Ivari Padar: Martin Helmel tuleks keskenduda nõrgemate kiusamise asemel EL-i eelarvekõnelustel Eesti huvide kaitsmisele

 (233)
Ivari Padar.
Ivari Padar. Foto: Jaanus Lensment

Ivari Padar peab ülimalt kahetsusväärseks, et rahandusminister Martin Helme on oma energiat rakendanud nõrgemate kiusamisele, kui hetkel tuleks kõigiti seista Eesti huvide eest Euroopa Liidu eelarvekõnelustel.

Rahandusministri Martin Helme nõue Sotsiaalministeeriumile, mille kohaselt palub ta tagastada võrdsete võimaluste projektideks eraldatud raha, leiab vastukaja ka sotsiaaldemokraadist Riigikogu liikme Ivari Padari poolt.

"Praegu on käimas üliolulised läbirääkimised Euroopa Liidu eelarve üle, kus Eesti jaoks on kaalul sajad miljonid eurod. Nende kõneluste käekäik mõjutab otseselt Eesti arengut. Rahandusministri prioriteedid on aga mujal - tema vaenab meie riigi sünnipäeva eel nõrgemaid. Ühe MTÜ rahastamise küsimus ei ole ministri tase," ütles Padar, kes on endine rahandusminister ja Euroopa Parlamendi saadik.

Taustast

Eile, 21. veebruaril adresseeris Martin Helme Tanel Kiigele SAPTKi algatatud ettevõtmist toetava pöördumise, milles kirjutatu kohaselt valvab ta rahandusministrina "eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest ning p 9 kohaselt kontrollib minister asutuste eelarve täitmist, tehes vajadusel ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks". Mõningate Sotsiaalministeeriumi kampaaniate rahastamist peab ta Riigikontrolli märgukirjale tuginedes seadusevastaseks.

Hulgaliste paragrahvide saatel nõuab Helme järgnevat:

Seotud lood:

1) korrigeerida 2019. aasta eelarve täitmist vabastades hasartmängumaksust laekuva tulu arvelt eelarvet Riigikontrolli poolt viidatud mitte sihtotstarbeliselt eraldatud projektitoetuste ulatuses ning kajastada täitmine vastavalt riigieelarves selleks ette nähtud eelarves;

2) viia läbi teenistuslik järelevalve, et selgitada välja, mis asjaoludel ja kelle süül on eelarvedistsipliini rikkumine aset leidnud ning tagada, et rikkumine koheselt lõpetataks;

3) astuda samme ebaseaduslikult väljamakstud toetuste tagasinõudmiseks ning toetuste saajatega RES § 53 lg 7 kohaselt sõlmitud lepingute ülesütlemiseks või tühistamiseks;

4) peatada viivitamatult ebaõigete väljamaksete tegemine ning 2020. aasta eelarves vastavad toetused kohe õigesti kajastada.

Kõnealused projektid, mille Riigikontroll ka ebaseaduslikult rahastatuks kuulutas, on järgmised:

1) "Seksuaal- ja soovähemuste teemaline teavitus- ja huvikaitsetegevus ning kogukonna toetamine" (toetuse taotleja MTÜ Eesti LGBT Ühing)

2) "Võrdsed võimalused kõigile mitmekesises ühiskonnas" (toetuse taotleja SA Eesti Inimõiguste Keskus)

3) "Soolise võrdõiguslikkuse kommunikatsiooni- ja kogukonnaprojekt "Oma ruum" (taotleja MTÜ Oma Tuba)

4) "Naiste ja meeste roll kohalikes omavalitsustes ja volikogudes" (taotleja SA Poliitikauuringute Keskus Praxis)

5) "ENUT koos partneritega tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest – võrdsuspoliitikat edendades“ (taotleja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)).