"Riigikogu juhatuse poole pöördus riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees, kes juhtis tähelepanu kahetsusväärsele praktikale, mis on tekkinud seoses vabariigi valitsuse liikmete osalemisega erikomisjoni istungitel. Nimelt ei osale valitsusliikmed komisjoni istungitel, vaid saadavad arutelu juurde valdkonna ametnikke," märkis Ratas oma kirjas valitsusjuhile. "Teise probleemina tõi erikomisjoni esimees välja asjaolu, et komisjoni arutelude toimumiseks vajalikke materjale ei edastata komisjonile või kui edastatakse, siis mitte õigeaegselt või on need liiga üldistavad."

Ratas tõi esile asjaolu, et lisaks seadusandlikule funktsioonile on parlamendi rolliks ka täidesaatva võimu üle kontrolli teostamine. Seda saab muuseas teha ka komisjonide ja ministrite infovahetuse läbi, mis pole Ratase hinnangul hiljutisel ajal eriti hästi sujunud.

Palun Teid edasise hea koostöö huvides, et juhiksite valitsuse liikmete tähelepanu RKKTS-i sätetest tulenevatele kohustustele.
Jüri Ratas oma kirjas peaministrile

"Kuivõrd minister vastutab poliitiliselt oma valitsemisalas toimuva eest, on parlamentaarse kontrolli teostamiseks vajalik, et komisjonil oleks võimalik kohustada teda komisjoni istungil osalema ja vastuseid andma," kirjutas Ratas. "Selleks annab RKKTS (riigikogu kodu- ja töökorra seadus toim) § 22 lõike 1 punkt 2 komisjonile õiguse nõuda Vabariigi Valitsuse liikme komisjoni istungil osalemist tema võimkonda kuuluvate küsimuste kohta teabe saamiseks. See tähendab valitsusliikme kohustust ilmuda komisjoni istungile."

Ratas tõi kirjas esile ka erandid kui komisjon soovib, et istungil osaleks ministri asemel keegi teine, saab komisjon

1) riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kommenteeritud väljaanne lk 108 ja
2) RKKTS § 22 lõike 1 punkti 3 alusel kutsuda istungile valitsusasutuste ametnikke ja teisi isikuid.

Siiski toonitas taa, et selle otsuse, kes komisjoni istungil osaleb, saab teha üksnes komisjon ise.

"Eelnevat arvesse võttes pean äärmiselt oluliseks seda, et kui komisjon on kutsunud ministri komisjoni arutelule, siis seal osaleks just nimelt minister, ja et kui komisjon palub esitada materjale, siis need ka komisjonile esitataks, nii nagu RKKTS seda ette näeb. Seetõttu palun Teid edasise hea koostöö huvides, et juhiksite vabariigi valitsuse liikmete tähelepanu RKKTS-i eelpool viidatud sätetest tulenevatele kohustustele," edastas Ratas Kallasele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid