“On mõeldamatu, et abipolitseinik töötaks vastu nendele eesmärkidele, mille täitmisele ta politseiliste tegevustes kaasalöömisega kaasa aitab,” kommenteeris Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm.

Kumm leidis, et Madison väljendas internetis avaldatud saates seisukohti, mis kutsusid üles korrarikkumistele ning ta rikkus sellega ametnike eetikakoodeksi usaldusväärsust ja erapooletust käsitlevaid põhimõtteid.

Kumm lisas, et politsei taunib üleskutsumist rikkuda kehtivaid õigusakte. Kumm arvas, et eriti on sellised üleskutsed sobimatud abipolitseiniku jaoks, kes peaks tagama turvalisust nii sõnade kui tegudega ning reageerima, kui ühiskonnas pannakse toime just selliseid inimeste turvatunnet ohustavaid tegusid, milleks saates üles kutsuti.

23. märtsil vabastati Madison Põhja prefekti otsusega abipolitseiniku staatusest seoses abipolitseinikule sobimatu käitumisega.

Abipolitseiniku staatuse lõpetamise otsuse peale võis 30 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist esitada vaide Politsei- ja Piirivalveametile või kaebuse halduskohtule.

Madisoni advokaat Paul Keres kinnitas täna Delfile, et kaebus on halduskohtule esitatud. Põhjalikumalt ei soovinud Keres ega Madison asja kommenteerida.

Loe Madisoni versiooni siit.