Üleskutse algatajate eesmärk on näidata otsustajatele, et metsa majandamine läheb inimestele korda. Sellega loodetakse rõhutada teadlaste, kogukondade ja avalikkuse kaasamise hädavajalikkust kaasata metsandusega seotud otsustesse.

"Diskussioon metsa majandamisega seotud teemadel ei ole täna olnud piisav ning kogukonnad tajuvad sageli, et langetatud otsused on tihti metsatööstuse poole kaldu," märgiti pressiteates. "Riigi Metsamajandamise Keskus, kelle hoole all on pool Eesti metsadest on teatud piirkondadele lisanud märke „Kõrgendatud Avaliku Huviga ehk KAH-alad“. Selliste KAH-alade majandamiseks kohustub RMK korraldama avalikke arutelusid kohalike omavalitsuste, elanike ja kogukondadega."

Algatajad märgivad, et kogukondade vaates kaasamine jääb sageli puudulikuks, mistõttu on üle Eesti hõõgumas mitmeid konflikte metsaraiet puudutavates küsimustes.

Üleskutse algataja ja küünlaaktsiooni idee autori Mati Kose sõnul ei soovi metsa majandamist korraldavad organisatsioonid täna puude taga metsa näha.

„Tänased metsaga seotud otsused käsitlevad enamasti metsa kui ammendamatut taastuvenergia ressurssi, aga nii see loomulikult ju ei ole“, ütles Kose. „Mets on keerukas ökosüsteem, kus kõik on kõigega seotud. Puude lageraie lööb pikaks ajaks tasakaalust välja ja väga suures ulatuses lageraie muudab seda paraku jäädavalt. Seetõttu kutsumegi inimesi üles süütama küünlaid lagedaks raiutud lankidel, et mets puude varjust otsustajatele välja hakkaks paistma!“

Et liituda "Tuled KAH metsa" aktsiooniga, tuli:

* varuda küünlaid ja süüdata need 26. detsembri pärastlõunal RMK raiesmikel. JKüünlad soovitati põlema jätta ning tuua nad järgmisel päeval kindlasti metsast ära.

* märkida puudetagaonmets.ee lehel asuvale kaardile küünalde asukoht.

* teha pilte ja jagada neid teemaviitega #puudetagaonmets sotsiaalmeedias ning lisada fotod puudetagaonmets.ee lehel asuvale kaardile.

Inimesi kutsutakse ka üles saatma metsas tehtud pilte ka oma riigikogu saadikuile.

Üleskutses rõhutatakse, et oluline on järgida kõiki ohutusreegleid ning metsas olles veenduda, et küünal on tuleohutus paigas, kindlal aluspinnal, kust tuul ei saa seda pikali puhuda ja tulekahju tekitada.

Tuletatakse ka meelde 2+2 reeglit, vajadust kanda maski ning jälgida, et kõik, mis metsa viiakse, sealt ka tagasi tuuakse.