Euroopa Komisjon ähvardab Eestit enam kui 9000-eurose trahviga päevas

 (214)
Euroopa Komisjon ähvardab Eestit enam kui 9000-eurose trahviga päevas
AFP/Scanpix

Euroopa Komisjon kaebab Bulgaaria, Eesti ja Ühendkuningriigi Euroopa Liidu Kohtusse, kuna need riigid ei ole Euroopa Liidu energia siseturu eeskirju täielikult üle võtnud.

Tänaseks on Bulgaaria, Eesti ja Ühendkuningriik võtnud elektri- ja gaasidirektiivid üle ainult osaliselt. Liikmesriigid oleks pidanud võtma need direktiivid üle 3. märtsiks 2011.

Eesti suhtes soovitab komisjon kohaldada iga päeva kohta arvestatavat 5068.80 euro suurust trahvi iga mittetäielikult üle võetud elektridirektiivi kohta ja 4224 euro suurust trahvi iga mittetäielikult üle võetud gaasidirektiivi kohta.

Bulgaaria suhtes soovitab komisjon kohaldada iga päeva kohta arvestatavat 8448 euro suurust trahvi iga mittetäielikult üle võetud direktiivi kohta.

Ühendkuningriigi suhtes soovitab komisjon kohtul määrata iga päeva kohta arvestatav 148 177.92 euro suurune trahv iga mittetäielikult üle võetud direktiivi kohta.

Kavandatavas karistuses võetakse arvesse rikkumise kestust ja raskusastet. Kohtu vastava otsuse korral tuleb tasuda päeva kohta arvestatavat trahvi alates kohtuotsuse tegemise kuupäevast kuni ülevõtmise lõpule viimiseni. Iga päeva kohta arvestatava trahvi lõpliku suuruse otsustab kohus.

"ELil on vaja, et energia siseturg tegeleks Euroopa energia- ja kliimaprobleemidega ning tagaks kodumajapidamiste ja ettevõtjate varustamise taskukohase ja turvalise energiaga," ütles Euroopa Liidu energeetikavolinik Günther Oettinger.

Seotud lood:

ELi energia siseturu eeskirjade rakendamisega viivitamine avaldab negatiivset mõju kõigile osalistele ega ole seepärast vastuvõetav, lisas Oettinger.

Komisjon on arutanud direktiivide mittetäieliku ülevõtmise küsimust kõigi kolme riigiga, saates neile 2011. aasta septembris märgukirjad.

Eestile saadeti põhjendatud arvamus seoses gaasidirektiiviga 2012. aasta veebruaris ja seoses elektridirektiiviga sama aasta aprillis.

Bulgaariale saadeti põhjendatud arvamus seoses mõlema direktiiviga 2012. aasta veebruaris, Ühendkuningriigile 2012. aasta aprillis.

Vaatamata nimetatud menetlustele on täielik ülevõtmine neis kolmes liikmesriigis ikka veel lõpule viimata.

Tänane meede on täienduseks asja kohtule üleandmisele 2012. aasta oktoobris ja novembris. Praegune tegevus on seotud juhtudega, mil liikmesriigid on juba vastu võtnud olulise osa uutest õigusaktidest vastavalt energia siseturu kolmandale paketile ja on seega juba osa kahe kõnealuse direktiivi nõuetest siseriiklikku õigusse üle võtnud.

Mõned nende direktiivide sätted on siiski veel üle võtmata. Komisjon uurib olukorda ka teistes liikmesriikides, kellele ta on saatnud põhjendatud arvamuse elektri- ja gaasidirektiivi osalise ülevõtmise kohta.

Energia siseturg peab lõplikult välja kujunema 2014

ELi riigipead ja valitsusjuhid teatasid 2011. aasta veebruaris vajadusest kujundada 2014. aastaks lõplikult välja energia siseturg.

Selle saavutamiseks on ülioluline võtta gaasi ja elektri ühise turu loomisega seotud Euroopa Liidu õigusaktid õigeaegselt ja täielikult üle siseriiklikku õigusse.

Energia siseturu kolmanda paketi peamistes sätetes käsitletakse energiaturgude nõuetekohast toimimist; kehtestatud on ka võrkude eraldamise uued eeskirjad, riiklike seadusandjate sõltumatust ja volitusi tagavad eeskirjad ning tarbijate heaolu huvides jaeturgude toimimise tõhustamist käsitlevad eeskirjad.

Energia siseturu kolmanda energiapaketi asjaomased direktiivid on maagaasi siseturu ühiseeskirju käsitlev direktiiv ja elektrienergia siseturu ühiseeskirju käsitlev direktiiv.

Kui liikmesriik ei suuda ELi õigusakte nõutud tähtajaks siseriiklikku õigusesse üle võtta, võib komisjon vastavalt 1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepingule paluda esmakordse rikkumise korral määrata kohtul rahatrahv.