Tartu ringkonnakohus tühistas täna Viru maakohtu juunikuise otsuse, millega Jõhvi vallavolikogu esimees Niina Neglason mõisteti õigeks toimingupiirangu rikkumises. Apellatsioonikohus tegi nüüd süüdimõistva otsuse ja määras Neglasonile rahalise karistuse.

„Niina Neglason pani teadvalt toime õigushüve rikkumise, mis kaitseb nii avaliku võimu korrakohast toimimist, aga ka kohaliku omavalitsuse võimu ausust, õiguspärasust, usaldusväärsust ja äraostmatust,“ leidis kohtukolleegium kriminaalasja arutamisel.

Kohus asus seisukohale, et Neglason oli teadlik, et ta on ametiisik ning et tal on keelatud teha tehingut või otsust endaga seotud [juriidilise - toim] isiku suhtes. Kaitseväited, mille kohaselt ei pruukinud Neglason sellest aru saada, on ringkonnakohtu arvates otsitud.

Neglason sai kohtu hinnangul aru, et Corrigos töötamine mõjutas piisavalt intensiivselt tema otsustusi ning et tihedate tööalaste sidemete tõttu esineb oht, et ta ametiisikuna Corrigo vaikival palvel või ka omaenda initsiatiivil käitub viisil, mis on tema tööandjast osaühingule meelepärane. Seda näitab ka tõik, et Neglason avaldas 2017. aastal toetust nii sotsiaalkomisjoni kui ka volikogu nimel toetust sellele, et Kaare 3 ruumidesse tuleks Corrigo.

Neglason oli apellatsioonikohtu hinnangul teadlik oma positsioonist Corrigos ning endaga seotud osaühingu majanduslikust huvist ja eesmärkidest seoses Kaare 3 ruumidega, samuti otsustatava küsimuse sisust ja tähendusest. Kohtu hinnangul sai ta kõigiti aru, et 2017. aastal Jõhvi vallavolikogus otsuse hääletuses ja vastuvõtmises osalemisel ja enda taandamata jätmisel teeb ta süüdistuses kirjeldatud otsuse. Asjaolu, et Jõhvi vallavolikogu hääletusel ei arutatud ega hääletatud selle üle, milline saab olema võimaliku tehingu hind, toimingupiirangu rikkumist ei väära.

Ringkonnakohus ei pidanud Neglasoni süü välistamiseks piisavaks kohtule esitatud väidet, et Neglason ei teadnud, et peab otsuse tegemisel taanduma: seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest. Pikaajalise vallavolikogu liikmena pidi ta endale vastava valdkonna reeglid selgeks tegema. Lisaks oli tal võimalus küsida nõu, kas otsustusprotsessis osalemisega ei riku ta toimingupiirangut.

Seega leidis ringkonnakohus, et Niina Neglasoni tuleb talle KarS § 3001 lg 1 järgi esitatud süüdistuses süüdi mõista ning määras talle rahalise karistuse 100 päevamäära ulatuses ehk 14 340 eurot.

Karistusaja hulka arvatakse tema eelvangistuses viibitud aeg, seega jääb Niina Neglasoni lõplikuks rahaliseks karistuseks 13 479 eurot ja 60 senti. Lisaks tuleb tal tasuda sundraha 876 eurot. Rahaline karistus tuleb tasuda 30 päeva jooksul otsuse jõustumisest arvates.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Kassatsioonkaebus Riigikohtule on võimalik esitada 30 päeva jooksul.