Poolthäälteenamusega heaks kiidetud muudatuse järgi ei oleks sel õppeaastal gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks riigieksamite, neid asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite, koolieksamite ja õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine. Komisjonile tegi ettepaneku gümnaasiumi lõpetamise tingimuste muutmiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta sõnul on epidemioloogiline olukord, sealhulgas nakatumisnäitajad eksaminandide vanusegrupis jätkuvalt murettekitavad. „Eksamite läbiviimisel on esmatähtis toimida paindlikult ning panustada turvaliste tingimuste tagamisse ja kõigi nakatumist ennetavate meetmete maksimaalsesse rakendamisse,“ rääkis ta.

Arvestades praegust olukorda, on Musta sõnul mõttekas kaaluda ühe täiendava ohutusmeetmena kooli- ja riigieksamite lahti sidumist gümnaasiumi lõpetamise tingimustest. „Kui eksamid on lõpetamise kohustuslik tingimus, on selge, et ka need õppijad, kes peaksid nakkusohu ennetamiseks viibima kodus, tajuvad suuremat survet eksamil osalemiseks. Viirusesse haigestumise või eneseisolatsioonikohustuse tõttu eksami sooritamata jäämine ei tohiks olla põhjuseks, miks õpilasel pole võimalik kooli lõpetada,“ ütles Must. „Kriisioludes pole võimalik leida ideaalseid lahendusi, kuid püüelda tuleb parima võimaliku poole. Sellele on ka suunatud komisjonis heaks kiidetud muudatused,“ lisas ta.

Kersna kinnitas komisjonile, et viiruse tõttu eksamist kõrvale jäänud õpilastele tagatakse uus eksamiaeg.

Komisjoni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits tõstis esile muudatust, mida komisjon tema sõnul paraku ei toetanud. „Eelnõuga nähakse ette, et käesoleval õppeaastal võib põhikoolis ja gümnaasiumis kasutada hindamisel kirjeldavat sõnalist hinnangut, mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse,“ rääkis ta. „

Möödunud õppeaastal oli sarnase muudatuse eesmärk seoses viirusega kaasnenud ootamatustega tema sõnul õigustatud, kuid selle pikendamine ka selleks aastaks seda ei ole, sõnas Ladõnskaja-Kubits.

Komisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu riigikogu täiskogu päevakorda teiseks lugemiseks 12. aprillil.