ERITEADE | Eriolukorra juht sulgeb Tartus COVID-19 nakkuspuhanguga ühiselamu

 (235)
Raatuse ühiselamu
Raatuse ühiselamuFoto: Hendrik Osula

Eriolukorra juht Jüri Ratas allkirjastas täna korralduse, et tõkestada COVID-19 viiruse levikut 281 elanikuga ühiselamus Tartus aadressil Raatuse 22.

Inimesed, kes elavad ühiselamus, peavad jääma kuni COVID-19 testi tulemuste selgumiseni oma korteritesse ning vältima kontakti teistega.
Liikumispiiranguga inimestele korraldatakse kohapeal toitlustus.

COVID-19 positiivse diagnoosiga tudengid peavad jääma Raatuse 22 ühiselamusse isolatsiooni kuni tervenemiseni.

Liikumispiirang kehtib ühiselamus elavatele inimestele kuni nende COVID-19 testimise läbiviimiseni, nakatunutega kokkupuutunud lähikontaktsete välja selgitamiseni ja testi tulemuste saabumiseni.

Selleks, et vältida nakkuse edasilevimist, jagatakse ühiselamu kolme tsooni. Elanikud paigutatakse vastavalt sellele, kas tegemist on COVID-19 positiivse, tema lähikontaktse või nakatunuga mitte kokku puutunud COVID-19 negatiivse inimesega.

COVID-19 positiivsed peavad püsima ranges isolatsioonis kuni haigusest tervenemiseni.

COVID-19 positiivsega kokku puutunud ehk lähikontaktsed, kellel on negatiivne proov peavad viibima kahe nädala jooksul ühiselamus oma korteris ja jälgima tervist. Neile kindlustatakse värskes õhus viibimise võimalus.

Ühiselamu elanikud, kes pole nakatunutega kokku puutunud ja kelle COVID-19 test on negatiivne, tohivad väljas liikuda arvestades eriolukorra üldisi liikumispiiranguid.

Seotud lood:

Liikumispiirangute järgimist kontrollib Raatuse 22 ühiselamus politsei- ja piirivalveamet.

Eriolukorra juht Jüri Ratas väljastas korralduse vastavalt Lõuna eriolukorra juhi Margo Klaosi ettepanekule olles lisaks konsulteerinud ka Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri, Tartu linnapea Urmas Klaasi, õiguskantsleri Ülle Madise ning Tartu Ülikooli professori Irja Lutsariga.

Tartu Ülikooli ühiselamus tuvastati eile ühel välisüliõpilasel COVID-19 positiivne proov. Täiendavalt testiti 17 kontaktset, kellest lisandus veel 5 COVID-19 nakatunut. Haigestunud elavad samas ühiselamus ja osalesid seal korraldatud sünnipäevapeol.

Korraldus jõustub allkirjastamisel. Piirangud kehtivad kuni korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.

KORRALDUS
17.04.2020 nr 64
Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse
22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu
kehtestamise kohta Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra
juht otsustab hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada viibimiskeelu ja
liikumisvabaduse piirangu inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et
tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikut, järgmiselt:
1. Tartus Raatuse 22 ühiselamus elavatele isikutele kehtestatakse liikumisvabaduse piirang
keeluga lahkuda ühiselamu territooriumilt järgmiselt:
1) kuni COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse testimiseni ja nende tulemuste
selgumiseni;
2) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse positiivse proovi andnud isikute puhul kuni
tervenemiseni;
3) alapunktis 2 nimetatud isikute lähikontaktsetele 14 päevaks alates COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse proovi tulemuse selgumisest.
2. Punkti 1 alapunktides 1 ja 2 nimetatud isikutel on keelatud lahkuda oma üürilepingu
järgsest ühiselamu korterist, vajaduse korral võib kasutada korteri juures olevaid
ühiskasutatavaid ruume.
3. Punktides 1 ja 2 nimetatud liikumisvabaduse piirang ei kehti:
1) isiku kohta, kes vajab haiglaravi;
2) isiku lahkumisel politseiametniku korraldusel, muu hulgas juhul, kui isik paigutatakse
ümber sama ühiselamu piires teise korterisse;
3) isikute elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral;
4) isiku kohta, kelle COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse proov on negatiivne ja kes
ei ole lähikontaktne.
4. Kõigil, kes ei ole ühiselamu elanikud, on keelatud ühiselamusse siseneda. Viibimiskeeld ei
puuduta ühiselamu töötajaid, Tartu linna esindajaid, meditsiinipersonali, politseiametnikke ja
teisi isikuid, kellel see on vajalik tööülesannete täitmiseks.
5. Tartu linn koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ning MTÜ Tartu Üliõpilaskülaga võib
kehtestada õueala, kus punkti 1 alapunktis 3 nimetatud isikud, kellel ei ole COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse sümptomeid, võivad liikuda.
2 (2)
6. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Politsei- ja Piirivalveametil tagada punktides 14
sätestatud piirangute täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt. Tartu Ülikoolil,
Tartu linnal ja MTÜ Tartu Üliõpilaskülal tagada liikumisvabaduse piiranguga isikutele eluks
hädavajalik. Politsei- ja Piirivalveametil ja MTÜ Tartu Üliõpilaskülal tagada punkti 1
alapunktides 2 ja 3 ning punkti 3 alapunktis 4 nimetatud isikute üksteisest eraldamine.
7. Punktides 15 sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.
8. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende
vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.
9. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
10. Korraldus jõustub allakirjutamisel.
Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi
kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused
ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse
veebilehel.
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28
lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §
47 kohaselt 2000 eurot.
Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30
päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.
Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.