EL võitleb narkomaaniaga

 (8)

Brüsselis reedel peetud Euroopa Liidu (EL) justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil kiideti heaks EL üldine narkostrateegia ning narkokaubanduse vastase võitluse suunad aastateks 2005 — 2012 ja kinnitati politsei operatiivkoostöö tugevdamise eelnõu.

EL narkostrateegias määratletakse varasemaga võrreldes täpsemad liikmesriikide koordineeritavad ja ühiselt korraldatavad tegevused, teatas Delfile siseministeerium.

Strateegia sätestab vajaduse pöörata senisest suuremat tähelepanu ennetustegevusele ning määratleb narkokaubanduse vastase võitluse suunad.

Justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil Eestit esindanud siseminister Margus Leivo sõnul võeti uue strateegiadokumendi heakskiitmisel arvesse Rootsi, Eesti ja Poola esitatud ühisettepanekut sätestada kohustus menetleda ja esitada järjekindlalt süüdistused kõikide narkokuritegude, nii siseriiklike kui piiriüleste, puhul. “Nõukogu otsustas täna meie ettepanekut aktsepteerida ja me oleme igati rahul strateegia karmi hoiakuga mistahes narkokaubitsemisega seotud kuritegude suhtes,” ütles Leivo.

Uus strateegia esitatakse vastuvõtmiseks detsembris toimuvale EL Ülemkogu istungile.

Politseikoostöö osas arutati istungil Euroopa politseijuhtide rakkerühma tulevikurolli. Liikmesriikide esindajad nentisid, et rakkerühma näol on tegemist küll ajutise koostöövormiga kuni EL Sisejulgeoleku Komitee töölerakendumiseni, kuid rakkerühma tegevussuunad ja koostöö teiste politseiasutustega vajavad määratlemist. Vastuvõetud eelnõu sätestab rakkerühma tiheda koostöö Europoliga.

Migratsioonipoliitika küsimustest saavutati istungil kokkulepe kolmandate riikide teadlastele elamislubade andmise kohta ELs teadustöö tegemiseks. Samuti saavutati kokkulepe immigrantide integratsioonipoliitika ühtsete aluspõhimõtete osas ning poliitiline kokkulepe varjupaigataotluste menetlemise korralduse osas.