Advokatuur: advokatuuri liikmete seast väljaarvamine on juhatuse pädevuses, kes peab seda uuesti arutama

 (6)
Eesti advokatuur
Eesti advokatuurFoto: Andres Putting

Justiitsminister Urmas Reinsalu hinnangul seab advokatuuri eilne otsus, mis lubab tunnistaja valeütlustele kihutamises riigikohtus süüdi mõistetud advokaadil tööd jätkata, kutse- ja eetilised nõuded õigusvaldkonnas tugeva löögi alla. Advokatuur teatas, et liikmeks võtmine ja nende seast välja arvamine on juhatuse otsus ning Alla Raudsepa küsimust arutatakse uuesti.

Avaldame advokatuuri vastuse justiitsministri avaldusele

Ilmselt ei ole ministril olnud piisavalt aega mõtiskleda advokatuuri üldkogul tehtud otsuse õiguslike tagajärgede üle. Advokatuuri liikmeks vastuvõtmine ning väljaarvamine ja -heitmine on advokatuuriseaduse kohaselt advokatuuri juhatuse pädevuses. Alla Raudsepa asi ei ole eilse üldkogu otsusega lahendatud. Üldkogu otsuse tagajärjena peab juhatus küsimust uuesti arutama.

Lisaks, advokatuuriseadus sätestab justiitsministri pädevuse konkreetsed piirid suhetes advokatuuriga, sh advokatuuri tegevuse õiguspärasuse tagamisel. Eeskätt on ministri pädevus seotud riigi õigusabi küsimustega. Teiseks võib minister vaidlustada advokatuuri aukohtu otsuseid, mis on seotud advokaatide distsiplinaarsüüteoasjadega riigi õigusabi osutamisel, selle korraldamisel või pankrotihaldurina tegutsemisel. Kolmandaks võib minister esitada halduskohtule protesti, kui ta leiab, et advokatuuri organi (üldkogu, juhatus jm organid) mingi muu õigusakt või toiming on seadusega vastuolus.

Seotud lood:

Alla Raudsepa poolt juhatuse otsuse vaidlustamine tema väljaheitmise kohta advokatuurist ning küsimuse arutamine ja otsustamine advokatuuri üldkogul olukorras, kus advokatuuri juhatus ei muutnud ega tühistanud oma varem tehtud otsust, tugineb advokatuuri kodukorras sätestatud alustele. Nimelt, iga huvitatud isik võib juhatuse otsuse peale esitada kaebuse üldkogule. Kaebus üldkogule esitatakse juhatuse kaudu, kes on kohustatud esitatud kaebuse läbi vaatama. Seejuures on juhatusel õigus vaidlustatud otsus ise muuta või tühistada. Muutmise või tühistamise korral loetakse kaebus rahuldatuks ning juhatus ei edasta seda kaebust üldkogule. Kui aga juhatus ei muuda ega tühista oma otsust (nii nagu Alla Raudsepa puhul), siis esitab juhatus kaebuse koos omapoolse seletusega üldkogule.

Üldkogul toimub asjade arutamine ja otsustamine vastavalt seadusele ja kodukorrale. Nimetatud korda on järgitud kõigis punktides.

Et seadusest tulenevalt on organiks, kes otsustab advokatuurist väljaarvamised ja väljaheitmised, advokatuuri juhatus, siis Alla Raudsepa asi ei ole eilse üldkogu otsusega veel lahendatud; üldkogu otsuse tagajärjena peab juhatus küsimust uuesti arutama.