„Ehitusvaldkond sobib inimesele, kes julgeb mõelda suurelt, ei karda vastutust ning omab ambitsiooni midagi silmale nähtavat ja käega katsutavat ära teha. Tööpõld selles vallas on lai ning nõudlus ehitusinseneride järele on väga suur,” ütleb TalTechi hoonete ja rajatiste magistriõppekava programmijuht Simo Ilomets ning jätkab: „Rõõm on tõdeda, et nii meie sisseastujate kui ka lõpetajate arv on aasta-aastalt suurenenud, mis näitab inimeste siirast huvi ehitusvaldkonna vastu, samuti on kasvanud tudengite rahulolu õppekava ja õppainete sisu, õppejõudude ja õppetöö korralduse osas. Enamik magistriõppekava peaeriala lõpetajatest saavad vastavalt Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule kutseala 7. taseme esmase kutse. Pärast lõpetamist tuleb paar aastat töötada ning seejärel on võimalik taotleda juba n-ö päris 7. taseme kutset, mis annab õiguse pädeva isikuna ehitusvaldkonnas tegutseda.”

Ta lisab, et tänane ja tuleviku ehitus on teadmistepõhine, kus uuteks fookusteks on lisaks energiatõhususele ehitiste keskkonnamõju, ringmajandus, kvaliteetne ruum (sh sisekliima ja ligipääsetavus) ning lisandväärtused. Muutumas on senine olukord, kus me olevikus projekteerime ehitisi tulevikuks, kasutades mineviku kliimaandmeid – praegu käib töö selle nimel, et ehitatud keskkonna projekteerimisel arvestada tuleviku kliimaprognoose, seda nii hoonete toimivuse, hooldus- ja remondivajaduse ning kasutusea hindamiseks kui ka hoonete ja linnakeskkonna sademeveesüsteemide dimensioneerimiseks.

TalTechi hoonete ja rajatiste magistriõppekavas on kaheksa peaeriala, mis katavad laia spektri kogu ehitusvaldkonna vajadustest

Hoonete energiatõhusus – äärmiselt aktuaalne sektor, eriti arvestades meie vananeva elamufondi kehva energiatõhusust ja sisekliimat ning sellest tulenevat renoveerimisvajadust, mis renoveerimise mahtusid lähema kümnendi jooksul kordades suurendab. Ühest küljest on oluline kavandada energiatõhusaid ja vähese keskkonnamõjuga hooneid, mida ei ole võimalik saavutada põhjalikult analüüsitud piirdetarindite, tehnosüsteemide ja taastuvenergiaallikateta. Teisalt on nii olemasolevate kui ka uute projekteeritavate hoonete puhul energiatõhususe alased väljakutsed seotud laiemalt elukeskkonna kvaliteedi parandamisega, arvestades uute lahenduste ja ehitusmaterjalidega ning nende võimaliku ringlussevõtuga tulevikus.

Ehitusvaldkond sobib inimesele, kes julgeb mõelda suurelt, ei karda vastutust ning omab ambitsiooni midagi silmale nähtavat ja käega katsutavat ära teha. Tööpõld selles vallas on lai ning nõudlus ehitusinseneride järele on väga suur.
TalTechi hoonete ja rajatiste magistriõppekava programmijuht Simo Ilomets

Hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid – aina tähtsam on kavandada hea sisekliimaga energiatõhusaid hooneid, mida ei ole võimalik saavutada professionaalselt kavandatud, ehitatud ja hooldatud kütte-, ventilatsiooni- ning õhukonditsioneerimise süsteemideta. Viimaste aastate kuumad suved ning külmad ja lumerohked talved ilmestavad hästi, et soovitud sisekliima tagamine nii suvel kui ka talvel on tõsine väljakutse, tagamaks elanikele soovitud sisekliimat.

Kinnisvara korrashoid – valdkond, millega Eestis ei ole seni väga palju tegeletud ja kus vajadus magistriharidusega inimeste järele on eriti suur. Selleks, et ehitatud keskkonna CO2 jalajälge vähendada, peame pikendama hoonete kasutusiga, mille puhul on määravaks muu hulgas kinnisvara korrashoid. Samuti tuleb ehitatud keskkonna korrashoiu puhul arvestada muutuva kliima ning uute ehitus- ja viimistlusmaterjalide püsivuse, hooldamise ja remondi vajadusega. Hästi korrashoitava kinnisvara väärtus on suurem ja see on investeeringuna atraktiivsem.

Teede- ja sillaehitus – kui ei ole ühendusteid ja sildu, ei ole ka riiki. Majandus saab areneda ainult juhul, kui selleks on olemas asjakohane ja heas seisukorras teedevõrk ja muu tehniline taristu, näiteks sillad, viaduktid, ökoduktid, kergliiklusteed, tänavad, katendid. See kõik nõuab tegijatelt loovat insenerimõtet, planeerimist, projekteerimist, teadmisi materjalidest, uuenevast ehitustehnoloogiast ning ehituskvaliteedi tagamise võimalustest ja hooldusmeetoditest.

Meil on tihe koostöö ehitusfirmadega, mis võimaldab üliõpilastel külastada ehitusplatse ja taristuobjekte, mille abil kinnistada teoreetilisi teadmisi ning analüüsida reaalsete projektide elluviimist.
TalTechi hoonete ja rajatiste magistriõppekava programmijuht Simo Ilomets

Vee- ja keskkonnatehnika – see eriala hõlmab veehaarete, vee edastamise, jaotamise ja vee töötlemise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise arendamist, samuti kõike, mis seondub sademevee korraldamisega. Veevarustus- ja kanalisatsiooniinsenerid on tegevad hoonete kavandamisel ja ehitamisel, linnade vee- ja reoveepuhastite ning välisvõrkude projekteerimisel ja rajamisel.

Ehitusgeodeesia – seoses järjest keerukamate ehitiste püstitamisega suureneb ka ehitusgeodeesia osatähtsus. Ehitusgeodeetilised tööd algavad ehitise jaoks planeeritud maa-ala mõõdistamisega ja detailse topograafilise plaani koostamisega, mis on projekteerijate töö aluseks. Samuti tegeleb geodeesia ehitatud keskkonna täpse ülesmõõdistamise, kartograafia ja geoinformaatika arendamisega. Seoses hoonete renoveerimisel kasutatavate uute meetoditega on tekkinud vajadus hoonete täpseks ülesmõõdistamiseks kolmemõõtmelise punktipilve abil.

Ehitiste projekteerimine – sellel erialal õpetatakse konstruktsioonide, ehitusmaterjalide, ehitusfüüsika ja energiatõhususe aineid. Õppetöö käigus saab teoreetilised ja praktilised põhiteadmised betoon-, puit-, metall- ja kivikonstruktsioonidest, modelleerimise ja projekteerimise tarkvaradest FEM, CAD ja BIM, samuti piirdetarindite soojus- ja niiskusfüüsikast, akustikast ning energiasimulatsioonidest.

Ehitusjuhtimine – iga ehitusprojekt on eelkõige investeerimisprojekt, mis algab kulude kalkuleerimise ja eelarvete koostamisega ehitise tellijale. Ehitusjuhtimisele spetsialiseerumine valmistab ette tööks arendusprojekti targa tellija, ehitustööde juhi, eelarvestaja, järelevalveinsenerina. Õpe kohandub valdkonna ja turu vajaduste muutustega, millest tulenevalt on suurenenud näiteks ehitusinfo modelleerimise (BIM), uute ehitustehnoloogiate ja -materjalide, aga ka ärimudelite, ettevõtluse ja innovatsiooni teemade osakaal.

Kasuta kandideerimisel eelnevaid töökogemusi ja täiendkoolitusi

Hoonete ja rajatiste magistriõppe nominaalõpiajaks on kaks aastat ja kui see nõutud mahus läbida, on tegemist tasuta õppega. Õppeained on jagatud moodulitesse üldistest ainetest spetsiifilisemateks, jagunedes üld-, põhi-, eri- ja vabaõppeks ning praktikaks ja lõputööks. „Tegu on päevase õppega ja tunniplaani tuleb sobitada muude kohustuste, näiteks töö ja pereeluga. Samas on viimased aastad toonud meie majjagi juurde omajagu e-õpet, nii et õppimise sobitamine oma igapäevaellu on mõnevõrra lihtsam kui varem. Oleme olnud õppetöö korraldamisel paindlikud, eriti pandeemia tingimustes. Õppejõud võimaldavad loengute distants- ja e-õpet ning õppekava uuendamine on pidev protsess,” ütleb Ilomets.

Kandideerimiseks on vajalik kõrgharidus ehituse või tehnika valdkonnas, olenevalt peaeriala valikust. Kui teie varasem kõrgharidus ei ole peaerialale otseselt sobilik, saab varasemale haridusele lisaks arvestada täiendkoolitusi või töökogemust. Seega tasub aegsasti ehk hiljemalt 10. juuniks 2022 esitada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) taotlus, sest enne sisseastumist võib olla vajalik mõne vahemooduli läbimine.

Vastuvõtt on lävendipõhine ja toimub suuline vestlus. Ilometsa sõnul on oluline tõsine huvi eriala vastu ja motiveeritus läbida õppekava edukalt nominaalajaga. Kasuks tulevad eelnenud õpingud ja tööalane kogemus ning nende seotus õppekava eesmärkide ja õpiväljunditega. Samuti laiem üldisem vaade valdkonnale ja enda perspektiivile erialases töös.

Tudengitel on võimalus kandideerida ehitusfirmade ja eraisikute nimelistele stipendiumitele. Välisõpingutest ja -praktikast huvitatutel on võimalus õppida vahetustudengina erinevates välisülikoolides ning leida kontakte praktika sooritamiseks välisriikides.
TalTechi hoonete ja rajatiste magistriõppekava programmijuht Simo Ilomets

Mida TalTech tudengitele pakub?

„Õppetöös kasutame tipptasemel simulatsioonitarkvarasid, laboreid ja katsetaristut, õpetame töötama FEMi, CADi, BIMi, ehitusfüüsika- ja energiasimulatsiooni tarkvaradega, mille valdamine on ehitusinseneri elementaarne kirjaoskus,” tutvustab Ilomets. „Meil on tihe koostöö ehitusfirmadega, mis võimaldab üliõpilastel külastada ehitusplatse ja taristuobjekte, mille abil kinnistada teoreetilisi teadmisi ning analüüsida reaalsete projektide elluviimist. Tudengitel on võimalus kandideerida ehitusfirmade ja eraisikute nimelistele stipendiumitele. Välisõpingutest ja -praktikast huvitatutel on võimalus õppida vahetustudengina erinevates välisülikoolides ning leida kontakte praktika sooritamiseks välisriikides.”

Ülikool pakub tudengitele praktilise suunitlusega lõputööde teemasid ja kaasab neid võimalusel erinevatesse uurimisprojektidesse. Õppejõud on oma valdkonna tunnustatud tippspetsialistid, kelle osalusel on muu hulgas viidud viimastel aastatel TalTechi linnakus ellu mitmeid suundanäitavaid pilootprojekte. Näiteks innovatiivsel meetodil Eesti esimeseks liginullenergiahooneks rekonstrueeritud Akadeemia tee 5a kortermaja või Eesti esimene tervikliku niiskusturvalisuse tagamise protsessi meetodil tellitud, projekteeritud, ehitatud ja kasutusse võetud Ehituse Mäemaja õppe- ja teadushoone aadressil Mäepealse 3. Samuti osaletakse mitmes tulevikku vaatavas siseriiklikus või rahvusvahelises projektis, kus lisaks uusehitiste temaatikale uuritakse ja töötatakse välja lahendusi olemasolevate hoonete tervikrenoveerimiseks või siis ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutuseks, liikumaks ringmajanduse suunas.

TalTechi lõpetanud on pärast kutse saamist hinnatud spetsialistid, nad tulevad tööalaselt toime ja tunnevad end tööturul konkurentsivõimelisena. Lõpetajate töötasu pole mõtet keskmise palgaga üldse kõrvutada, sest esiteks ei ole tehnikaülikooli magistriõppe lõpetaja keskmine inimene ja teiseks on TalTechi lõpetajate töötasu keskmisest oluliselt kõrgem.

Avalduse esitamine kuni 6. juuli kella 12ni

Sisseastumiskatsete kuupäevad:

03.05.2022

11. ja 12.07.2022

Mõlemal juhul vajalik eelnev registreerimine: www.sais.ee

Jaga
Kommentaarid