Jõks: Lootsmani tuleks Sakala eest karistada

 (81)
Värner Lootsmann

Õiguskantsler Allar Jõks peab vajalikuks distsiplinaarkaristuse määramist Harju maavanemale Värner Lootsmanile Sakala keskuse ehitusloa puuduliku järelevalve eest.

Jõksi hinnangul on maavanem järelevalve teostamisel rikkunud seadust ja hea halduse tava. Õiguskantsler saatis täna valitsusele seisukoha ning materjalid maavanema suhtes distsiplinaarmenetluse alustamise osas otsuse langetamiseks, on kirjas Delfile saadetud teates.

Allar Jõks leiab, et maavanem ei ole hinnanud ehitusloa sisulist õiguspärasust ning on seeläbi rikkunud seaduses ettenähtud järelevalve pädevust ja hea halduse tava.

„Maavanem andis hinnangu üksnes formaalsele õiguspärasusele ehk sellele, kas ehitusluba on välja antud pädeva organi poolt ning menetlus- ja vorminõudeid järgides. Maavanem rikkus pooliku järelevalvega selgelt oma seadusest tulenevat kohustust”, selgitas õiguskantsler.

Õiguskantsler saatis läinud aasta detsembris maavanemale seisukoha, et maavanem on kohustatud teostama järelevalvet ka kohalike omavalitsuste ametite, sealhulgas ka Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üksikaktide üle. Korralduse teostada järelevalvet Sakala keskuse ehitusloa üle andis maavanemale regionaalminister, millest ajendatuna palus maavanem õiguskantslerilt seisukohta maavanema järelevalve pädevuse osas.

Maavanemalt olid ehitusloa järelevalvet taotlenud ka AS ETP Grupp, Eesti Arhitektide Liit, MTÜ Hooliv Jätkusuutlik Tallinn ja Demokraatlik-Rahvuslike Jõudude Koostöökoda, leides, et ehitusloa lahendus, mis lubab lammutada Sakala keskuse hoone, ei vasta kehtivale detailplaneeringule.

„Peale kõiki neid avaldusi, peale ägedat avalikku diskussiooni ning kodanikualgatuse äärmuseni viidud võtteid viskuda füüsiliselt Sakala kaitsele võiks maavanema järelevalvemenetlust nimetada järelevalve imiteerimiseks”, ei varjanud õiguskantsler nördimust. „Maavanem on silmnähtavalt formaalseid põhjusi otsides ehitusloa sisulisest kontrollimisest vastutustundetult kõrvale hiilinud. „Avaliku teenistuse seaduse kohaselt on distsiplinaarsüütegu muu hulgas ka teenistuskohustuste süüline mittenõuetekohane täitmine ning selle eest saab ametnikule distsiplinaarkaristuse määrata teda ametisse nimetanud asutus, antud juhul Vabariigi Valitsus”.

Sakala ehitusloa näide on Allar Jõksi hinnangul üks selgemaid kaasusi, kus tõusetub maavanema vastutuse küsimus. „Peame looma pretsedendi, et lõpetada hämar olukord maavanema järelevalve ja vastutuse valdkonnas, kus ebapiisavat regulatsiooni ettekäändeks tuues on olnud võimalik ebasoovitavates küsimustes printsipiaalset järelevalvet mitte teha.

Maavanemate politiseerituse tõttu on Sakala keskuse kaasuse puhul jäänud avalikkusele mulje, et toimib erakondlik ringkaitse”, märkis Allar Jõks.

Õiguskantsler viis menetluse Harju maavanema järelevalve hindamiseks läbi MTÜ Hooliv ja Jätkusuutlik Tallinn avalduse alusel, kes väljendas rahulolematust, et maavanem ei ole sisuliselt kontrollinud ehitusloa vastavust seadusele.