Lisaeelarvest kavandatakse 6,7 miljonit eurot põhitegevuse kuludeks ning 6,2 miljonit eurot investeeringuteks. Plaanitud kulud kaetakse 10,7 miljoni euro ulatuses eelmisest aastast ületulnud vahenditest ning 2,2 miljoni euro ulatuses varade müügist ning riigi lisaeelarvest saadavast toetusest. Täiendavat laenu linn ei võta.

Lisaeelarve keskendub Covid-19 pandeemiaga seotud saamata jäänud tulude ja täiendavate kulude katmisele, tänavate ja linnaruumi uuendamisele ning linlaste vaimse tervise toetamisele.

Lisaeelarvest kaetakse pandeemia tõttu saamata jäänud tulusid 1,87 miljoni euro ulatuses. Sealhulgas läks näiteks vanemate vabastamine lasteaia kohatasu maksmisest linnale maksma 837 000 eurot, saamata jäänud piletitulu linnaliinibussides oli 500 000 eurot ning linna allasutuste Tartu Spordi ja Anne Sauna saamata jäänud tulu oli 371 000 eurot.

Pandeemia mõjul suurenesid ka linna kulud 900 000 euro võrra. Lisaeelarvest on vaimse tervise edendamiseks kavandatud 181 000 eurot, mille eest pakutakse erinevaid tegevusi ja teenuseid, tehakse koolitusi ning rahastatakse tugigruppe nii õpetajatele ja õpilastele kui ka eakatele. Lisaks sellele on kavas suunata erahuvihariduse- ja huvitegevuse toetuseks 200 000 eurot. Kuna Tartu linn ei võtnud lapsevanemate käest märtsist kuni mai lõpuni lasteaia kohatasu, siis antakse lisaeelarvega 170 000 eurot toetust eralasteaedadele ja -hoidudele, kes sel perioodil samuti lapsevanema käest kohatasu ei küsinud.

Linnamajanduse valdkonnas on suuremad lisanduvad investeeringuobjektid Ujula tänava ning Ravila tänava Kannikese tänava ja Viljandi maantee vahelise lõigu rekonstrueerimine. Samuti jätkatakse tänavavalgustuse ulatusliku renoveerimisega erinevates linnaosades. Jätkub ka eelmisel aastal alustatud Tüve 2 ja 4 munitsipaalmajade ehitus.

Tartu linna 2021. aasta eelarve suurus oli möödunud detsembris kinnitades ligi 215 miljonit eurot.