69-aastane endine aasta ema Malle Kobin pidi esialgu vanglasse ilmuma 11. mail, kuid neli päeva enne tähtaega esitas ta kohtule taotluse lükata vangistus tervislikel põhjustel kahe kuu võrra edasi.

Vangistust võib edasi lükata kuni kuue kuu võrra, kui süüdimõistetu on raskelt haigestunud ja vanglas ei ole võimalik teda ravida. Tallinna vangla leidis aga, olles tutvunud süüdimõistetu poolt esitatud dokumentidega, et Malle Kobinat on võimalik ravida ka Tallinna vanglas ja vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamine pole vajalik. Ka prokurör Indrek Kalda märkis, et kuna vangla vastusest selgus, et süüdimõistetu ravimine on vanglas võimalik, ei ole Kobina kaitsja taotlus põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.

Kohtu määruse järgi peab 6-kuulist vangistust endine aasta ema kandma minema 7. päeval peale kohtumääruse jõustumist. Millal aga kohtumäärus jõustub, veel öelda ei saa, sest Kobinal on võimalik esitada 15 päeva jooksul määruskaebus Pärnu maakohtusse, ning kui ta pole ka siis otsusega rahul, on võimalik see edasi kaevata järgmistesse kohtuastmetesse.

Kohus selgitas määruses, et seadus annab võimaluse kaaluda vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamist seoses haigestumisega, kui isikut ei ole võimalik vanglas ravida. Vangla on vastuses kohtule kinnitanud, et Kobinale eelnevalt määratud ravi on võimalik tagada vanglas kohapeal. Seega leidis kohus, et ei esine kriminaalmenetluse seadustikus ettenähtud alust, mille puhul on võimalik kohtul kaaluda Kobina suhtes vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamist.