8. märtsil kinnitas valitsus kabinetinõupidamisel otsused, mille alusel kehtestatakse Eestis alates neljapäevast, 11. märtsist kuni 11. aprillini veelgi ulatuslikumad piirangud. 1. aprillil pikendati piirangute kehtivust 25. aprillini. 20. aprillil otsustas valitsus teha alates 26. esimesi, 3. maist juba laialdasemaid piirangute leevendamisi.

KEHTIVAD PIIRANGUD

Kanna maski | Kaitsemaski kandmise või nina ja suu katmise kohustus kehtib avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades. Erandiks on alla 12-aastastele lapsed või isikud, kellele maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Järgi 2+2 reeglit | Kõikjal avalikus ruumis tuleb järgida 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

Täida 25% täituvuse nõuet | Siseruumis asuvates kauplustes, teenuse osutaja teenindussaalides ja kaubandusettevõtte üldkasutatavates ruumides tuleb tagada täituvus maksimaalselt 25% ulatuses.

Haiged jäävad karantiini | Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.

Lähikontaktsed on 10 päeva eneseisolatsioonis | COVID-19 haigega koos elavad või kokku puutunud lähikontaktsed peavad jääma eneseisolatsiooni 10 päevaks ning tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid.

Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.

Hariduselu

Enamus õppijatest on distantsõppel | Alates 11. märtsist on distantsõppel üld-, kutse ja kõrgkoolide õpilased ja üliõpilased.

Alates 3. maist on lubatud kontaktõppele algklassid (1.-4.klass), lõpuklassid (9. ja 12. klass) ja kutseõppeasutuste õpilased, kes sooritavad 2020/2021. õppeaastal riigieksameid.

Koolis tohib samuti viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või teeb teste.

Kutsekoolides toimuv praktiline õpe tuleb võimalusel edasi lükata. Kui see ei ole võimalik ega otstarbekas, siis tuleb kasutada kõiki ennetusmeetmeid, et ei toimuks viiruse levikut.

Lasteaialaps jäägu koju | Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu.

Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle või luua muul moel võimalusi lapse kojujätmiseks, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.

Huvitegevusi võib läbi viia arvestades piirangutega | Alates 26. aprillist on lubatud välitingimustes kõiki neid tegevusi läbi viia kuni 10-liikmelises rühmas. Kõikidesse rühmapiirangutesse on kaasa arvatud ka juhendaja. Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda. Rühmapiirang ei kehti kontaktõppesse lubatud sama klassi õpilastele ega ka sama rühma lasteaialastele.

Alates 3. maist tohib siseruumis läbi viia huviharidust ja -tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet 2+2 reeglit ja muid ohutusreegleid järgides. See tähendab, et koos tohib tegutseda kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas tähendab see, et lubatud on ka need paaristrennid, mis lähevad individuaalspordi mõiste alla, näiteks tennise paarismäng. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ja -tegevused on endiselt keelatud.

Viiruseleviku ohutusreegleid järgides tohib läbi viia ka selliseid täiendkoolitusi ja eksameid, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks.

Avalikud üritused ja kogunemised

Avalikud siseruumid on külastajate jaoks suletud va muuseumid, näitusesaalid | Teatrid, kinod, laste mängutoad, keegli- ja piljardisaalid, ööklubid, kasiinod jmt avalikud siseruumid peavad olema külastajate jaoks suletud.

Asutustes, kus saab jätkata organisatsiooni-sisest tööd, tohib seda edasi teha, kui järgitakse koroonaviiruse leviku tõrje nõuedeid. Näiteks puudutab see proove etendusasutustes või uurimistööd muuseumites.

Kõikides avalikes siseruumides on keelatud eratellimusel ürituste korraldamine.

Alates 3. maist tohib külastada siseruumides muuseume ja näitusasutusi arvestades 2+2 liikumispiirangut ja 25-protsendilist ruumitäitumust. Ekskursioonid rühmadele ja publikuprogrammid ei ole siseruumides lubatud välja arvatud kontaktõppele lubatud sama klassi õpilastele või sama lasteaiarühma lastele. Laste sünnipäevasid ja muud meelelahutust muuseumites või näitusasutustes korraldada ei tohi. Muuseumite ja näituste uksed võivad olla avatud ajavahemikul kella 6st 19ni.

Alates 3. maist tohib korraldada 2+2 liikumispiirangut ja 25-protsendilist ruumitäitumust arvestades jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi.

Alates 3. maist on välitingimustes lubatud maksimaalselt 150-le inimesele avalikud koosolekud ja jumalateenistused ning kõik muud avalikud üritused nii kultuuri- kui meelelahutusvaldkonnas. Inimesed peavad olema kuni 10 liikmelistes rühmades, kes omavahel kokku ei puutu. Üritused tohivad toimuda ajavahemikul kella 6st 21ni.

Kaubandus- ja teenindusettevõtted

Kaubanduskeskused, poed ja teenused on avatud piirangutega | Alates 3. maist tohivad klientide jaoks uksed avada kõik poed, arvestada tuleb 2+2 reeglit, maskikandimise kohustust ja kuni 25-protsendilist ruumitäitumuse nõuet, mida tuleb arvestada iga kaupluse kohta eraldi.

Teenindusettevõtete jaoks olemasolevad piirangud ei muutu, see tähendab, et nad tohivad olla avatud, kui järgitakse 2+2 liikumispiirangut ja kuni 25-protsendilist ruumitäitumuse nõuet.

Toitlustusettevõtted

Kohvikute ja restoranide välialad töötavad | Alates 11. märtsist on keelatud toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis kohapeal söömine-joomine.

Alates 3. maist tohib toitlustusasutuse välialadel einestada kuni kella 21-ni. Lauad peavad paiknema arvestusega, et välialast oleks kasutuses maksimaalselt 50- protsenti ja laudade vahel peab olema piisav vahemaa. Ühe laudkonna suurus tohib olla maksimaalselt 10 inimest.

Lubatuks jääb endiselt toidu kaasamüük. Toidu kaasamüümisel tuleb jälgida, et ruumi täitumus ei ületaks 25 protsenti, kehtib maskikandmise kohustus ja järgida tuleb 2+2 reeglit.

Piirang kehtib ka toitlustusele hotellides ja muudes majutusettevõtes. Klientidele tohib toitu kaasa müüa või pakkuda toitlustust näiteks toateeninduse kaudu.

Sportimine

Sportimisel siseruumides peab arvestama piirangutega | Alates 3. maist tohib siseruumis sportida või treenida 2+2 reeglit ja muid ohutusreegleid järgides. See tähendab, et koos tohib tegutseda kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas tähendab see, et lubatud on ka need paaristrennid, mis lähevad individuaalspordi mõiste alla, näiteks tennise paarismäng. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ja -tegevused on endiselt keelatud.

Sarnaselt praegusega ei laiene piirang erivajadusega inimeste ega rehabilitatsiooniga seotud tegevustele (sh veekeskustes).

Sportima peab õues | Välitingimustes on sportimine ja treenimine llubatud üksnes 2+2 reeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.

Alates 26. aprillist on lubatud välitingimustes sportimist ja treenimist läbi viia kuni 10-liikmelises rühmas. Kõikidesse rühmapiirangutesse on kaasa arvatud ka juhendaja. Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda. Rühmapiirang ei kehti kontaktõppesse lubatud sama klassi õpilastele ega ka sama rühma lasteaialastele.

Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega koondise kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele. Samuti ei laiene piirangud riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele, erivajadustega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

Võistlused on lubatud piirangutega | Alates 3. maist on õues lubatud spordi- ja liikumisüritused maksimaalselt 150-le inimesele, kes peavad olema kuni 10-liikmelistes rühmades (kaasa arvatud juhendaja), rühmad omavahel kokku puutuda ei tohi. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 21.

Alates 3. maist leevendatakse tippspordi, seal hulgas esiliiga võistlustele kehtinud osavõtjate piirarve, mis tähendab, et sisetingimustes tohib võistlusest koos personaliga osa võtta kuni 100 ja välitingimustes kuni 200 inimest. Siseruumides tuleb väljaspool otsest võistlust järgida liikumisel 2+2 reeglit näiteks riietusruumides või tugipersonali tegevustes. Pealtvaatajad on kõikidel võistlustel keelatud. Tippspordi võistluste toimumise kellaajale piiranguid ei kehtestata.

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad

Saunad ja ujulad on suletud | Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad olema suletud.

Alates 3. maist tohib neis ainult sportida ja treenida, arvestades sportimisele kehtestatud ülalloetletud kitsendusi.

Alates 3. maist tohivad kell 6-21 olla avatud õues asuvad ujulad, veekeskused, basseinid, spaad, aga ka näiteks kümblustünnid. Kui tegemist on maa-alaga, kus asub ehitisena saun, peab see jätkuvalt olema suletud. Korraga tohib välialal viibida kuni 10-liikmelistes rühmades maksimaalselt 150 inimest.

Erandina tohivad kohaliku omavalitsuse korraldatud teenusena sauna kasutada inimesed, kellel kodus pesemisvõimalused puuduvad.

Reisimine

Reisi vaid vältimatul vajadusel | Koroonaviiruse leviku tõttu soovitame vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt!

Eestisse saab siseneda | Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte. Schengeni ala kodanikud ja elanikud tohivad riiki siseneda, kui neil puuuduvad haigustunnused. Kolmandatest riikidest tohivad Eestisse tulla vaid haigustunnusteta kodanikud, kes tulevad Eestisse õppima või töötama või neile kohandub mõni muu erand. Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele!

Riigipiiri ületamisel võib rakenduda 10-päevane liikumispiirang | Saabudes EL, Euroopa majanduspiirkonnast või Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul, ei pea isik rakendama liikumispiirangut. Kui näitaja on suurem, peab isik kinni pidama 10-päevasest liikumisvabaduse piirangust.

Väljaspoolt EL, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võib muu hulgas turismi eesmärgil Eestisse siseneda vaid Euroopa Liidu Nõukogu kehtestatud soovituse lisas 1 esitatud riikidest. Liikumisvabaduse piirang kehtib siis, kui lisas 1 toodud riigi nakatumisnäitaja on üle 16.

Saabudes riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisas I, kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

10-päevast liikumispiirangut ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata isikute suhtes, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud või läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.

Liikumisvabaduse piirangu aega saab lühendada kahe testiga | Inimesed võivad teha PCR testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist või siis kohe pärast Eestis saabumist. Teine test tuleb teha mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase liikumisvabaduse piirangu saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne. Testi tõendi nõuded leiad koroonatestimise veebilehelt!

Haiglad, hooldekodud, varjupaigad, vanglad

Külastused on lubatud | Haiglates, hooldekodudes, varjupaikades ja turvakodudes on külastused lubatud. Täpsemat informatsiooni külastuse nõuete kohta jagavad hoolekandeasutused!

Hooldekodust võib vajadusel ka lahkuda | Üld- ja erihooldekodus viibivatel inimestel on lubatud lahkuda hooldekodu territooriumilt tingimusel, et nad kannavad vajaduse korral isikukaitsevahendeid.

Vangide külastamine on piiratud | Eesti vanglates on peatatud pikaajalised kokkusaamised. Lühiajalised kokkusaamised toimuvad kõikides vanglates vaid klaasiga eraldatud ruumis. Samuti toimuvad kokkusaamised vanglate avaosakondades.

Kokkusaamiste piirangud ei puuduta kohtumisi vangi kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku, notari ning konsulaartöötajaga.