Pärnu jõe suudmesse kunstimuuseumi plaaninud sihtasutus Uue Kunsti Muuseum esitas veel küll avalduse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks kuni 30. juunini 2023, kuid RTK andis taotlejale teada, et tal puudub igasugune kindlus, et muuseum selle loomisega ka algselt plaanitust aasta hiljem hakkama saab.

RTK 7. veebruari 2019 otsuses seisis, et projekti kogumaksumus on 2 594 000 eurot, millest toetus on maksimaalselt 1 994 007,79 eurot ja omafinantseering minimaalselt 599 992,21 eurot.

Taotluse rahuldamise otsusega pandi sihtasutusele kõrvaltingimustena kohustus esitada hiljemalt 28.02.2019 omafinantseeringu olemasolu tõendavad dokumendid, hiljemalt 15.10.2019 ehitusprojekt ning lisaks kinnitus objekti haldamise võimekuse kohta ja kaasrahastajatega kooskõlastatud finantsriskide analüüs ja mitmeid teisi dokumente.

RTK vaates saabus edasi vaikus ja kui käesoleva aasta 11. mail Uue Kunsti Muuseumilt uurima hakati, mis seis tingimuste täitmisega on, siis saadi selgituste kõrval ühtlasi vastuseks taotlus saada projekti elluviimisele aasta pikendust.

Põhjus olevat selles, et Pärnu linnavolikogus ei valitse projekti elluviimise osas üksmeel ning sealt tulevad täitmatud ülesanded. Näiteks septembris 2020 olevat linnavolikogu andnud sihtasutusele ülesandeks moodustada uus sihtasutus, kus toetuse saaja kõrval oleksid asutajateks veel kultuuriministeerium ja Pärnu linn, kuigi oli teada , et ministeerium ei saa sellist sihtasutust asutada.

Oktoobris 2020 võttis linn oma eelarvest välja projekti kaasfinantseeringu ning novembris 2020 tühistati lõpuks ka maakasutusõigus. Rahvusvahelise kogemusega juhtmeeskonnast on jäänud projekti elluviimise ootele üksnes finantsjuht.

Uue Kunsti Muusemi hinnangul olevat projekti võimalik veel ellu viia eeldusel, et peale 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimisi soosib uus linnavalitsus projekti elluviimist.

Kui möödunud oli kuum suvi, uuris RTK augustis ka kultuuriministeeriumilt kui projekti kaasrahastajalt seisukohta ja sai teada, et arvestades tekkinud olukorda - kõrvaltingimused täitmata, Pärnu linn ei taga kaasfinantseeringut ning kinnistu tasuta kasutamist - ning fakti, et ministeeriumipoolne kaasfinantseering oli planeeritud 2021. aastasse, kuid projekti arendamine lükkub teadmata ajaraami, ei saa ministeerium praegu tagada omapoolset finantseeringut.

Kõige selle peale otsustaski RTK, et ei anna Läänemere Kunstisadama projekti elluviimiseks pikendust ning lisaks tunnistas ta kehtetuks ka toetuse eraldamise otsuse - selle elluviimine ei ole lihtsalt realistlik.

„Projekt on tänaseks kestnud juba üle kahe aasta, ent kõrvaltingimuste täitmise osas valitseb endiselt ebaselgus," märgib RTK.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius on kurtnud, et Läänemere Kunstisadama idee autor ja vedaja Mark Soosaar pole nõustunud talle isegi projekti ehituslepingut näitamast.

RTK ei olnud selle projekti raames sentigi raha välja maksnud.