Sihtkontrolli raames pöörati tähelepanu COVID-19 leviku tõkestamise tegevustele hooldekodudes - töökeskkonna riskianalüüsile ja tegevuskavale, isikukaitsevahendite väljastamisele ja kandmisele, ohutusmärkidele ning viiruse käitlemise juhistele.

Riskianalüüs oli tegemata vaid 14% kontrollitud hooldekodudest. Kontrolli käigus selgus aga, et mitte alati polnud riske analüüsitud kõigis üksustes. Veerandis riskianalüüsidest oli hindamata bioloogilisest ohutegurist, sh koroonaviirusest tekkivad ohud. Kolmandikus kontrollitud hooldekodudest olid riskid küll hinnatud, ent koostamata oli tegevuskava, mille alusel riske maandada.

Tegevuskavades oli üheks põhiliseks punktiks viiruse leviku tõkestamisel töötajate vaktsineerimine. Tööandjad olid ette näinud vajaduse töötajaid korduvalt veenda ja juhendada, motiveerida palgatõusu ja preemiaga ning välistada vaktsineerimata töötajate värbamise. Ühes külastatud hooldekodudest polnud vaktsineeritud ühtegi töötajat, ühes oli vaktsineeritud vaid 23% töötajaid, kolmes oli vaktsineeritud 40% töötajatest.

Kõigis hooldekodudes olid töötajatele väljastatud isikukaitsevahendid. Samas ei peetud alati nende üle täpset arvestust, et teada, kas kõigil on vajalikud vahendid olemas. Kontrolli ajal kanti maske korrektselt, samuti kasutati kaitsevahendeid korrektselt nakatunud klientidega hooldekodudes. Oluliselt paremini tuleb märgistada ohualad, kus isikukaitsevahendite kasutamine on kohustuslik.

Tööinspektsioon soovitab hooldekodudel analüüsida iga üksuse riske eraldi, koostada riskide vähendamise ja vältimise tegevuskava.

17st puudustega ettevõttest kaheksa kõrvaldasid puudused järgneva viie tööpäeva jooksul. Ülejäänud üheksa ettevõtet peavad täitma ettekirjutused 3-4 nädala jooksul. Tööinspektorid viivad läbi järelkontrolli hooldekodudes, kus ettenähtud aja jooksul probleeme ei likvideerita.

Sihtkontrolli käigus külastati hooldekodusid Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Valgamaal, Harjumaal, Põlvamaal, Raplamaal, Tartumaal, Pärnumaal, Läänemaal, Viljandimaal ja Saaremaal.