Kahtlus: isamaalane Helir-Valdor Seeder olevat ministrina rahastanud enese juhitud mittetulundusühingut

 (94)
Helir-Valdor Seeder
Helir-Valdor SeederFoto: Priit Simson

Vabaerakonna tegevjuht Vahur Kollom esitas riigiprokuratuurile kuriteoteate erakonna Isamaa liidri Helir-Valdor Seederi peale: nimelt olevat staažikas poliitik põllumajandusministrina ministeeriumi eelarvest rahastanud mittetulundusühingut Jõud, mille juhatuse esimees ta samal ajal oli.

Seeder sai 2011. aasta oktoobris MTÜ Eestimaa Spordiliit „Jõud“ juhatuse esimeheks, sellel positsioonil on ta tänaseni. Samal ajal pidas ta ka põllumajandusministri ametit – toonase peaministri Andrus Ansipi teise valitsuse põlluministriks sai ta juba 2007. aastal.
Vabaerakondlane Kollom on tuhninud arhiivides, esitanud teabenõude nüüdsesse maaeluministeeriumisse ja saanud teada, et Seederi juhitav MTÜ on põlluministeeriumist üsna lahke käega toetust saanud:

31. jaanuari 2011.a käskkirjaga nr 27 - 67 108 eurot;
9. veebruari 2012.a käskkirjaga nr 28 - 65 231 eurot;
17. jaanuari 2013.a käskkirjaga nr 20 - 65 000 eurot;
17. jaanuari 2014.a käskkirjaga nr 12 - 65 000 eurot.

2014. aastal spordiliidu hea põli katkes, sest 26. märtsil astus ametisse Taavi Rõivase esimene valitsus, kuhu toonase Isamaa ja Res Publica liidu – nüüdse erakonna Isamaa – esindajatel asja polnud. Valitsuse panid kokku sotsid ja Reformierakond, põlluministri portfelli haaras Ivari Padar.

Rahaeraldistest on mõistagi näha, et need algasid juba Andrus Ansipi esimese vaitsuse ajal, toona pidas põlluministri ametit hiljem maadevahetuse kriminaalasja süüdi mõistetud rahvaliitlane Ester Tuiksoo. Tema seosed spordiliiduga pole ilmselged, küll oli spordipisikust nakatunud Tuiksoo toonane poliitiline suunanäitaja, Rahvaliidu liider Villu Reiljan.

Seotud lood:

Hiljem samuti maadevahetuse asjas süüdi mõistetud legendaarne poliitik sai MTÜ juhatuse esimeheks 2002. aastal. Pärast viieaastast tööperioodi nimetati spordiseltsi juhi ametipost miskipärast juhatuse esimehest ümber presidendiks, ning Reiljan jätkas just selle ametinimetusega kuni 2010. aastani. Reiljani-Tuiksoo seoseid rahaeraldiste algusega pole vabaerakondlased pidanud tarvilikuks uurida, seal pole ka toimingupiirangu piirjooned nii selgelt aimatavad.

Kahtlused on ent tõsised: „Minu hinnangul pani Helir-Valdor Seeder konkreetselt 2012. aasta käskkirja allkirjastades põllumajandusministrina tegutsedes toime karistusseadustiku §-s 300¹ käsitletud ametialase süüteo, milleks on toimingupiirangu rikkumine,“ sedastab Vahur Kollom kuriteoteates.

„Küsitavad on tegelikult ka 2013. ja 2014. aasta käskkirjad, kus on ilmselge, et Seeder korraldas iseendaga seotud spordiliidu rahastamist, kuid lasi need allkirjastada teda lühikeste välisvisiitide ajal asendanud ministril, (Seederit asendas toona keskkonnaminister, reformierakondlane Jaanus Tamkivi – toim) kes ministeeriumi juhtimist tegelikult ei korraldanud. Korruptsioonivastase seaduse § 11 lõige 1 punkt 1 kohaselt on ametiisikul keelatud otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. Toimingu hetkel kehtinud karistusseadustiku rakendamise seaduse § 8² kohaselt pani Helir-Valdor Seeder seega toime toimingupiirangu rikkumise suures ulatuses.“

Maaeluministeeriumi avalikust dokumendiregistrist selgub, et MTÜ Eestimaa Spordiliit „Jõud“ on edastanud maaeluministeeriumile 19. detsembril 2018. aastal taotluse rahalise toetuse saamiseks summas 65 000 eurot. Selles taotluses on märgitud muuhulgas järgmist:

"Spordiliit Jõud on oma algusaastatest seotud Põllumajandusministeeriumiga. 2011. aastal sõlmisime koostöölepingu Põllumajandusministeeriumiga, mis uuendas pikaaegset koostööd maaelu ja spordi arendamisel. Põllumajandusministeerium on toetanud Eestimaa Spordiliitu Jõud 2011.a 67108 euroga, 2012.a 65231 euroga, 2013.a 65000 euroga, 2014.a 65000 euroga, 2015.a 62000 euroga ning Maaeluministeerium 2016.a 55000, 2017.a 55000 ja 2018.a 55 000 euroga."

„Sellest taotlusest nähtub seega, et Põllumajandusministeerium ja MTÜ Eestimaa Spordiliit „Jõud“ on sõlminud millalgi 2011. aastal koostöölepingu, millest on tulenenud spordiliidule õigused ja ministeeriumile pikaajalised kohustused toetada spordiliitu rahaliselt. Selle kokkuleppe alusel on Maaeluministeerium eraldanud spordiliidule toetust 9 aastat järjest. Avalikust dokumendiregistrist mul sellist koostöölepingut paraku leida ei õnnestunud,“ kirjutab Kollom.

„Järelikult on selle koostöölepingu sõlminud ministeeriumi esindajana minister Helir-Valdor Seeder, kes alates 05.10.2011 esindas juhatuse esimehena ka koostöölepingu teist osapoolt, st MTÜ-d Eestimaa Spordiliit „Jõud“. Palun Riigiprokuratuuril kontrollida, kas nendes asjaoludes sisaldub KarS § 298¹ (mõjuvõimuga kauplemise) või § 300¹ (toimingupiirangu rikkumise) kohane süütegu.“

Kollom juhib tähelepanu ka ilmsele – Maaeluministeerium ei ole üldjoontes just see riigiasutus, mis peaks spordi rahastamisega tegelema, selleks on ju olemas hoopis muud kanalid.

2011. aastal kehtinud Põllumajandusministeeriumi põhimääruse § 5 kohaselt oli ministeeriumi valitsemisalaks maaelu poliitika, põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika kalamajandust puudutava osa ja põllumajandustoodete kaubanduspoliitika kavandamine ja elluviimine, toidu ohutuse ja nõuetekohasuse tagamise korraldamine, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alase tegevuse koordineerimine, põllumajandusteadus- ja arendustegevuse ning põllumajandushariduse korraldamine ja vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

„Spordi rahastamine ei kuulu seega Põllumajandusministeeriumi/Maaeluministeeriumi valitsemisalasse, ega ole kooskõlas selle ministeeriumi tegevuse eesmärgiga. Palun seega kontrollida, kas Maaeluministeeriumi tegevus spordi rahastamisel on olnud üldse õiguspärane,“ nõuab vabaerakondlane Kollom.

Olgu märgitud, et MTÜ Eestimaa Spordiliit Jõud on kõigiti lugupidamist väärt asutus, milline alustas tegevust juba 1946 aastal, koondades kõiki Eesti maakondlikke spordiliite.

Küsitlus #118543