newco Safety Technologies GmbH ja Milmets OÜ sõlmisid 9. veebruaril 2015 kaitsemiinsteeriumiga hankelepingu kokku 60 000 kattesuitsu ja 30 000 signaalsuitsu granaadi tarnimiseks, esimese tarne tähtaeg oli 15. aprill 2015. Pärast tarne täitmist tekkis aga vaidlus selle üle, kas granaadid vastasid hankelepingu ja raamlepingu tingimustele.

Tarnijad tegid ettepaneku lähtuda granaatide nõuetekohasuse hindamisel MIL Standard ISO testist, kuid 11. jaanuaril 2016 vastas kaitseministeerium, et olenemata korpuse sulgemise viisist ei tohi olla tõrkeid suitsugranaatide sütikute toimimisel ja granaadid peavad vastama hanke tehnilisele kirjeldusele. Kompromissilepingus 20. aprillist 2016 leppisid pooled kokku, et hankelepingu alusel üleantavate granaatide nõuetekohasust hinnatakse tehnilisele kirjeldusele vastavuse järgi.

Newco Safety Technologies GmbH ja Milmets OÜ tarnisid tähtaegselt, 14. ja 19. septembril 2016, lepingu objektiks olevad 40 000 kattesuitsu ja 10 000 signaalsuitsu granaati, mille maksumus oli kokku 746 400 eurot. Kaitseministeerium leidis, et tarnitud kaup ei vastanud osaliselt hankelepingu tingimustele ja selle eest keelduti tasumast. Kollaste ja roheliste suitsugranaatide eest palus kostja esitada eraldi arve, sest need granaadid vastasid nõuetele ja arve ka tasuti.

Suitsugranaate testiti 29. septembril 2016 koos Newco Safety Technologies GmbH ja Milmets OÜ esindajaga. Kontrollimine filmiti ja mõõtmise tulemusel selgus, et suurel osal granaatidel oli viiteaeg granaadi aktiveerimisest süttimiseni alla ühe sekundi ja paljudel juhtudel alla 1,5 sekundi ning üks roheline suitsugranaat süttis aktiveerimise hetkel. Kaitseministeerium oli seetõttu seisukohal, et suitsugranaadid on kasutajatele ohtlikud ning ei vasta hankelepingu tingimustele.

Newco Safety Technologies GmbH ja Milmets OÜ esitasid 27. detsembril 2016 Harju maakohtule hagi, milles palusid riigilt välja mõista kokku 733 798,24 eurot, millest 649 368 eurot on põhinõue, 82 217,07 eurot viivised ja 2213.17 eurot kahjuhüvitis.

Kaitseministeerium esitas 28. septembril 2017 vastuhagi, milles palus Newco Safety Technologies GmbH-lt ja Milmets OÜ-lt Eesti Vabariigi kasuks välja mõista 105 058,57 eurot, viivis summas 101 817,12 eurot alates 28. septembrist 2017 kuni kohustuse täitmiseni ning jätta menetluskulud hagejate kanda.

Newco Safety Technologies GmbH ja Milmets OÜ olid seisukohal, et pooled on sõlminud kompromissi, milles lepiti kokku, et kõik suitsugranaatide tarnest tulenevad vaidlused lõpetatakse ja tähtsust saab omada vaid kindlaksmääratud kompromissisumma 24 880 eurot.

Maakohus nõustus eksperdi järeldusega, et vaidlusaluseid katte- ja signaalsuitsugranaate ei ole võimalik nende ebastabiilse ning kriitilist piiri ületava liialt varajase rakendumise tõttu pidada kasutamisel ohutuks. Seetõttu jättis maakohus suitsugranaatide tarnijate hagi rahuldamata ja rahuldas riigi vastuhagi osaliselt.

Nii suitsugranaatide tarnijad kui ka riik kaebasid maakohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse. Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsus tuleb tühistada selles osas, milles maakohus jättis hagejatelt kostja kasuks välja mõistetud 47 268,4 eurolt välja mõistmata viivise alates 28. septembrist 2017 kuni kohustuse täitmiseni ja teha tühistatud osas uus otsus, millega mõista nimetatud viivis välja. Muus osas jättis ringkonnakohus maakohtu mullu 27. septembril tehtud otsus lõppjärelduses muutmata, täiendades vaid otsuse põhjendusi.