12. jaanuaril pidas kapo Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri nõuniku Kersti Krachti. Kahtlustus esitati ka Eesti Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile.

14. jaanuaril võeti Kracht ja Teder kuni kaheks kuuks vahi alla. Kracht pääses vabadusse täna. Teder peab aga olema elektroonilise valve all. Kui ta sellele ei allu, asendatakse kriminaalhooldusametniku ettekande alusel elektrooniline valve vahistamisega.

Vanglast vabanenud Kracht ei soovinud täna ajakirjanike küsimustele vastata, kuid lubas seda teha täpsustamata tulevikus. "Ma olen üldse prokuratuuri jaoks väga ohtlik inimene," sõnas ta vastukseks küsimusele, kuidas ta suhtub prokuratuuri hinnangusse tema vahi all hoidmiseks. Naine lisas veel sedagi, et ei pea oma vahistamist põhjendatuks.

Väravast auto poole sammudes sõnas ta naljatades, et vangla oli huvitav kogemus ning ta sai seal olles palju targemaks.

Piisab valvest

Ringkonnakohus leidis, et kogutud tõendite põhjal on põhjust Tederit kahtlustada kuritegude toimepanemises. Kohtu hinnangul ei andnud aga vahistamistaotluses esitatud väited piisavalt alust järelduseks, et Teder võib panna toime õigusemõistmisevastaseid kuritegusid. Küll pidas ringkonnakohus põhjendatuks väidet, et Teder võib panna toime kahtlustuses toodutega sarnaseid kuritegusid. Selle ohu tõrjumiseks ei ole kohtu hinnangul aga vältimatult vajalik Tederi vahi all pidamine, vaid piisab elektroonilisest valvest.

Ringkonnakohtu hinnangul olid vahistamistaotluses esitatud väiteid kahtlustatava kohta liiga üldised ja oletuslikud. Ka varasem riigikohtu seisukoht ütleb, et õigusemõistmisevastaste kuritegude toimepanemise oht ei või olla abstraktne, vaid tuvastatud peavad olema konkreetsed asjaolud, mis muudavad sellise võimaluse tavapärasest tõenäolisemaks.

Seda, et Tederil oleks mingi eriline mõju ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnike üle, vahistamistaotlusest ega prokuröri istungitel esitatud argumentidest ei nähtunud. Samuti märkis kohus, et Tederi võimalusi mõjutada tunnistajaid valeütlusi andma vähendab juba ka see, et prokurör on kaitsjatele tutvustanud tõendeid vaid piiratud ulatuses. „Teadmata tema vastu kogutud tõendite täpset sisu, oleks Tederil keeruline suunata tunnistajaid andma selliseid ütlusi, mis ühest küljest oleks talle kasulikud, kuid sobiks seejuures ka juba kogutud tõenditega,“ leidis kohus.

Küll aga leidis ringkonnakohus, et Teder võib panna toime OÜ Porto Franco huvides kahtlustuses kirjeldatutega samalaadseid kuritegusid. Uute kuritegude toimepanemine oleks ringkonnakohtu hinnangul küll kahtlustatava poolt ilmselgelt suure riski võtmine, kuid Tederile esitatud kahtlustus andis kohtule põhjust järelduseks, et ta võib olla valmis sellist riski võtma, sest ärimeest kahtlustatakse kuritegude toimepanemises kohe pärast seda, kui tema suhtes lõppes varasem kriminaalmenetlus lõpetatud.

Kokkuvõtvalt leidis ringkonnakohus, et vahistamisalusena on olemas uute kuritegude toimepanemise oht. Selle ohu vastu on aga piisav elektrooniline valve, mille kohaldamist on Teder ka taotlenud. Lisaks märkis kohus, et ka prokurör leidis ringkonnakohtu istungil, et Porto Franco huvides kuritegude toimepanemist saab elektroonilise valvega vältida, sest kogutud tõendid näitavad, et neid kuritegusid Teder kodust ega sidevahendite kaudu toime ei pane.

Kracht vabanes

Kohus mainis, et asjas ei ole välja toodud, milliste konkreetsete kuritegude toimepanemise riski tingivad Krachti majanduslikud raskused ning kuidas need seostuvad talle esitatud kahtlustusega. Kohtu hinnangul on selline järeldus oletuslik ja liiga abstraktne. „Puuduvad igasugused viited sellele, et Kracht oleks varasemalt oma majandusliku seisundi parandamiseks toime pannud kuritegusid, mis ei ole seotud tema töötamisega rahandusministri nõunikuna,“ märkis ringkonnakohus.

Samuti tõi ringkonnakohus välja, et uue kuriteo toimepanemise risk peab olema märkimisväärne, et kahtlustatav selle alusel vahi alla jätta.

Ringkonnakohtu hinnangul ei saa olukorras, kus Krachti töö rahandusministeeriumis lõppes ja uues valitsuses pole EKRE ministreid, väita, et tunnistajad on temast erilises sõltuvuses.

„Olukorras, kus isikule on esitatud kahtlustus ning see on avalikkusele teada, on prokuröri väited isiku jätkuvast mõjuvõimust liialdatud. On ilmselge, et sellise teabe avalikkus vähendab isiku usaldusväärsust ja nn. mõjuvõimu. Asjaolu, et nõunikutöö on toonud kaasa suhtlusvõrgustiku suurenemise, ei tähenda, et kahtlustataval oleks jätkuvalt võimalik mõjutada otsuseid ja toiminguid, kuivõrd ta ei ole enam ametiisik,“ märkis kohus.

Korruptsioonikahtlus Keskerakonnas

Tederit ja Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Eesti Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et too kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, kindlustamaks Porto Francole soodsad otsused KredExi kriisiabimeetmete kasutamiseks. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata, sest kaitsepolitseiameti töötajad pidasid Tederi ja Krachti kinni.

Samuti kahtlustatakse Tederit ja Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederi Krachtile altkäemaksu andmist.

Krachti kaitseb LEXTALi advokaadibüroo partner, vandeadvokaat Oliver Nääs. Tederi kaitsjad on WALLESSi partner vandeadvokaat Erki Kergandberg ja vandeadvokaat Sandra-Kristin Kärner.