KEHTIVAD PIIRANGUD

Liigu hajutatult | Alates 31. maist tuleb avalikus siseruumis 2+2 liikumispiirangu asemel arvestada hajutatuse nõudega. Hajutatuse nõude puhul tuleb võõrastest inimestest hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

Täida 50% täituvuse nõuet | Siseruumis asuvates kauplustes, teenuse osutaja teenindussaalides ja kaubandusettevõtte üldkasutatavates ruumides tuleb tagada täituvus maksimaalselt 50% ulatuses.

Haiged jäävad karantiini | Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.

Lähikontaktsed on 10 päeva eneseisolatsioonis | COVID-19 haigega koos elavad või kokku puutunud lähikontaktsed peavad jääma eneseisolatsiooni 10 päevaks ning tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid.

Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.

Eneseisolatsiooni ei pea jääma lähikontaktne, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja kelle arst on terveks tunnistanud (viimase 6 kuu kestel) või kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise. Vaktsineerimiskuuri lõpust ei ole tohi olla möödunud rohkem kui kuus kuud.

Hariduselu

Alates 31. maist on lubatud sisetingimustes huviharidust ja -tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia kuni 200 inimesele. Läbivalt tuleb arvestada hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.

Alates 31. maist on lubatud välitingimustes huviharidust ja -tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia kuni 250 inimesele.

Alates 14. juunist tohib siseruumis neid tegevusi läbi viia kuni 600-le inimesele ja välitingimustes kuni 1000-le inimesele.

Avalikud üritused ja kogunemised

Avalikud siseruumid on külastajate jaoks avatud piirangutega | Alates 31. maist lubatakse siseruumides avalikust koosolekust ja üritusest, näiteks konverentsist, teatrietendusest, kontserdist, kinoseansist, aga ka meelelahutusteenuse osutamisest ning avalikust jumalateenistusest või usulisest talitusest osa võtta kuni 200 inimest. Arvestada tuleb kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Üritused peavad lõppema kell 22, kuid juhul, kui näiteks teatrietendus, kinoseanss või kontsert ei ole selleks kellaajaks lõppenud, tohib külastajate jaoks uksed sulgeda ka mõistliku aja jooksul pärast kella 22.00.

Alates 31. maist on välitingimustes lubatud viibida avalikel üritustel ja koosolekutel ning meelelahutuskohtades, kui on tagatud et osavõtjate arv eio leks rohkem kui 250 inimest kokku. Üritused peavad lõppema hiljemalt kell 22.

Alates 31. maist ei rakendata muuseumides ja näituseasutustes piiranguid rühmategevustele, kuid arvestada tuleb, et ühes ruumist ei tohi olla täidetud üle 50 protsendi või viibida üle 200 inimese ruumi kohta. Välialadel (s.h loomaaias) arvestades ala 50-protsendilise täitumuse nõudega. Uksed tuleb sulgeda kell 22.

Siseruumides liikumisel tuleb arvestada hajutamise põhimõtet ja soovitusega kanda maski, kohapeal tuleb kasutada desinfitseerimivahendeid ning täita ürituse korraldaja juhiseid koroonaviiruse leviku vältimiseks.

Alates 14. juunist tohib sisetingimustes mainitud üritustest osa võtta kuni 600 ja välitingimustes kuni 1000 inimest. Üritus peab lõppema hiljemalt südaööl.

Kaubandus- ja teenindusettevõtted

Kaubanduskeskused, poed ja teenused on avatud piirangutega | Alates 24. maist tohib teenindus- ja kaubandusettevõtete siseruumides viibida arvestades kuni 50-protsendilist täitumust ühe ruumi kohta. Liikumisel tuleb järgida 2+2 reeglit ja siseruumides on soovitus kanda maski.

Toitlustusettevõtted

Kohvikud ja restoranid töötavad piirangutega | Alates 31. maist on lubatud kuni 50-protsendiline ruumitäitumus ja arvestada tuleb hajutatuse nõudega. Laudkonnast osavõtjate arvule piirangut ei seata. Uksed tuleb klientide kohapeal söömiseks-joomiseks sulgeda kell 22.00.

Alates 14. juunist pikeneb nii siseruumide kui välialade kohapeal söömise-joomise kellaaeg kuni südaööni, ruumitäitumuse piirang ja hajutatuse nõue jääb samaks.

Sportimine

Sportimine on lubatud piirangutega | Alates 31. maist on lubatud sisetingimustes sportimine ja treenimine kuni 200 inimesele. Läbivalt tuleb arvestada hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.

Alates 31. maist on lubatud välitingimustes sportimine ja treenimine kuni 250 inimesele.

Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega koondise kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele. Samuti ei laiene piirangud riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele, erivajadustega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

Võistlused, samuti spordi- ja liikumisüritused on lubatud piirangutega | Alates 31. maist võib välitingimustes toimuvaid spordi- ja liikumisüritusi korraldada kuni 250 osalejaga. Arvestada tuleb sulgemisajaga kell 22.00.

Alates 31. maist on tippspordi võistlused lubatud, kui üritustes võtab osa õues kuni 250 inimest ja sisetingimustes kuni 200 inimest. Siseruumides tuleb väljaspool otsest võistlust järgida hajutatuse põhimõtet näiteks riietusruumides või tugipersonali tegevustes. Lisaks tohivad siseruumides ja välitingimustes hakata võistlema ka Eesti meistri- ja karikavõistlustel osalevad sportlased. Muud võistlused siseruumides lubatud ei ole. Tippspordi võistluste toimumise kellaajale piiranguid ei kehtestata.

Pealtvaatajad võistlustele ega üritustele lubatud ei ole.

Alates 14. juunist tohib sisetingimustes korraldada spordi- ja liikumisüritusi 600 inimesele ja välitingimustes kuni 1000 osalejale, kaasa arvatud pealtvaatajad. Sisetingimustes tuleb tagada hajutatus ja ruumitäituvus kuni 50 protsenti. Nii sise- kui välitingimustes peavad üritused lõppema hiljemalt südaööl kell 00.00.

Kolmandast riigist tulev rahvusvahelisest kõrge tasemega võistlusest osavõtja lubatakse Eestis võistlema või tööalaseid ülesandeid täitma juhul, kui ta teeb pärast siia saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne või pole ta nakkusohtlik.

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad

Saunad ja ujulad on avatud piirangutega | Alates 31. maist tohib avada uksed ka siseruumides avalikele saunadele, spaadele, veekeskustele ja ujulatele arvestusega, et ruumi täitumus ei ületaks 50 protsenti ja osalejaid poleks korraga rohkem kui 200, liikumisel tuleb järgida hajutatuse põhimõtet.

Välitingimustes saunade, spaade, veekeskuste, basseinide ja ujulate osalejate arv võib olla kuni 250.

Kehtib lahtiolekuajapiirang 6st kuni 22ni.

Alates 14. juunist tohib siseruumides viibida maksimaalselt 600 ja välialadel maksimaalselt 1000 inimest. Ruumitäitumuse ja hajutatuse nõue sisetingimustes jääb samaks. Nii sees kui väljas tuleb uksed klientide jaoks sulgeda südaööl.

Reisimine

Reisi vaid vältimatul vajadusel | Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab riik vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt!

Eestisse saab siseneda | Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte. Schengeni ala kodanikud ja elanikud tohivad riiki siseneda, kui neil puuuduvad haigustunnused. Kolmandatest riikidest tohivad Eestisse tulla vaid haigustunnusteta kodanikud, kes tulevad Eestisse õppima või töötama või neile kohandub mõni muu erand. Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele!

Riigipiiri ületamisel võib rakenduda 10-päevane liikumispiirang | Saabudes EL, Euroopa majanduspiirkonnast või Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul, ei pea isik rakendama liikumispiirangut. Kui näitaja on suurem, peab isik kinni pidama 10-päevasest liikumisvabaduse piirangust.

Väljaspoolt EL, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võib muu hulgas turismi eesmärgil Eestisse siseneda vaid Euroopa Liidu Nõukogu kehtestatud soovituse lisas 1 esitatud riikidest. Liikumisvabaduse piirang kehtib siis, kui lisas 1 toodud riigi nakatumisnäitaja on üle 16.

Saabudes riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisas I, kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

10-päevast liikumispiirangut ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata isikute suhtes, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud või läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.

Liikumisvabaduse piirangu aega saab lühendada kahe testiga | Inimesed võivad teha PCR testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist või siis kohe pärast Eestis saabumist. Teine test tuleb teha mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase liikumisvabaduse piirangu saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne. Testi tõendi nõuded leiad koroonatestimise veebilehelt!