Kaitseminister Kalle Laanet märkis, et muudatuse põhjus peitub vajaduses tõhustada kaitseväkke ja õppekogunemistele kutsumise korraldamist.

„Internet on täna osa igapäevaelust ning seega on riigi poolt vajalike dokumentide kätte toimetamine elektrooniliselt parim lahendus tänases ühiskonnas,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet.

„Muutunud elukoha ja iganenud aadresside või soovimatuse tõttu dokumente ja nendega kaasnevaid kohustusi vastu võtta, on igal aastal tuhandete kutsete kätte toimetamine raskendatud. Igal aastal ei saa ligi neljandik õppekogunemisele kutsutuist oma kutset kätte,“ märkis Laanet.

Loodava muudatusega hakatakse kaitseväekohustuslastele kutseid edastama riiklikku postikasti e-aadressile isikukood@eesti.ee ning teade loetakse kätte toimetatuks 30 päeva möödumisel.

„See on ka lahendus, mida erinevate uuringute põhjal kaitseväekohustuslased suhtluskanalina eelistavad,“ ütles Laanet.

Laaneti sõnul saadetakse eesti.ee aadressile teateid ja dokumente juba täna. Riikliku e-aadressi saab siduda isikliku aadressiga ning tellida SMS-teavituse saabuva kirja puhul.

Ta lisas, et Kaitseministeeriumil on plaanis teavituskampaania, mille tulemusel saab peamine sihtrühm ehk 16–27-aastased noored teavitatud, kust ja kuidas elektrooniliselt kaitseväe saadetud dokumente vaadata ja endale selleks teavitus tellida.

Kaitseminister Laanet täpsustas, et erandkorras jääb kehtima ka postiga saatmise võimalus juhul, kui see on ainuke viis dokumendi adressaadini toimetamiseks.

Samuti jääb paberkujul teavitus kehtima esmakordse kontakti loomisel kaitseväekohustuslasega ehk siis, kui meessoost kodanik saab 17-aastaseks ning tema andmed kantakse kaitseväekohustuslaste registrisse. Kaitseväekohustuslasena arvele võtmise teatise edastab Kaitseressursside Amet lihtkirjaga rahvastikuregistrijärgse elukoha aadressile.

Kaitseväekohustuslasteks loetakse 17–60-aastased isikud, kes peavad läbima või on läbinud aja- või asendusteenistuse ning on kohustatud osalema õppekogunemistel.

Elektrooniliselt hakatakse kodanikele edastama järgmisi dokumente:

• teated andmete kandmisest kaitseväekohustuslaste registrisse;
• arstlikku komisjoni ilmumise kutsed;
• ajateenistusse kutsumisest vabastamise otsused;
• ajapikenduse andmise otsused;
• ettekirjutused;
• õppekogunemisele ja lisaõppekogunemisele kutsumise otsused;
• sõjaaja ametikoha teatised.

Muudatus jõustub 1. jaanuarist 2022. Käesoleva aasta teises pooles teavitab Kaitseministeerium kaitseväekohustuslasi muudatusest ulatusliku kampaaniaga.