Kui valitsus määruse muutmise heaks kiidab, oleks edaspidi STS-toimingud lubatud ainult selleks määratud ankrualadel. Määruse „Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ja kahjulike ainete käitlemise kord“ muutmisega jääks nimekirjast välja need ankrualad, mis asuvad täielikult või osaliselt hoiualadel ning kuhu polnud sellised tegevused nende ankrualade moodustamisel planeeritud.

Muutmisele läheks ka laevalt laevale ümberlaadimiseks loa andmise kord. Kui seni oli loa andmise kohustus politsei- ja piirivalveametil (PPA), siis edaspidi võiks kooskõlastada STS-tegevuse keskkonnakaalutlusi silmas pidades ka keskkonnaamet.

Möldri sõnul on ekslik täna Postimehes avaldatud tõlgendus, just kui uue määrusega muutuks olukord STS-tegevuses kuidagi leebemaks. "Vastupidi - uue määrusega väheneb STS-tegevuse võimalikkus 19 ankuralalt ühele. Lisaks on lubatud LNG ja LPG tegevus ainult kolm ankrualal. Seega ühtegi ankruala STS-toimingute tegemiseks määruse muutmise heakskiitmisel ei lisanduks," rääkis minister.

Praegused ankrualad

Ankrualade valik tehti ministri sõnul keskkonnaameti, transpordiameti ning PPA koostöös. Oma eksperthinnangu andsid sellele ka mereteadlased.

Keskkonnamõjude hindamise peab läbi viima osapool, kes soovib Natura 2000 hoiualal mingit tegevust läbi viia. "Kui seda ei ole läbi viidud, lähtutakse ettevaatusprintsiibist ning välistatakse tegevused, mis võivad omada negatiivset mõju hoiualale," ütles Mölder.

Seadusest tulenev nõue keskkonnamõjude hindamiseks kohaldub ainult tegevustele Natura aladel või nende lähedal. Muudel juhtudel algatatakse mõju hindamine, kui on alust arvata või eeldada mõju olemasolu. Neid otsuseid teeb vastavalt vajadusele keskkonnaamet.

Ankrualade valik tehti keskkonnaameti, transpordiameti ning politsei- ja piirivalveameti koostöös ning lisaks andsid sellele eksperthinnangu mereteadlased. Ametkonnad hindasid ankrualasid nii meresõiduohutuse ja reostustõrjevõimekuse seisukohast kui ka keskkonnakaalutlustest lähtuvalt. Mereteadlased aga hindasid ankrualadel kolme tüüpi tegevusi – punkerdamist, LNG või LPG ümberlaadimist ning teiste ohtlike ainete ümberlaadimist.
Ankrualal Tallinn G oleks määruse muudatuse korral võimalik STS-laadimist teha