Justiitsminister Anvelt 12-aastase tüdruku kohtuasjast: alaealistega seotud vägivallajuhtumitega tuleb tegeleda äärmiselt tõsiselt ja põhjalikult

 (30)
SDE juhatuse koosolek
Andres AnveltFoto: Eero Vabamägi

Justiitsminister Andres Anvelt tegi seoses Eesti Päevalehes 12. ja 13. märtsil avaldatud alaealisi puudutava seksuaalvägivalla teemaga pöördumise.

"Eesti Päevaleht on 12-aastase tüdruku kohtuasjast rääkides tõstnud esile seksuaalvägivalla keeruka teema. Demokraatlikus riigis ei tohi ega saa justiitsminister sekkuda käimasolevatesse menetlustesse ega anda ka kohtuotsustele veel täiendavaid õiguslikke hinnanguid. Küll saan ministrina kujundada poliitikat, ette valmistada seadusloomet ning seeläbi muuta seniseid hoiakuid nii õigussüsteemis, kui ka ühiskonnas laiemalt," ütles Anvelt oma pöördumises.

"On väga oluline, et ajakirjandus selle koleda loo avalikkuse ette tõi ning juhtis tähelepanu sellele, mille olen justiitsministrina läbi oma senise tegevuse prioriteediks paigutanud. Rõhutan, et igasugune vägivald on hukkamõistu väärt ning sellised kurvad õppetunnid 2012. aastast kinnitavad, et seksuaalvägivalla juhtumitega tulebki tegeleda märksa põhjalikumalt. 2014. aasta on kujunenud selles valdkonnas murranguliseks. Muuhulgas on seksuaalvägivallaohvrite parema kohtlemise eesmärgil tehtud viimasel aastal järgmist:

Justiitsministeerium on koos töörühmaga 2014. aasta suvest valmistanud ette seaduseelnõu kuriteoohvrite tõhusamaks kaitseks, mis muuhulgas pöörab eraldi tähelepanu haavatavatele sihtrühmadele, milleks on ka seksuaalvägivalla ohvrid ja kõik lapskannatanud. Seaduse jõustumise korral saaks menetlejad, sealhulgas kohus, ülesande veelgi selgemalt hinnata haavatava kannatanu kaitsevajadusi. Teiste muudatuste hulgas on plaanis näha ette kohustus määrata alaealistele kannatanutele riigi õigusabi, kui alaealise huvid on tema seadusliku esindaja huvidega vastuolus.

Seotud lood:

Detsembris allkirjastasin justiitsministrina Eesti nimel Istanbuli konventsiooni, mis on kavas ratifitseerida hiljemalt 2017. Selle raames tuleb Eestis tagada näiteks eraldi teenused ka seksuaalvägivalla ohvritele.

2014. aasta lõpus tellis justiitsministeerium analüüsi seksuaalkuritegudes lapskannatanute ülekuulamise praktika ja kvaliteedi kohta, mis on sisendiks õiguskaitseasutuste lapsesõbralikuma menetluse arendamisele: milliseid koolitusi vajavad menetlejad, mis on vajadus asutuse juhiste järele, lapsesõbralike ülekuulamisruumide jätkuv sisustamine, õppematerjalid jms. Analüüs on avaldatud ministeeriumi koduleheküljel.

Samuti koostas justiitsministeerium 2014. aasta lõpus abimaterjali juhuks, kui on teadmine või kahtlus, et last on seksuaalselt väärkoheldud. Koostöös MTÜ Eesti Abikeskustega valmis kaks praktilist juhendmaterjali. Üks spetsialistidele selleks, et laste puhul seksuaalse väärkohtlemise märke ära tunda ning kuidas sellele reageerida. Teine materjal lastele ja noortele juhuks, kui neid on väärkoheldud või ka abistamiseks, kuidas ennast kaitsta, kuidas piire seada.

Sellega ei ole aga meie tegevused kaugeltki ammendunud. 27.02.2015 kiitis valitsus heaks justiitsministeeriumi ettevalmistatud vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020, mille eeldatav kogumaksumus on ligi 14 miljonit eurot. Strateegia ühes teemaks on ka laste väärkohtlemine ja seksuaalvägivald.

Lisaks aitab ministeerium korraldada või korraldab ise koolitusi nii politseinikele, prokuröridele, kui ka kohtunikele. Seksuaalvägivalla teemal on näiteks ettevalmistamisel haavatavate kannatanutega suhtlemise sensitiivsustreeningud. Sel aastal toimusid koos partneritega võtmeisikutele seksuaalvägivalla ohvrite teemalised koolitused, eelmisel aastal korraldati politseinike ning prokuröride õppevisiit Norrasse. Edaspidi korraldatakse koolitusi ka meedikutele. Ka Sisekaitseakadeemia viib läbi süva-, 2–3-nädalasi koolitusi uurijatele, kes tegelevad laste väärkohtlemise juhtumitega, tänaseks on selle läbinud ligi 50 politseinikku.

Seega on kogu valdkond meie aktiivse tähelepanu all. Tänasel päeval otsib justiitsministeerium laste seksuaalse väärkohtlemise ennetajaid. Konkurss kuulutati välja märtsi alguses. Samuti lõppes just paar päeva tagasi ministeeriumi poolt väljakuulutatud hanke pakkumiste tähtaeg laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuringu läbiviimiseks. Ministeerium valib lähiajal välja parima pakkumise ning seejärel saab asuda uuringut läbi viima.

Need kõik on konkreetsed sammud, mis peavad olema astutud selleks, et lähiaastatel olukord kardinaalselt paraneks. Kordan veel, alaealistega seotud vägivallajuhtumitega tuleb tegeleda äärmiselt tõsiselt ja põhjalikult."