Aastaid on kirjutatud, et kuidas vangla ja Pauluse vahel käib tõeline võitlus, sest kumbki ei taha oma autoriteeti murda. Kuna Paulus keeldub koristamast, tuli tal regulaarselt karistuseks kartseris istuda - 2018. aastal oli ta seal olnud kokku juba 250 päeva.

Paulus pöördus kohtusse, sest üksikkongis ettenähtud aeg oli tema arvates liialt pikk. Tartu halduskohus tuvastas, et kaebaja suhtes kartserikaristuse täitmine oli õigusvastane osas, mil ta viibis kartseris kauem kui 45 päeva järjest. Viru vangla hoidis kaebajat kartseris vastavalt 62, 65, 127, 136, 46 ja 90 päeva järjest, mida tuleb kohtu hinnangul pidada ülemääraseks ja ebaproportsionaalseks.

Pauluse teise kaebuse Viru vangla käskkirjade ja nende alusel koostatud vaideotsuste tühistamise nõudes jättis kohus rahuldamata. Käskkirjad puudutasid Pauluse töökohustuse mitte täitmist ehk koristamisest keeldumist. Kohus, hinnanud poolte seisukohti, asjassepuutuvaid õigusnorme ja kohtupraktikat ning asjas esitatud tõendeid nende kogumis ja vastastikuses seoses, on seisukohal, et kaebaja käskkirjade tühistamise nõue on alusetu ja kaebus selles osas ei kuulu rahuldamisele.

Kohus asus seisukohale, et kaebaja töötamiseks kohustamine ja talle distsiplinaarkaristuste määramine oli õiguspärane. Kohtu hinnangul on kaebaja distsipliinirikkumisi menetletud õigusaktides sätestatud korras ja kaebajale määratud karistused on kohased ja proportsionaalsed ning vaidlusaluste käskkirjadega määratud karistused ei ole ilmses vastuolus rikkumise raskusega.

Asja arutati kinnises menetluses ja otsus ei ole veel jõustunud. Tartu ringkonnakohtule on võimalik esitada apellatsioonkaebus 30 päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemisest arvates.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid