ERITEATED | Jaak Aab sai töödejuhataja ülesande; Lätiga on pendelränne lubatud

 (18)
Valitsuse pressikonverents 13.02.2020
Valitsuse pressikonverents 13.02.2020Foto: Priit Simson

Eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas andis täna eriolukorraga seoses kaks uut korraldust, mille kohaselt sai endale ülesande riigihalduseminister Jaak Aab ning mille kohaselt on lubatud töölkkäimine üle riigipiiri Lätti.

Eriolukorra juht Jüri Ratas määras riigihaldusminister Jaak Aabi eriolukorra tööde juhiks, kes peab tagama desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite olemasolu väljaspool tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi.

Kuna Eestis on järsult suurenenud vajadus isikukaitsevahendite järele tuleb meditsiinitöötajate kõrval tagada nende varu ka teistele võimalike nakatanutega vahetusse kontakti sattuvatele esmareageerijatele, samuti sotsiaaltöötajatele ning riskigruppidele endile. Selle töö korraldamiseks määrati ametisse eriolukorra valdkondliku juhina Jaak Aab.

„Riigihalduse ministri määramine koordinaatoriks on mõistlik, arvestades, et vajaduste keskse väljaselgitamise ja vahendite jagamise puhul on tegemist riigi, kohalike omavalitsuste ja erasektori ülese teemaga,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „See töö vajab kiiret lahendust ja poliitilise tasandi vedamist.“

Viiruse leviku tõkestamiseks on paljud riigid kehtestanud piirikontrolli ning on seadnud piiranguid ekspordile, mistõttu on konkreetsetes kaubagruppides tekkinud tarneraskused. „Praeguseks on Päästeamet koondanud nelja regionaalse päästekeskuse abil kokku info isikukaitsevahendite vajadustest kohalikes omavalitsustes üle Eesti,“ ütles Jaak Aab. „Peame täiendavalt koondama eri osapoolte kaupa info, milliseid isikukaitsevahendeid kellele täpsemalt vaja, korraldama hanked ning suhtlema tarnijatega.“

Keskse koordinaatori rolli aitab ministril täita riigi tugiteenuste keskus.

Tervishoiuteenuste toimimiseks vajalike desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite olemasolu korraldamisega tegeleb terviseamet, kellega tehakse koostööd.

Pendelränne Lätiga lubatud

Eriolukorra juht Jüri Ratas kehtestas korralduse, millega leevendatakse liikumispiirangut Eesti ja Läti vahel.

Praegu saavad vajadusel igapäevaselt üle riigipiiri tööl käia üksnes Eesti-Läti piiriäärsete kohalike omavalitsuste elanikud. Tänu muudatusele võimaldatakse Eesti ja Läti elanike vastastikkust töölkäimist teises riigis sõltumata elukoha piirkonnast. Üle riigipiiri saab tööl käia üksnes ilma haigustunnusteta inimene.

Muudatuse eesmärk on leevendada liikumispiirangute mõju inimeste igapäevasele toimetulekule ja ettevõtete majanduslikule olukorrale.

KORRALDUS
Peaministri 17. märtsi 2020. a korralduse
nr 38 „Eriolukorra tööde juhtide
määramine korralduste täitmise
koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse
korraldamiseks“ muutmine
Hädaolukorra seaduse § 25 lõike 2 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a
korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“
kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 17. märtsi 2020. a korraldust nr 38
„Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS
ohuteavituse korraldamiseks“, millega peaminister eriolukorra juhina määras eriolukorra tööde
juhid, punktiga 51 järgmises sõnastuses:
„51
. Hädaolukorra seaduse § 25 lõike 2 alusel määrata eriolukorra tööde juhiks riigihalduse
minister, kes koordineerib desinfitseerimisvahendite ja isikukaitsevahendite tagamist
tervishoiusüsteemi ja sotsiaalhoolekandesüsteemi välistele asutustele ja isikutele.“.
Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi
kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused
ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse
veebilehel.
Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.
Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus
viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30
päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.
Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Ratas
Eriolukorra juht
KORRALDUS
Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse
nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus
liikumispiirangu kehtestamiseks pärast
riigipiiri ületamist“ muutmine
Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a
korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“
kehtestatud eriolukorrast muuta peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32 „Eriolukorra
juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“, millega peaminister
eriolukorra juhina kehtestas liikumispiirangud pärast riigipiiri ületamist, järgmiselt:
1) tunnistada kehtetuks punkti 3 alapunkt 61
;
2) täiendada korralduse punkti 3 alapunktiga 62
järgmises sõnastuses:
„62
) isikud, kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Eesti Vabariigi ja
Läti Vabariigi vahel;“.
Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus
viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.
Praeguse korraldusega täpsustatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi
kaitseks kehtestatud meetmeid, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks.
Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi
Valitsuse veebilehel.
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28
lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §
47 kohaselt 2000 eurot.
Korralduses sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.
Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30
päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.
Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.
2 (2)
(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Ratas
Eriolukorra juht
KORRALDUS
Peaministri 17. märtsi 2020. a korralduse
nr 38 „Eriolukorra tööde juhtide
määramine korralduste täitmise
koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse
korraldamiseks“ muutmine
Hädaolukorra seaduse § 25 lõike 2 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a
korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“
kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 17. märtsi 2020. a korraldust nr 38
„Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS
ohuteavituse korraldamiseks“, millega peaminister eriolukorra juhina määras eriolukorra tööde
juhid, punktiga 51 järgmises sõnastuses:
„51
. Hädaolukorra seaduse § 25 lõike 2 alusel määrata eriolukorra tööde juhiks riigihalduse
minister, kes koordineerib desinfitseerimisvahendite ja isikukaitsevahendite tagamist
tervishoiusüsteemi ja sotsiaalhoolekandesüsteemi välistele asutustele ja isikutele.“.
Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi
kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused
ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse
veebilehel.
Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.
Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus
viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30
päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.
Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.