Sellistel riikidel on mitmeid ühiseid jooni: neil on arenenud majandus, edasipüüdlik rahvatervise süsteem, keskkonna ja kestlikkuse tegevuskava, nad on suitsetamisvastases võitluses esirinnas ning nad on võtnud eesmärgiks saavutada suitsuvaba tulevik. Sellesse riikide rühma kuuluvad näiteks Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Ameerika Ühendriigid, Rootsi, Island, Uus-Meremaa, Jaapan ja Kanada.

Loetud riigid on määratlenud selge strateegia, kuidas suitsetamise pandeemiaga võidelda. Sihid on endiselt suitsetamise ennetamine ja sellest loobumine, nüüd on aga lisandunud kolmaski – kahju vähendamine. Kuidas nad seda teevad?

Ühendkuningriik

Ühendkuningriik on seadnud eesmärgi saada 2030. aastaks suitsuvabaks riigiks. Et seda saavutada, on Ühendkuningriik lisaks tavapärastele suitsetamisvastastele meetmetele (suitsetamisest loobumine ja suitsetamise ennetamine) seadnud endale ka olulise ja vastutustundliku eesmärgi vähendada suitsetamise kahjulikku mõju.

Selline eesmärk seati juba mitu aastat tagasi, kui avaldati terviseameti (PHE) aruanded: „E-cigarettes: an evidence update“ (e-sigaretid: ajakohastatud tõendid) (2015) ja Ühendkuningriigi Kuningliku Arstide Kolleegiumi (Royal College of Physicians, RCP) aruanne „Nicotine without smoke. Tobacco Harm Reduction“ (Suitsuta nikotiin. Tubaka põhjustatud kahjude vähendamine) (2016). Suitsetajatele hakati soovitama vahendeid suitsetamisest loobumiseks. Tänu neile algatustele on PHE andmetel suitsetajate osakaal Ühendkuningriigis 10 aastaga vähenenud 33%-lt 14,4%-le. Tänaseks on suitsetamise määr riigis kõigi aegade madalaim.

Ühendkuningriik on määratlenud strateegia, kuidas saada 2030. aastaks suitsuvabaks riigiks. Et selleni jõuda, on Ühendkuningriik lisanud ennetus- ja loobumismeetmetele kahju vähendamise strateegia: julgustada suitsetajaid, kes ei suuda suitsetamisest loobuda, minema üle tahmavabadele toodetele.

Kahju vähendamise põhimõttega täiendatud strateegia mõte on julgustada ja toetada suitsetajaid, kes ei suuda suitsetamisest loobuda, minema üle vähem kahjulikele toodetele, nt elektroonilistele sigarettidele. Ühendkuningriik loodab saavutada 2030. aastaks oma eesmärgi: suitsetajad on loobunud suitsetamisest või läinud üle e-sigarettidele või kuumutatavale tubakale. Kahju vähendamise strateegiat toetab ka Kuninglik Arstide Kolleegium, kes on olnud Ühendkuningriigis neid meetmeid tagant tõukav jõud. Korraldatud on ka teadlikkuse tõstmise kampaaniaid.

See kõik on aidanud jõuda selleni, et 2020. aasta esimeses pooles kasutas uusi vahendeid põlevate sigarettide alternatiivina 3,2 miljonit Briti kodanikku ning et aastatel 2018–2019 loobus suitsetamisest kaks kolmandikku suitsetajatest, kes kasutasid neid vahendeid suitsetamisest loobumise teenuste (Stop Smoking Services) juhendamisel ja abiga.

Prantsusmaa

Ka Prantsusmaa on kiiresti rakendanud uut tervishoiupoliitikat, mis sarnaneb Ühendkuningriigi omaga ja mille eesmärk on leevendada veipimistoodete regulatsiooni. Elektrooniliste sigarettide piiramise asemel soovitab Prantsusmaa veipimist kui suitsetamissõltuvusega võitlemise vahendit. Prantsuse valitsuse majandus-, sotsiaal- ja keskkonnanõukogu hiljutises 62-leheküljelises aruandes rõhutatakse, et pärast e-sigarettide ilmumist Prantsuse turule on suitsetamise määr viimasel ajal oluliselt vähenenud. See valitsusasutus usub veipimisse kui suitsetamisest loobumise vahendisse ja propageerib seda, teavitades üldsust ja rõhutades, et see on parem ka tervisele. Samuti rõhutatakse vajadust koolitada tervishoiutöötajaid, et nad oskaksid toetada endisi suitsetajaid oma tarbimisharjumuste muutmisel.

Prantsusmaa tervishoiuministeeriumi tubakatoodete teabeteenistus käivitas hiljuti suitsuvaba kuu veebipõhise teabekampaania, mille tunnuslause on „Mina valin e-sigareti. Tere tulemast tubakavabasse ellu!“. Selle kampaania raames pakutakse kasulikku teavet, kuidas lõpetada suitsetamine e-sigareti abil.

Ameerika Ühendriigid

Ameerika Ühendriigid on oma suitsetamisvastase poliitika kohandamisel ja ajakohastamisel läinud sama teed kui Ühendkuningriik. 2017. aasta augustis käivitas USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) tervikliku kava rahvatervise parandamiseks, suurendades sigaretisuitsetamise vastast ennetustööd ja tagades täiskasvanud suitsetajatele juurdepääsu alternatiivsetele, väiksema riskiga toodetele.

FDA usub, et kui suitsetamisvastases võitluses tahetakse edu saavutada, peavad muude suitsetamist vähendavate meetmete seas olema ka sigarettide vähem ohtlikud alternatiivid, sealhulgas mittepõlevad tooted.

Rootsi ja Norra

Rootsi tubakaseadused on läbi ajaloo olnud väga ranged. ELi statistika järgi on Rootsi madalaima igapäevase sigaretisuitsetamise määraga riik. Rootsis on aastaid olnud kultuuriliselt juurdunud suitsuvabad tubakatooted, nt närimistubakas. Rootsi on üks EL-i riikidest, kus seda toodet saab seaduslikult osta ja kus selles nähakse põletustubaka alternatiivi. Rootsis on suitsetamise määr langenud pöördvõrdeliselt närimistubaka kasutamisega.

Kui uurime vähi ja südame-veresoonkonnahaiguste esinemise andmeid, näeme, et suitsuvabade toodete kasutamisega kaasneb on nende haiguste vähenemine. Ei ole juhus, et Rootsis on kopsuvähi ning südame-veresoonkonnahaiguste esinemissagedus Euroopa Liidu väikseim.

Norras on alates 2008. aastast toimunud Rootsiga sarnane areng. Suitsetamismäära oluline vähenemine on vaieldamatult seotud alternatiivsete toodete aktseptimise ja suurema tarbimisega.

Jaapan

Jaapan on traditsiooniliselt kõrge suitsetamismääraga riik. Viimastel aastatel on aga täheldatud tavapäraste sigarettide tarbimise vähenemist. Kuigi nikotiiniga elektroonilisi sigarette võib turustada ainult ravimiloa alusel, reguleerib Jaapani tubakatööstuse seadus tubakatooteid (sh kuumutatavad tubakatooted) nii, et lubab neid müüa üle 18-aastastele.

Üks tähelepanuväärsemaid muutusi Jaapani üleminekul kahjude vähendamisele on olnud nende toodete hüppeline kasv ja laialdane aktseptimine. Statistika näitab, et Jaapanis on kuumutatavate tubakatoodete tarbimine rohkenenud korrelatsioonis suitsetamise vähenemisega ja tavaliste sigarettide müük on pärast kuumutatava tubaka ilmumist vähenenud 33% võrra.

Island

Alates 2014. aastast on tubakatarbimine Islandil vähenenud 40% võrra. See vähenemine on pöördvõrdeline elektrooniliste sigarettide segmendi kasvuga – selge suundumus, mis kinnitab Islandi suitsetajate üleminekut vähem kahjulikele alternatiividele. Teismeliste seas on suitsetajate osakaal alla 2%, noorte täiskasvanute (18–24-aastased) hulgas on tubakatoodete kasutajate arv kaks korda suurem kui põletustubaka suitsetajate arv.

Et sellist suundumust soodustada, rakendas Islandi valitsus esimesena maailmas elektroonilisi sigarette käsitleva eriseaduse, mis kehtib alates 2019. aasta märtsist. See seadus on kooskõlas Euroopa Liidu tubakatoodete direktiiviga, mis käsitleb tubakatoodete ja samalaadsete toodete valmistamise, pakendamise ja müügi nõudeid.

Uus-Meremaa

Viimastel aastatel on Uus-Meremaa suitsetamismäärad langenud 20,1%-lt aastatel 2006/2007 14,9%-le aastatel 2017/2018. See edu on suuresti saavutatud tänu veipimise ja suitsuvabade tubakatoodete käsitlemisele vahendina, mis aitab täiskasvanud suitsetajatel minna üle nikotiinitarbimise suitsuvabadele alternatiividele.

Uus-Meremaa on tunnistanud, et veipimistooted, nt elektroonilised sigaretid, on seaduslikud ja tõhusad vahendid suitsetamisest loobumiseks. Uus-Meremaal müüakse veipimistooteid alates 2019. aasta oktoobrist eri- ja väikepoodides ning apteekides.

Uus-Meremaa tervishoiuministeerium koostöös terviseametiga on käivitanud ka kampaaniad, et vähendada suitsetamisest tulenevat kahju ja jagada üldsusele teavet suitsetamise kohta. Hiljuti korraldatud kampaania Quit Strong julgustab kõiki suitsetajaid minema tubakalt üle veipimisele. Veipimise kui kahju vähendamise vahendi kohta palju kasulikku ja harivat teavet pakkuv veebileht tutvustab ennast sõnadega: „Veipimine on palju vähem kahjulik kui suitsetamine – ja ka palju odavam! Veipimine kui vaheaste muudab suitsetamisest loobumise lihtsamaks ja võib olla ka seltskondlik tegevus. Kampaania eesmärk on soodustada üleminekut veipimisele, tuginedes riigi suitsetamisuuringute andmetele.

4. augustil 2020 võttis Uus-Meremaa parlament vastu suitsuvaba keskkonda ja reguleeritud tooteid (veipimine) käsitleva seadusemuudatuse. See jõustus novembris 2020 ja reguleerib nüüd nende tubakast põhjustatud kahju vähendamise vahendite müüki ja tarbimist, mis on mõeldud täiskasvanud suitsetajatele abiks suitsetamisest loobumisel. Uus-Meremaa abiminister Jenny Salesa ütles pärast seaduseelnõu heakskiitmist: „Me teame, et veipimine ei ole kahjutu, kuid see on 95% vähem kahjulik kui põletustubakas.“ Ta märkis, et uue seaduseelnõuga püütakse leida tasakaal suitsetajate abistamisel, pakkudes neile neid reguleeritud vahendeid kui alternatiivi ja takistades alaealistel neid kasutada.

Kanada

Ka Kanada avalik poliitika tubakatoodete asjus on olnud väga kindel. Sealsed valitsused eelistavad tavasigarettidele veipimistooteid. Sellega tunnistatakse kindlalt nende toodete madalamat riskiprofiili ja peetakse neid peamiseks vahendiks, mis aitab inimestel suitsetamisest loobuda.

Kanada tubakaseadus ja selle alusel 2018. aasta mais vastu võetud määrused on olnud oluline osa valitsuse strateegiast, mille eesmärk on kaitsta kanadalaste tervist suitsetamisega seotud surmade ja haiguste eest.

Kreeka

Kooskõlas USA Toidu- ja Ravimiameti aktseptitud põhimõttega, mis tunnistab mõnede nikotiini sisaldavate toodete riskiprofiili erinevusi, ja püüdes ühtlustada tegevust teiste Euroopa Liidu riikidega, kes on samuti oma suitsetamisvastasesse strateegiasse lisanud kahju vähendamise, muutis Kreeka 2020. aasta juulis riigi suitsetamist reguleerivaid õigusakte, lisades kahju vähendamise. Kreeka on lisanud 30. juulil 2020 vastu võetud seaduse põhjendusse riikliku suitsetamisvastase kava neljanda samba, mille põhiidee on vähendada suitsetamise kahjulikkust.

See seadusemuudatus hõlmab suitsetamisest põhjustatud kahju maksimaalset vähendamist. Seda eesmärki tahetakse saavutada suitsetajatele ja passiivsetele suitsetajatele mõeldud uute tehnoloogiate (nt nikotiini manustamissüsteemid) abil. Need on nüüd lisatud ennetuspoliitikasse, mis käsitleb suitsetamisest loobumist varases eas, täielikku suitsetamisest loobumist ja kaitset passiivse suitsetamise eest. See uus poliitika toetab kehtiva suitsetamisvastase seaduse ranget rakendamist.

Kõnealune muudatuse aluspõhimõte on, et inimestel, kes ei taha või ei suuda vabaneda suitsetamissõltuvusest, on õigus saada põletustubakast põhjustatud kahju vähendama kavandatud uusimate nikotiini manustamissüsteemide omaduste kohta teaduslikult tõestatud teavet.

Kreeka õigusaktidega on kehtestatud ka range kord, kuidas suitsetamise kahjuliku mõju vähendamise võimet käsitlevaid reklaamsõnumeid esitada, hinnata, teaduslikult põhjendada ja heaks kiita või tagasi lükata. Selleks loodi spetsiaalne tubakatoodete hindamise teaduskomitee.

Need näited riikidest, kus suitsetamisvastane võitlus on olnud edukas, kinnitavad: tavapärast suitsetamisvastast poliitikat on võimalik uuendada. Täiendava, kolmanda lähenemisviisi kasutuselevõtt võib kiirendada suitsust loobumist ning vähendada suitsetamise kahjulikku mõju konkreetsetele elanikkonnarühmadele, kes muidu jätkaksid suitsetamist.