Samal teemal võttis minister transpordivolinikuga ühendust ka telefoni teel ja juhtis komisjoni tähelepanu piirangutele, mille Soome on Schengeni alal vabale liikumisele kehtestanud. Eestile teeb muret asjaolu, et kuigi Soome valitsuse 3. juuni otsuste kohaselt võivad Soomes töötajad alates 7. juunist riiki siseneda, on see võimalik vaid lennuühenduse kaudu saabudes. Piirangutele esitatud põhjendused jäävad seejuures ebaselgeks.

Minister kirjutas volinikele, et Eesti peab äärmiselt oluliseks isikute vaba liikumise põhimõtet ning rõhutas, et see on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid. "Kuigi COVID-19 pandeemia tõttu on mitmed riigid kehtestanud tervisekaitse eesmärgil vabale liikumisele mitmesuguseid piiranguid, peavad need ministri sõnul siiski põhjendatud ja proportsionaalsed olema ning mitte tekitama praktilisi takistusi piiriülesele töörändele," ütles Liimets.

Eesti: Soome piirangud ei ole proportsionaalsed

Liimets andis mõista, et kui liikmesriigid rakendavad nendele kriteeriumidele mittevastavaid piiranguid, eriti kui see puudutab töörännet, on sellel tõsine mõju teiste liikmesriikide kodanike huvidele ja õigustele. "Soovin juhtida Euroopa Komisjoni tähelepanu piirangutele, mille Soome on kehtestanud vabale liikumisele Schengeni alal," rõhutas minister oma tänases pöördumises.

"Soovin veel kord esile tõsta, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 21 lõike 1 kohaselt on igal liidu kodanikul õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil, kui aluslepingutega ja nende rakendamiseks võetud meetmetega kehtestatud piirangutest ja tingimustest ei tulene teisiti," seisab pöördumises.

Avalduses märgib liimets, et vaba liikumise piirangute vastuvõtmisel ja kohaldamisel peaksid liikmesriigid järgima ELi õiguse põhimõtteid, eelkõige proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtet. "Taolised piirangud peavad olema viimane võimalus erakorralistes olukordades ning proportsionaalsed," ütles Liimets. "Meie hinnangul Soome piirangud seda enam ei ole," selgitas minister.