Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskuse uuringu kokkuvõtvas aruandes tuuakse välja, et ajateenistuses ollakse tugiteenustest küll teadlikud, kuid nende teenuseid kasutatakse vähe. Kaplaniteenuse kõrval kuulub tugiteenuste hulka psühholoogi teenus ja sotsiaaltöötaja teenus.

Uuringus edastatakse, et kolmest tugiteenusest jõuab just kaplani jutule kõige vähem ajateenijaid. Teisalt ollakse selle teenusega kõige enam rahul. Küsitluses osalenud ajateenijatest kinnitas 3.3 protsenti ehk 66 ajateenijat, et nad on teenistuse jooksul kaplani poole abi saamiseks pöördunud. Psühholoogilt otsis abi 9,9 protsenti ehk 199 ajateenijat ning sotsiaaltöötaja teenust kasutas 5,6 protsenti ehk 112 ajateenijat.

Aastate lõikes on teenistujate rahulolu kaplanitega kasvanud. Võrreldes 2016.aasta vastustega on rahulolu kaplaniteenusega kasvanud 2019.aastal 23 protsendi võrra.
Enim pöörduti uuringu järgi kaplani poole muredega, mis puudutasid usulisi küsimusi, lähedasi või eetilisi ja moraalseid küsimusi.

Psühholoogi ja sotsiaaltöötaja kõrval pidasid ajateenijad kaplanit sõbralikumaks ja abivalmimaks. Viie punkti skaalal hinnati neis punktides kaplanit hindega 4.6, psühholoogi ja sotsiaaltöötaja hinded jäid 4.0 ja 4.3 vahele.

Peale selle leidis kinnitust, et ajateenistujate jaoks oli kaplani tugiteenus kõige kättesaadavam.
Eriolukorras tõdes 12 protsenti küsitluses osalenud ajateenijatest, et nad vajasid tugiteenustelt suuremat tuge. Samas küsimuses vastas 72 protsenti teenistujatest, et nemad eriolukorras lisatuge ei vaja ning 16 protsenti ei osanud hinnangut anda. Eriolukorras suurenes teenistujatel kõige enam mure koduste pärast ning stressi tekitas karantiinis olemine.

2019. aastal alustas teenistust 3336 ajateenijat, kellest uuringu küsitluse esimeses etapis osales 90,4 protsenti ja teises etapis ehk lõpuküsitluses 69,2 protsenti.

Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus (SJKK) on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi uurimisrühm, mis tegeleb inimressursi uuringutega kaitsevaldkonnas. Kaitseväe inimressursi uuringu eesmärk on saada teavet ajateenistuses olevate inimeste arvamuste ja hoiakute kohta. Kompleksuuring toimus esimest korda 2016. aastal teenistust alustanud ajateenijatega.

Kaitseväel on plaanis sügisel koondada kõik tegevkaplanid. Kaitsejõudude kaplaniteenistuses on 10 kaplanit, reservkaplanaati kuulub 50 kaplanit ning nende kõrval on ka vabatahtlikest koosnev kaitseliidu kaplanaat.