LEI koodi võib võrrelda ettevõtte registrikoodi või inimese isikukoodiga – te-gu on unikaalse tunnusega ettevõtte tuvastamiseks. Kõigile Eesti ettevõte-tele on Äriregister väljastanud unikaalse registrikoodi ning ettevõtte kohta info leidmine ei ole tavaliselt probleem. Palju keerulisemaks läheb aga olu-kord näiteks investeerimisfondidega või välispartneritega tehingute teg-emisel. Paljudes riikides on mitu erinevat registrit, sageli on raske aru saada, mis tüüpi ettevõtte või asutusega on tegu. Kui igapäevases ma-jandustegevuses tekitab see lihtsalt ebamugavaid olukordi, siis väärtpaberite maailmas võib see tekitada olukorra, kus ettevõte ei saa isegi aru, kes on ta aktsionärid või võlausaldajad. Ilmselgelt tekitab see üksjagu probleeme nii järelvalvele raporteerimise, riskijuhtimise kui ka rahapesu tõkestamisega.

LEI kood kui universaalne registrikood

Probleemi lahendamiseks panid G20 riigid pead kokku ning töötasid välja LEI koodide süsteemi, kus igale ettevõttele, investeerimisfondile või muule asutusele väljastatakse universaalne kood, mille järgi on lihtne ühest globaalsest andmebaasist tuvastada, kellega on tegu. Andmebaasi haldab globaalne katusorganisatsioon GLEIF, kes akrediteerib asutusi, kellel on õigus LEI koode väljastada. Kuigi teoreetiliselt oleks lihtne koguda need andmed Euroopa Liidu riikide kohalike registripidajate juurest, tekitab see praktikas palju probleeme – paljudes riikides ei ole kõik andmed korrektselt digitaliseeritud või vajavad üksjagu töötlemist ja standardiseerimist, et vastata LEI koodidele ettenähtud andmestandarditele. Seetõttu kasutatakse koodide väljastamiseks eraettevõtteid, kes viivad andmed vastavusse, ning on kursis kohalike regulatsioonidega ja pakuvad mugavaid makselahendusi.

Baltic LEI – ametlik LEI koodide registreerimisagent Eestis

Juba alates 2017. aastast pakub Eestis mugavat ja soodsat LEI koodide registreerimisteenust Baltic LEI OÜ. Ettevõte on teinud suuri investeeringuid andmete automaatseks töötlemiseks ning välja töötanud integratsioonid andmete pärimiseks ametlikest registritest nii Eestis kui ka mitmes Skandi-naavia riigis, näiteks Rootsis, Norras ja Taanis. Tänaseks haldab Baltic LEI rohkem kui 25 tuhande ettevõtte LEI koode ning klientide hulgas on lisaks Eesti suurematele ettevõtetele ka rahvusvahelised kontsernid, riigiasutused ja investeerimisfondid. Valdav osa ettevõtte IT infrastruktuurist on arendatud Eestis kohalike arendajate poolt ning Baltic LEI peab enda missiooniks Eesti digitaalse ärikultuuri eksportimist ning väärtpaberituru läbipaistvamaks muutmist.

Kuidas saada enda ettevõttele LEI kood?

LEI koodi taotlemine Baltic LEI vahendusel on lihtne ning avalduse esita-mine ei võta aega üle paari minuti. Taotluse esitamiseks tuleb Baltic LEI ko-dulehelt enda ettevõte üles otsida ning süsteem pärib automaatselt Äriregis-trist viimased andmed ning kontrollib ka varasemate kannete olemasolu GLEIFi andmebaasis. Seejärel saate sisestada enda kontaktandmed ning valida, kui pikaks perioodiks koodi vajate. Juhul kui, olete eelnevalt juba ettevõttele LEI koodi taotlenud, saab seda ka Baltic LEI vahendusel uuen-dada.

LEI koodide liikuvus

LEI koodide süsteem on sarnane mobiilinumbriga, kus number on võimalik viia ühe teenusepakkuja juurest teise juurde. Reeglina, võtab see aega 3-7 päeva ning LEI kood selle käigus ei muutu. Pärast LEI koodi üle viimist jälgib Baltic LEI koodi kehtivust ning teavitab ettevõtet varakult kui kood vajab uuendamist. Kuigi LEI koode saab GLEIFi andmebaasis uuendada vaid ühe aasta korraga, pakub Baltic LEI ka mitmeaastaseid pakette, kus LEI koodi aegumisel kontrollitakse Äriregistrist andmeid ning koostatakse automaatne avaldus LEI koodi kehtivuse pikendamiseks GLEIFi andmebaasis. Avaldus saadetakse ka kliendile üle vaatamiseks, ent see ei vaja eraldi kinnitamist või allkirjastamist. Andmete täiendamine on vajalik ainult juhul, kui ettevõte on aasta jooksul ühinenud, likvideeritud või selle emaettevõtja on vahe-tunud. Mitmeaastased paketid on nutikas viis raha säästmiseks kui vajate LEI koodi pikemaks ajaks.

LEI koodi hind

LEI koodi hind sõltub paketi pikkusest ja hinnakiri on leitav Baltic LEI ko-duleheküljelt. Tasuda saab pangalinkidega või arve alusel. Hinnale ei lisan-du peidetud tasusid või GLEIFi tasusid ning kõik koodiga seotud kulud mak-stakse otse Baltic LEI-le. Ametliku registreerimisagendina tasub Baltic LEI mitmeaastaste lepingute ettemaksu koheselt ka koodide väljastajale ja klient ei pea muretsema registreerimisagendi maksevõime pärast – LEI koodide registreerimisega kaasneb ettemaks kuni viieks aastaks ning seetõttu on te-hingupartneri valik äärmiselt oluline.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid