Koolides tohivad viibida vaid 1.-4. klassi õpilased. Teiste klasside õppijad võivad koolis viibida juhul, kui nad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

Kõiki tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutatus ning väljaspool õpperuumi võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Piiranguid ei kohaldata neis üldhariduskoolides, kus enamik õpilasi on tõhustatud või eritoel.

Uued piirangud ei puuduta lasteaedu ja –hoide, kutseõppeasutusi ja kõrgkoole.

Piirangud huvihariduses

Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates tohib järgmisel kahel nädalal teha üksnes sporti, kui järgitakse sportimisele kehtestatud reegleid.

Piirang ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, samuti puuetega inimeste tegevustele.

Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus vähemalt kahel järgmisel nädalal lubatud.

Välitingimustes võib jätkata tegevust seniste reeglite järgi. Lubatud on tegevus kuni 50 osalejaga, sealhulgas treener või juhendaja. Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Toitlustus ja meelelahtus

Mittestatsionaarsete istekohtadega avalikud kogunemised ja jumalateenistused on sisetingimustes lubatud kuni 50-protsendilise täitumuse korral. Sel juhul võib siseruumides kogunemistel osaleda mitte rohkem kui 200 inimest. Välitingimustes võib üritustel osaleda kokku kuni 250 inimest, kuid nad peavad olema hajutatud.

Samad reeglid ehk nii 50-protsendilise täitumuse nõue, sisetingimustes 200 ja välitingimustes 250 inimese piirmäär kehtivad ka meelelahutusteenuse osutamise kohtades ja ajal. Nõuded kehtivad meelelahutusteenuse osutamisel nii avalikes kui ka mitteavalikes kohtades.

Söögikohtades hakkab järgmisest nädalast kehtima 50-protsendilise täitumuse reegel. Lisaks peab valitsus vajalikuks rakendada toitlustusasutustes kehtivate nõuete täitmise üle sihitatud järelevalvet.

Iga inimese vastutus

Keskpäeval toimunud pressikonverentsil rõhutasid nii peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning siseminister Kristian Jaani, et viiruse leviku tõkestamiseks on oluline iga inimese vastutustundlik käitumine.

Kallas on teinud ettepaneku tööandjatele saata võimalusel oma töötajad kaugtööle, samuti pöördus ta linnajuhtide poole, et tagataks see, et ühistranspordis kantaks rohkem maske.

Delfi küsis peaministrilt, kas kehtestatud piirangute valguses tulevad ettevõtjatele ka toetusmeetmed. Kallas vastas, et see tuleb valitsuses arutellu pärastlõunal. "Kriisiolukorras on kõigil oma kulud kanda, riik ei saa hüvitada [saadud kahju] täies mahus," lisas ta. "Kriisis peavad kõik oma osa kandma."

Valitsus ei pidanud põhjendatuks kehtestada piirkondlikke piiranguid, sest viiruse levik on üle Eesti võrdlemisi ühtlane.