ERJK tegi 2019. aasta 8. aprillil Keskerakonnale ettekirjutuse, millega kohustati Keskerakonda tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus ligikaudu üks miljon eurot. Keskerakond sellega ei nõustunud ja pöördus kohtusse.

Vaidluse all oli ettekirjutus, millega kohustati Keskerakonda tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus. ERJK pidas keelatud annetuseks Midfield OÜ poolt Keskerakonnale osutatud reklaamiteenuseid, mille eest ei ole Midfield OÜ Keskerakonnale arveid esitanud ega tasu nõudnud.

Ettekirjutuse põhjenduste kohaselt korraldas Midfield OÜ perioodil 2009–2015 kõik Keskerakonna valimiskampaaniad, kuid on jätnud neile olulises osas arved esitamata.

Halduskohtu hinnangul ei saanud pidada usaldusväärseteks tõenditeks kinnitusi, mis on saadetud väidetavalt e-kirja teel Paavo Pettaile ja mida ta ei ole ekspert Laurits Randmannile edastanud, vaid millest ta on teinud väljatrüki ja mis on lisatud Randmanni ekspertarvamusele.

"Kohtu jaoks ei anna selline väljatrükk piisavalt kindlust, et ka tegelikult on Midfield OÜ lepingupartner sellise kinnituse e-kirja teel saatnud. Kuna Midfiled OÜ-l on asja lahenduse vastu isiklik rahaline huvi, siis ei ole ta erapooletu ja tema esitatud dokumentidesse tuleb suhtuda mõistliku skepsisega. Samadel põhjendustel ei ole usaldusväärne ka tõendi vormis, kuid ilma allkirjata kinnitus," märkis kohus.

Halduskohtu hinnangul ei kogunud ERJK haldusmenetluses piisavalt tõendeid. Kohus märkis, et vead tõendite kogumisel on olulised, sest võisid mõjutada kaebajalt nõutava summa suurust.

"Nii ei kogunud ERJK tõendeid selleks, et kontrollida P. Pettai/Midfield OÜ kinnitusega arvete seotust kaebajaga. Midfield OÜ esitatud tõenditesse ei ole suhtutud piisava skepsisega ega ole püütud nende usaldusväärsust kontrollida Midfield OÜ-st sõltumatute tõendite kaudu," märkis kohus. Tegemist on veaga, mis võis mõjutada asja tulemust. Seega toob see kaasa ettekirjutuse tühistamise.

"ERJK-l on võimalik viia kaebaja osas läbi uus haldusmenetlus, koguda puuduolevad tõendid või jätta tõendamata arved kõrvale, teha vajadusel uued arvutused ja uus ettekirjutus kaebajale. Tuginedes arvete sidumisel kaebajaga Midfiled OÜ või P. Pettai selgitustele, tuleb ERJK-l põhjendada, miks ta peab neid selgitusi usutavaks või milliste teiste tõendite kaudu saab seost kaebajaga usaldusväärselt tuvastada,“ selgitas kohus.

Kohus märkis, et ei saa ise hakata ERJK asemel tõendeid koguma ja haldusakti põhjendusi täiendama. "Reeglina ei saa kohus asuda ise haldusakti põhjendama õiguslike ja faktiliste alustega, mida haldusorgan oma haldusaktis ei ole selle andmisel märkinud. Kohtu ülesanne on kontrollida haldusakti õiguspärasust, mitte otsida põhjendusi selle kehtima jätmiseks," selgitas kohus otsuses.

Kohus leidis kokkuvõtvalt, et ekspert Randmanni kasutatud metoodika oli asjakohane ja põhjendatud. Likvideerimist vajavad aga puudused tõendite kogumisel.

"Sisuliselt ei olnud kaebaja etteheited põhjendatud, kuid tõendite osas esinenud puudused olid kohtu hinnangul liiga suured ning selle tõttu tuli kaebus kokkuvõtvalt rahuldada. Seetõttu rahuldas kohus kaebuse ja tühistas ettekirjutuse, sest selle aluseks olevad faktilised asjaolud ei olnud usaldusväärselt kontrollitud ega tõendatud,"

Kohus rahuldas 2019. aasta 28. mail määrusega kaebaja esialgse õiguskaitse taotluse ja peatas ERJK 2019. aasta 8. aprilli ettekirjutuse kehtivuse kuni asja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni. Kohaldatud esialgne õiguskaitse jääb kehtima.

ERJK esimees: summa võib olla väiksem, nõue ei kao

ERJK esimees Liisa Oviir nentis, et on veel liiga vara öelda, kuidas ERJK edasi tegutseb. "Otsus on olnud meie käes alla tunni. Seni on minu arusaamine see, et kohus toetab kõiki sisulisi argumente," kõneles Oviir. "Küsimus on aga selles, et kohtu hinnangul pole osad tõendid piisavad. Näiteks mõnel kinnitusel puudub allkiri. Kuna kuludokumente on aga üle 2 miljoni, siis on väga keeruline praegu öelda, mida kohus pidas ebapidavaks tõendiks," rääkis Oviir Delfile.

Seega leidis kohus, et kuigi vead võisid mõjutada Keskerakonnalt nõutavat summat, siis ei täheldatud, et nõude esitamise põhjus oleks alusetu.

"Kohus ütles, et saame teha Keskerakonna osas uue menetluse, uued arvutused ja uue ettekirjutuse. Lähme kas seda teed või apelleerime. Kumma kasuks otsustame, on veel vara öelda, kuna loeme otsust, arutame seda advokaatidega ning lähtume meile ette antud tähtaegadest," kõneles Oviir.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid