Harju maavalitsus arutas Sakala lammutusluba

 (23)

Täna Harju maavalitsuses toimunud vaidemenetlusel käsitlesid osapooled küsimust, kas maavanem on teostanud uue Sakala keskuse rajamiseks antud osalisele lammutusloale piisavalt järelvalvet. Lammutusloa seaduslikkust vaidemenetlus Uus Sakala kinnitusel ei puuduta.

Harju maavanem korraldas avaliku arutelu MTÜ Hooliv Jätkusuutlik Tallinn poolt esitatud vaide menetlemiseks Sakala keskuse lammutusloa järelevalve lõpetamise üle, teatas Harju maavalitsus.

MTÜ Hooliv Jätkusuutlik Tallinn aseesimees Helle Vilu esitas vaide maavanema otsustusele lõpetada riiklik järelevalve Sakala keskuse lammutusloa seaduslikkuse üle. Vaide esitaja taotleb maavanema varasema otsustuse kehtetuks tunnistamist, seadusekohase järelevalve läbiviimist ja seaduskohase haldusakti andmist.

Vastavalt haldusmenetluse seadusele lahendab vaiet Harju maavanem. Maavanema riikliku järelevalve läbiviimise aluseks olid mitmete organisatsioonide avaldused ja peeti ulatuslikku avalikku diskussiooni, mille käigus esitati põhimõtteliselt vastakaid argumente. Seetõttu korraldab maavanem vaide õigeks ja õiglaseks lahendamiseks avatud vaidemenetluse.

Harju maavalitsuse avalike suhete nõuniku kohusetäitja Marit Valge ütles, et otsust täna ei tehtud, menetluse eesmärk oli kõik osapooled ära kuulata.

Otsuse langetab maavanem esimesel võimalusel, selleks on tal aega 5. maini