ERRi juhatus hakkab tellima uuringuid ja analüüse, millele tuginedes võidakse muuta ringhäälingu seadust

 (36)
Erik Roose
ERRi juhatuse esimees Erik RooseFoto: Ilmar Saabas

ERRi juhatus hakkab tellima uuringuid ja analüüse asutuse läbipaistvama juhtimise riigikontrolli auditist selguvate probleemide lahendamiseks. Muuhulgas puudutavad tähelepanekud ka juhtimis- ja rahastusmudeleid.

Eelmise aasta juunis avaldas riigikontroll Eesti Rahvusringhäälingu juhtimist ja rahastamist käsitlenud auditi, milles selgus, et ERRi rahastamismudel tekitab ebastabiilsust ega toeta toimetuslikku sõltumatust.

Selle aasta juunist ERRi juhtima asunud Erik Roose teatas 19. septembril ringhäälingu nõukogule, et juhatus alustab auditis väljatoodud probleemide lahenduste leidmiseks vajalike uuringute või analüüside tellimist.

Kusjuures analüüsi tulemust kasutatakse ühe sisendina võimalikule Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise eelnõu väljatöötamise ettepanekule.

Auditist tuli veel näiteks välja, et suurendada tuleks ringhäälingu nõukogu valimise läbipaistvust ja tasakaalustatust. Hetkel koosneb nõukogu kümnest liikmest, kellest kuus on riigikogu fraktsioonide esindajad ja neli valdkonna tunnustatud asjatundjat.

Just seda tähelepanekut silmaspidades soovitabki riigikontroll ringhäälinguseadust muuta, sest nõukogu valimine sellisel kujul võib muuta keeruliseks tasakaalustatuse, kui Riigikogus on üle või alla nelja fraktsiooni.

Seotud lood:

ERRi kommunikatsioonispetsialist Silver Kuusiku sõnul ei ole lubatud auditeid ega analüüse veel tellitud. "Hetkel on koostamisel järgmise aasta eelarve ning selle juures jälgitakse, et oleks vahendeid ka edasiste uuringute jaoks," teatas Kuusik.

Nõukogu moodustamise punkt nõuab seadusmuudatust
Ühtlasi näitas audit, et nõukogu liikmete ametisse
valimine ei ole toimunud alati viisil, mis võimaldaks avalikkusel aru saada konkreetsete kandidaatide nõukokku määramise kaalutlustest.
Riigikogu kultuurikomisjon ei põhjenda üldjuhul liikmekandidaatide sobivust või mittesobivust.

Et värskelt on käimas hiljaaegu kinnitatud ERRi uue struktuuri elluviimisfaas, lähtutakse Kuusiku sõnul muudatuste ellu viimises audititest ja uuringutest ning lisaks tulevastele uuringutele arvestatakse ka ERRi siseaudiitori analüüsidega.

"Ehk siis - tegutseme muutusi läbi viies faktipõhiselt, uuringutele tuginedes ja seetõttu on audititel-analüüsidel väga kaalukas roll," sedastas Kuusik. "Hoolitseme selle eest, et ERRis toimuvate muudatuste vajadus oleks faktiliselt kontrollitud ja läbipaistev ning sisendid selleks oleksid analüütikapõhised."

Kuusiku sõnul tegeletakse juba praegu aktiivselt auditis välja toodud punktiga, mis puudutab ERRi IT-valdkonna ebakorrapärast juhtimist ja haldamist. "Rahvusringhääling peaks rohkem tähelepanu pöörama IT-süsteemide arendamisele ja nende toimepidevuse tagamisele," soovitas riigikontroll toona.

Riigikontrolli soovitused ERRi juhatusele, et arengukava muutuks riigieelarvest raha taotlemise ja eelarve koostamise aluseks ning võimaldaks raha kasutamist hinnata
■ koostada arengukava ja eelarve omavahel võrreldavalt nii, et oleks selge, milliseid ülesandeid soovitakse täita ja arendustegevusi ette võtta ning kui palju need maksma lähevad,
samuti mis ajaks need tuleb ellu viia;
■ tagada arengukava ja eelarve täitmisest aruandmine selliselt, et oleks võimalik hinnata, kas eelarvestrateegia perioodiks on ette nähtud piisavalt raha.

Ehkki riigikontrolli hinnangul on riigieelarvest ERRile eraldatud raha olulises osas kasutatud eesmärgipäraselt, seaduslikult ja heaperemehelikult, tuleks suurendada rahastamise läbipaistvust ja seotust arengudokumentidega.

"Rahvusringhäälingu rahastamisel on kokku leppimata, milliseid ülesandeid ja tegevusi rahastatakse iga-aastase riigieelarve eraldisega ning milliseid ühekordsete lisataotluste alusel.
Rahvusringhäälingu rahastamise läbipaistvust vähendavad samuti
baasrahastamise välised sihtfinantseeringud riigiasutustelt ning
oodatavate ja saavutatud tulemuste võrdlemist mittevõimaldav aruandlus," seisab auditis.

Riigikontrolli arvates sõltub koostööprojekti käigus toodetud saade rahaliselt riigiasutusest ja ERR ei saa seetõttu olla kindel, et saate tootmine jätkub. Teisest küljest võivad riigiasutuste tellitavad saated mõjutada ERRi toimetuslikku sõltumatust.

Seega tuleks mitmeid just rahastamise läbipaistvusega seotud probleemide lahendamiseks, aga ka nõukogu liikmete määramise teemal muuta ringhäälinguseadust, mille eelnõu võimalikuks algatamiseks tellitavatest analüüsidest ja uuringutest lähtutakse.

Uuringu lähteülesande koostamisel teeb ERRi juhatus koostööd ka kultuuriministeeriumiga.