Vabariigi valimiskomisjon märgib, et hääletamistulemuste kindlakstegemisel ei ole seaduserikkumised tõendatud. Komisjoni hinnangul on kaebuses toodud välja üks väidetav seaduserikkumine, mis puudutab valijatele välja andmata jäänud ja tagastatud hääletamissedelite nurkade äralõikamist. Kaebuse kohaselt toimus see väidetavalt alles pärast häälte üle lugemist, mitte enne hääletamiskastide avamist, nagu on ette nähtud seaduses. Narva linna valimiskomisjoni selgitustest ei nähtu, et jaoskonnakomisjonid oleksid rikkunud hääletamistulemuste kindlakstegemise korda. Kaebaja ei too kaebuses esitatud väidete toetuseks ka tõendeid. Neil põhjustel jättis Vabariigi valimiskomisjon kaebuse rahuldamata.

Kaebaja kandideeris ka ise Narva linnavolikokku. Oma kaebuses viitab ta Narva linna valimisjaoskondades number neli ja viis käinud vaatlejate ütlustele. Jaoskonnas number neli käinud vaatleja väidete kohaselt venis häälte kokku lugemise alustamine, sest hääletajate ja sedelite arv ei klappinud. Samuti ei pidanud vaatleja kohaseks, et kandidaadi nr 130 hääli loeb kokku samas nimekirjas kandideeriva isiku abikaasa. Valimisjaoskonnas number viis käinud vaatleja sõnade kohaselt ei lastud vaatlejaid häälte lugemise ajal koridorist edasi ruumi, kus hääli loeti ning seetõttu oli protsess halvasti jälgitav. Lisaks tekitas vaatlejas küsimusi häälte lugemine kuhjadesse ainult teatud kandidaatide puhul. Rikutud hääletamissedelid viidi vaatleja väitel kõrvale ja enamikku vaatlejaile ei näidatud, samuti lõigati tühjad sedelid katki alles pärast esimest häälte lugemist.

Narva linna valimiskomisjon märkis, et tegu on sisuliselt anonüümse kaebusega, sest kaebaja tugineb tuvastamata allikatele. Komisjoni selgitusel on loomulik ja vajalik, et kui hääletamistulemuste kindlakstegemise toimingutel tuvastatakse ebakõla, tuleb neid toiminguid korrata seni, kuni viga on leitud ja parandatud. Vaatlejate segadus ei ole kaebuseks kohane alus. Narva linna valimiskomisjon kinnitas, et hääletamistulemuste kindlakstegemisel järgiti kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korda, sealhulgas toimingute järjekorda.