Harju maakohus tunnistas märtsi lõpus Venno Loosaare (52) süüdi tahtevastase sugulise iseloomuga teos lapseealise suhtes ja mõistis selle eest karistuseks vangistuse neli aastat üheksa kuud.

Tallinna ringkonnakohus jättis selle otsuse muutmata, mõistes seega Loosaare selles episoodis samuti süüdi. Küll aga tühistas ringkonnakohus tänase otsusega maakohtu otsuse osaliselt ja seda Venno Loosaare süüdimõistmises lapsporno omandamises, mõistes Loosaare selles süüdistuses õigeks. Märtsi lõpus määras maakohus lapsporno omandamise eest Loosaarele karistuseks kümme kuud vangistust.

Muus osas jäi maakohtu otsus muutmata, sealhulgas jäi muutmata Loosaarele määratud liitkaristus viis aastat vangistust tingimisi viie aasta pikkuse katseajaga. Lisaks määrati talle kohustuseks osaleda sotsiaalprogrammis. Loosaar tunnistati ka süüdi tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.

Süüdistuse järgi pani Loosaar toime ühe kuriteoepisoodi, mis seisnes selles, et ta hõõrus nooremat kui 10-aastast tüdrukut läbi riiete suguelundite piirkonnast, samuti leiti tema valdusest 19 fotot ja neli videot lapspornoga. Loosaar eitab süüdistust.

Ringkonnakohus leidis, et kannatanu ütlused tervikuna on olnud järjepidevad, ajas muutumatud, nendes ei esinenud lahknevusi tunnistajate ütlustega ega teiste kogutud tõenditega ning ütlused olid eluliselt usutavad, seega oli kohtu hinnangul kokkuvõtvalt tõendatud V. Loosaare süü tahtevastase sugulise iseloomuga teos lapseealise suhtes.

Ringkonnakohus mõistis V. Loosaare aga õigeks lapsporno omandamise süüdistuses. Kohus selgitas, et vastutus omandamise eest on seadusesse lisatud alates 23.12.2013. Enne seda kuupäeva nägi teokoosseis ette vastutuse vaid valmistamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest. V. Loosaarele on esitatud lapsporno omandamise süüdistus, et ta omandas eeluurimisel tuvastamata ajal 19 pildifaili ja neli videofaili ning hoidis neid enda elukohas. Ringkonnakohus selgitas, et selleks, et V. Loosaart saaks süüdi mõista lapsporno omandamises, tuleb prokuratuuril tõendada, et nimetatud materjal on omandatud vähemalt peale 23.12.2013, kui seadus muutus. Selliseid tõendeid kogutud ega kohtule esitatud aga ei ole. Ka 19 pildifaili ja neli videofaili metaandmetes märgitud ajad on kõik enne 23.12.2013 ning piltide loomise ajaks on märgitud metaandmetes 06.05.2013.

„Kuna muid tõendeid selle kohta kogutud ei ole, siis tuleb asuda seisukohale, et süüdistatav omandas süüdistuses märgitud 19 pildifaili ja neli videofaili 06.05.2013 ehk enne 23.12.2013, mistõttu ei ole võimalik süüdistatavat süüdi mõista KarS § 178 lg 1 järgi lapsporno omandamises,“ märkis ringkonnakohus. Küll aga selgitas kohus, et süüdistatava käitumine hoidmise osas vastab KarS § 178 lg 1 süüteokoosseisule ka 06.05.2013 kehtinud redaktsioonis ning on karistatav ka käesoleval ajal kehtiva karistusseaduse järgi KarS § 178 lg 1, sest 19 pildifaili ja neli videofaili ei saanud süüdistatava arvutisse sattuda juhuslikult, vaid tegemist oli kohtu hinnangul süüdistatava teadliku ja tahtliku tegevusega.

Küll aga ei toonud osaline õigeksmõistmine endaga kaasa maakohtu poolt mõistetud karistuse muutmist. Maakohus on juba karistuste mõistmisel süü suuruse arvestamisel mõistnud karistuse tunduvalt alla sanktsiooni keskmist määra, mis ka ringkonnakohtu hinnangul vastab Venno Loosaare süüle.

Tänane ringkonnakohtu otsus ei ole jõustunud ja seda saab vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul.

Kuritegu toimus aastaid tagasi

Venno Loosaare kaitsjad Ene Mõtte ja Anu Toomemägi taotlesid pärast Harju maakohtu otsuse välja kuulutamist Loosaare õigeks mõistmist, kaevates otsuse edasi Tallinna ringkonnakohtusse.

Ringkonnaprokurör Arika Almann teatas süüdistuse esitamise ajal Delfile, et Loosaarele ette heidetav tegu on toime pandud mitmeid aastaid tagasi ning jõudis õiguskaitseasutusteni tunduvalt hiljem, sest teo toimepanemise ajal ei saanud kannatanu noore ea tõttu aru sellest, mis temaga toimus. Kohtumenetlus oli kannatanu kaitseks kinnine.

Venno Loosaar tegutses lastesaadete ja -ürituste läbiviijana ning on ennekõike tuntud kui Otto-Triin samanimelisest lastesaatest.