Endised Vabaerakonna juhatuse liikmed nõuavad juhivalimisi: partei on kriisis, vajame uut esimeest, kes suudab erakonnaliikmed liita ja taastada kodurahu

 (103)
Eesti Panga nõukogu esimehe valimine Riigikogus
Vabaerakonna esimees Andres HerkelFoto: Jaanus Lensment

Endised Vabaerakonna juhatuse liikmed Elo Lutsepp, Jaanus Ojangu, Vahur Kollom ja Monika Haukanõmm kutsuvad parteikaaslasi üles toetama erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist, et valida erakonnale uus esimees.

Kirjas heidetakse partei esimehele Andres Herkelile ja teda toetavatele juhatuse liikmetele ette, et erakonnas valitseb sisemine rahulolematus ja puudub usaldus. Samuti leitakse, et erakonnal puudub suur plaan, strateegia ja tegevuskava. Lisaks tuuakse välja erakonna madal reiting.

Allakirjutanud leiavad, et koostöö ja usalduse taastamiseks erakonnas on muutused vajalikud. "Leiame, et erakond vajab uut ja võimekat esimeest, kes suudab erakonnaliikmed liita ja taastada kodurahu."

Delfi avaldab erakonnakaaslastele saadetud kirja täismahus:

Lugupeetud erakonnakaaslased!

"Vabaerakond on kriisis. Erakonna liikmetena soovime muuta tekkinud olukorda. Kes soovivad muutustele kaasa aidata, siis kutsume üles toetama oma allkirjaga erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist. Manuses on digitaalne allkirjaleht, kus on olemas ka info, kellele vastav kiri edastada.

Ajendiks:
1. Suure plaani, strateegia ja tegevuskava puudumine;
2. Sisemine rahulolematus ja usalduse puudumine;
3. Erakonna madal reiting.

Rahuolematus ja usalduse puudumine ei ole tekkinud üleöö. Paljuski mõjutasid seda kevadised sisevalimised. Erimeelsuste lahendamiseks on otsitud lahendusi ja rahulolematud juhatuse liikmed on teinud esimehele ja teda toetavatele juhatuse liikmetele ettepanekuid, kuid osapooli rahuldavate tulemusteni pole jõutud. Erakonna esimees ja tema toetajad juhatuses on olnud oma seisukohtades jäigad. Samuti on rahulolematuse tekkimisele kaasa aidanud erakonna esimehe kommentaarid meedias ja nn spinnid. Spekuleerimine Indrek Tarandi nimega, endise esimehe Artur Talviku ründamine, nn infosõda ning välisvaenlase otsimine, samuti esimehe eraelu toomine meediasse ei ole kaunistanud erakonna kuvandit. Sisepingete vähendamiseks kokku kutsutud erinevad koosolekud pole täitnud oma eesmärki, sest need on olnud pigem kriitikat vaigistava iseloomuga. Erakonna esimees ei ole üles näidanud siirast tahet asuda koostööle kriisi lahendamiseks.

Seotud lood:

Kaheksateistkümne erakonnakaaslase kiri juhatusele oli altpoolt tulnud murelik osundus ja rahulolematuse väljendus juhatuse töö- ja suhtlemisstiilile ning tegevusetusele valmiskampaania ettevalmistamisel, sisaldades ka palvet tekkinud olukord lahendada. Käesoleva kirja koostanud rahuolematud juhatuse liikmed mõistsid erakonnakaaslaste tähelepanekuid ja tegid kodurahu taastamiseks oma alternatiivse ettepaneku, mille kohaselt ametis olev erakonna esimees astuks tagasi ja kuni erakorralise koosoleku kokkukutsumiseni jätkaks esimehe kohustuste täitmist praegune aseesimees Kaul Nurm.

Kirja koostanud endised juhatuse liikmed leiavad, et esimees ja juhatus ei ole erakonnaliikmeid teavitanud kõikidest asjaoludest:

1. 13. augustil toimunud kinnisel koosolekul arutati Monika Haukanõmme nõudmisel kaheksateistkümne kirja juhatusele. Arutelul jõuti arusaamisele, et on olemas kolm tegevusvarianti, millest lähtuda:

a) koostöö ja usalduse taastamine b) esimehe tagasiastumine ja c) rahuolematute lahkumine erakonnast. Kokkuleppele neis kolmes punktis ei jõutud.

2. 23. augusti juhatuse koosolekul tegid Jaanus Ojangu ja Elo Lutsepp alternatiivse ettepaneku, mille sisuks oli kodurahu huvides esimehe tagasiastumine ja aseesimehe Kaul Nurme jätkamine kuni erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseni. Ettepanekut toetasid ainult Monika Haukanõmm ja Vahur Kollom. Jaanus Ojangu võttis poliitilise vastutuse ja astus tagasi.

3. 24. augustil toimus ümarlaud, kus kuulutati välja nädalane töörahu. Ümarlaual toimunud koosolekust võttis osa ainult kaks kaheksateistkümne kirja allakirjutanut. Põhjus oli peamiselt väga lühikeses etteteatamise ajas ja ümarlaua korraldamises töö ajal. Üle Eesti allakirjutanutel polnudki võimalik kohale tulla. Samuti teati ette et tegemist on venitamisega ja usk tulemuslikku arutellu puudus. Enamus kohalolijaid olid liikmed Tallinnast kes soovisid olukorraga paremini ennast kurssi viia.

4. 28. augustil oli juhatuse nõupidamine, kus esimees soovis enda jätkamisele toetust ja Elo Lutsepp kordas alternatiivset ettepanekut erakonna esimehe tagasiastumise kohta. Ei jõutud ühisele arusaamisele ja Elo Lutsepp võttis poliitilise vastutuse ning astus tagasi.

5. 30.augustil oli juhatuse nõupidamine, kus arutati üldkoosoleku kokkukutsumisega seotud küsimusi. Juhatuse liikmed jõudsid siiski ühisele arusaamisele, et erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumine on vajalik, kuid enne asutakse läbirääkimistesse Heli Künnapasega, kui allkirjade kogumise eestvedajaga. Koostati ka läbirääkimisteks vastav paber, mida ei toetanud Monika Haukanõmm ja Vahur Kollom. Sisuline arutelu pidi toimuma korralisel juhatuse koosolekul. Monika Haukanõmm kordas alternatiivset ettepanekut kodurahu taastamiseks. Oluline on märkida, et ka Esinduskogu eestseisus esitas juhatuse liikmetele oma ettepanekud, mis toetasid Jaanus Ojangu ja Elo Lutsepa poolt esitatut ja pakkusid välja ka lahendused, kuidas tekkinud olukord lahendada. Ettepanekute suhtes ei jõutud ühisele arusaamisele. Kaul Nurm tegi ettepaneku, et kogu juhatus peaks tervikuna tagasi astuma koostöövõime puudumise tõttu. Ettepanekut toetasid ainult Monika Haukanõmm ja Vahur Kollom. Monika Haukanõmm võttis 31. augustil poliitilise vastutuse ning astus tagasi seoses juhtimis- ja usalduskriisiga erakonnas.

6. 1. septembril võttis Vahur Kollom poliitilise vastutuse ning astus juhatusest tagasi seoses juhtimis- ja usalduskriisiga erakonnas.

7. Mõned esimeest toetavad juhatuse liikmed on selgelt väljendanud, et muudatusi soovivad isikud on mässumeelsed ja nende nõudmistele ei pea alluma.

8. Erakonna esimees on selgelt väljendanud, et tema on kõik õigesti teinud ja midagi muutma ei pea.

9. Juhatusest lahkunud liikmete asemele on astunud ainult Ants Erm. Kõik teised erakonnaliikmed on keeldunud juhatusse minemast. Seega tegutseb juhatus praegu vähendatud koosseisus.

10. 13, 28. ja 30. augustil toimunud koosolekud olid kinnised ja seal ei võetud vastu otsuseid.

Niinimetatud töörahust ei peetud tegelikult kinni, sest esimees jätkas meediale intervjuude andmist.

Käesoleva kirja koostajad leiavad, et koostöö ja usalduse taastamiseks erakonnas on muutused vajalikud. Leiame, et erakond vajab uut ja võimekat esimeest, kes suudab erakonnaliikmed liita ja taastada kodurahu.

Lugupidamisega

Elo Lutsepp
Jaanus Ojangu
Vahur Kollom
Monika Haukanõmm"