Kruusimäe soovib teada, miks otsustas peaminister teha koroonaviiruse leviku mitteohjeldamise ja vaktsineerimise korraldamatuse eest peasüüdlaseks sotsiaalministeeriumi kantsleri Marika Priske ning miks ei vallandanud tervise- ja tööministrit Tanel Kiike.

“Soovimata vähimalgi määral vaidlustada Marika Priske vallandamise vajalikkust, pean vajalikuks küsida, kas peate õigeks talle üle 30 000 euro suuruse lahkumishüvitise maksmist?” küsib Kruusimäe.

“Kas Te peate põhimõtteliselt õigeks, et riigiametnikele (sealhulgas kõrgetele riigiametnikele), kes ei saa hakkama oma teenistuskohustuste täitmisega makstakse teenistussuhte lõpetamise (ehk siis vallandamise) korral hüvitisi? Kas selliste hüvitiste maksmine on avalikes huvides ja kooskõlas ühiskonnas levinud moraalinormidega?” küsib Kruusimäe.

Pöördumises tugineb Tarmo Kruusimäe Avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 92 lõikele 1, mis sätestab, et „Ametniku võib teenistusest vabastada asjaolu tõttu, millest nähtub ametniku teadmiste ja oskuste vähesus teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastavas ulatuses ning mis ei võimalda tal teenistussuhet jätkata ja mida ei saanud ette näha ametniku teenistusse võtmisel ega katseaja kestel“.

Eeltoodust tulenevalt soovib Kruusimäe teada, miks ei kohaldatud Marika Priske teenistussuhte lõpetamisel seda õiguslikku alust, mis oleks olnud sisuliselt õige ja mis oleks välistanud igasuguse hüvitise maksmise.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid