Pärast kohtumist tegi Eesti koos samameelsete ÜRO Julgeolekunõukogu liikmesriikidega avalduse pressile, milles juhiti tähelepanu istungi propagandistlikule sisule ja lükati ümber Venemaa valeinfo.

Liitlased osundasid Krimmi okupeerimisele Venemaa poolt ning mõistsid hukka nii rahvusvahelise õiguse kui ka inimõiguste rikkumised ja poolsaare militariseerimise Krimmis, Ukrainas. Avalduses toodi välja, et 12. märtsil Eesti korraldatud kõrgetasemeline informaalne ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumine Krimmi teemal, kus kaas-vaderiteks oli rekordilised 23 riiki, näitas selgelt rahvusvahelise kogukonna tugevat toetust Ukrainale.

Krimmi annekteerimist tauniva ühise pressiavaldusega tegid üheskoos Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Gruusia, Holland, Iirimaa, Kanada, Leedu, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Tšehhi, Ukraina ja Ühendkuningriik.

Riikide ühine pressiavaldus täismahus:

Täna korraldas Venemaa ÜROs mitteametliku kohtumise, et levitada valeinfot oma okupatsiooni kohta Krimmis, mille Venemaa rahvusvahelist õigust rikkudes 2014. aastal annekteeris. Mõistame hukka Venemaa toime pandud inimõiguste rikkumised ja militariseerimise poolsaarel. Oleme jõuliselt vastu Krimmi Autonoomse Vabariigi ja Sevastopoli linna annekteerimisele Venemaa poolt. Venemaa tegevus on mureküsimus kogu maailmale ning vastuolus rahvusvahelise õigusega, kaasa arvatud ÜRO põhikirjaga, ja Helsingi lõppaktiga.

Tänasel üritusel esitati Krimmi kohapealsest tegelikkusest moonutatud pilt ning üritus teenis üksnes Vene okupatsiooni huve. Kui Venemaa oleks päriselt huvitatud sellest, et Krimmi olukorda mõistetakse paremini, lubaks Venemaa ÜRO, OSCE ja Euroopa Nõukogu saadikutel ning humanitaartöötajatel, rahvusvahelistel inimõiguste vaatlusmissioonidel ja humanitaarabiga tegelevatel vabaühendustel viivitamata ja takistamatult Krimmi pääseda.

Nagu nägime 12. märtsil toimunud kõrgetasemelisel Krimmi-teemalisel Arria-formaadis kohtumisel, mille korraldas Eesti koos 23 teise riigiga, ning 23. veebruaril toimunud Peaassamblee arutelul, toetab rahvusvaheline kogukond Ukrainat riigi suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmisel rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Kutsume Venemaad viivitamata lõpetama okupatsiooni ja inimõiguste rikkumised, vabastama kõik ukrainlastest vangid, kes on ülekohtuselt kinni peetud, lõpetama agressiivsed sammud Ukrainas ning täitma oma rahvusvahelisi ja Minski lepetega ette nähtud kohustusi. Kinnitame taas, et toetame Normandia formaadis tehtavaid jõupingutusi, ja oleme kindlalt pühendunud Ida-Ukraina konflikti rahumeelsele lahendamisele viisil, mis on kooskõlas Minski lepetega ning austab täielikult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.