Põhikooli lõpetamiseks peab õpilane osalema kõigil ettenähtud eksamitel, kuid sellel aastal ei mõjuta lõpueksamite tulemused põhikooli lõpetamise otsust. Eksamite tulemused esitatakse lõputunnistusel protsendina maksimaalsest tulemusest.

Kooli lõpetamiseks peavad põhikoolilõpetajal aastahinded ja gümnaasiumi lõpetajal kooliastmehinded olema vähemalt "rahuldavad" või "arvestatud". Õpilasuurimus, praktiline töö ja koolieksam ei ole riiklik lõpetamise tingimus.

Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas õpilasuurimuse või praktilise töö ning koolieksami sooritamine on COVIDist tingitud õppekorralduslikest erisusest tulenevalt võimalik. Juhul, kui kool on otsustanud, et see ei ole võimalik, ei pea õpilane õpilasuurimust, praktilist tööd või koolieksamit sooritama.

Sellel õppeaastal võib põhikoolis ja gümnaasiumis kasutada hindamisel kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline ekvivalent ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse.

Millal riigieksamid toimuvad?

Riigieksamid toimuvad üldiselt plaanitud ajal, koroonaviiruse leviku maandamisele suunatud meetmetest kinni pidades.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna julgustab õpilasi siiski eksameid sooritama. "Lisaks põhieksamile pakume selleks kaks lisaeksami aega. Kõikidel soovijatel on võimalus riigieksamite sooritamiseks aga ka järgnevatel aastatel," märkis Kersna.

Eesti keele kirjalik eksam:

 • põhieksam 19. aprillil;
 • I lisaeksam 17. mail;
 • II lisaeksam 7. juunil.


Eesti keele kirjalik eksam teise keelena:

 • põhieksam 21. aprillil;
 • I lisaeksam 18. mail;
 • II lisaeksam 8. juunil.

Eesti keele suuline eksam teise keelena:

 • põhieksam 21.-23. aprillini;
 • I lisaeksam 18.-19. aprillini;
 • II lisaeksam 8.-9. juunini.

Inglise keele kirjalik eksam:

 • põhieksam 7. mail;
 • I lisaeksam 26. mail;
 • II lisaeksam 21. juunil.

Inglise keele suuline eksam:

 • põhieksam 10.-13. maini;
 • I lisaeksam 26.-27. maini;
 • II lisaeksam 21.-22- juunini.

Matemaatika eksam:

 • põhieksam 21. mail;
 • I lisaeksam 3. juunil;
 • II lisaeksam 18. juuni.