„Kohalikud omavalitsused on meie sotsiaalsüsteemis eesliinil, et pakkuda inimestele erinevate raskuste korral abi ja anda neile vajadusel ka nõu oma elu korraldamiseks,” ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. “Vastutus hakkama saamise eest lasub eelkõige inimesel endal, kuid omavalitsused peavad tagama, et vajalikud teenused on kättesaadavad ja investeeringud hoolekandetaristu uuendamiseks tehtud. Prioriteetsed teemad on esmavajaliku materiaalse abi ja koduteenuste pakkumine, et vanemaealised saaksid jätkata väärikat vanaduspõlve oma kodus ning töötamise soodustamine, et parandada inimeste iseseisvat toimetulekut.”

Kuuse sõnul tegid kohalikud omavalitsused kriisiolukorras jõupingutusi ja jätkavad ka sotsiaalteenuste pakkumist, et inimesi vajadusel abistada. „Sotsiaalsüsteem peab olema valmis inimesi abistama veel pikalt ning seetõttu tuleb ühises koostöös hoolitseda selle eest, et sotsiaalkaitse olulisus ja ka rahastus lähitulevikus ei väheneks. Väga oluline on aga see, et kriisiga kaasnevate majanduslike mõjudega tegelemisel ei seataks esimese valikuna löögi alla sotsiaalkaitsekulutusi, mis on riigis niigi madalad. Raskel ajal tuleb siin tähelepanu ja investeeringuid hoopis suurendada ning kahtlemata tuleb piirkonnas proovida maksimaalselt ära kasutada Euroopa Liidu toetuste võimalusi.“

Ida-Virumaa kohalike omavalitsustega on plaanis arutada piirkonna arenguvajadusi aastateks 2021-2027, et paremini planeerida selleks perioodiks Euroopa Liidu toetusi.

Sotsiaalministeerium tutvustab kohapeal ka ministeeriumi ja Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste koostöös rakendatavat arendusprogrammi pilootprojekti, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi sotsiaal- ja hoolekandeteenuste arendamisel. Ida-Virumaa arendusprogramm on riigi esimene katseprojekt, mille eesmärk on toetada ühte regionaalset piirkonda sotsiaalteenuste strateegilisel planeerimisel ja teenuste kättesaadavuse parandamisel. Sotsiaalministeerium teeb pärast katseprojekti järeldused, kas piirkondlik lähenemine töötab ja kas seda on vajalik ka edaspidi rakendada.

Arendusprogrammi infopäevad toimuvad 25. augustil Jõhvi Kontserdimajas ja 26. augustil Narvas Vaba Laval kell 11-17. Infopäevadele on oodatud kohalikud omavalitsused ja nende partnerid, kellel on huvi uue programmi vastu ning kes soovivad kaasa rääkida ja anda oma panuse Ida-Virumaa sotsiaalvaldkonna arengus. Programm kestab 31. märtsini 2021 ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

10. augustil avas sotsiaalministeerium omavalitsustele ka tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamise taotlusvooru, kus muu hulgas saab edaspidi taotleda toetust ka nõustamisteenuste ja tugigruppide arendamiseks.

Nõustamisteenuste ja tugigruppide eesmärk on pakkuda inimestele emotsionaalset tuge, praktilisi nõuandeid ja suurendada nende teadlikkust sellest, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate keeruliste situatsioonidega, sealhulgas erivajaduse või hoolduskoormusega. Lisaks on oluline julgustada omavalitsusi arendama innovaatilisi lahendusi – näiteks kodus elavad hooldusvajadusega inimesed saaksid kasutada erinevaid tehnilisi lahendusi, et olla kontaktis nii omavalitsuse, teenuseosutajate kui ka oma lähedastega.

Toetust võib saada koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, päevahoiu- ja intervallhooldusteenuse, integreeritud hooldusteenuse, nõustamisteenuse ja tugigruppide, psühholoogilise nõustamise, kogemusnõustamise, võlanõustamisteenuse ja teiste teenuste pakkumiseks. Kokku toetatakse kohalikke omavalitsusi Euroopa Sotsiaalfondist viie miljoni euroga.

Kahe päeva jooksul kohtutakse Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste juhtide, AS Eesti Energia ja Sillamäe Sadama, kohaliku töötukassa ja ametiühingute esindajatega, samuti külastatakse Alutaguse Hoolekeskust ning Narva Sotsiaaltöökeskust. Sotsiaalministeeriumist osalevad kohtumistel kantsler Marika Priske, töövaldkonna asekantsler Sten Andreas Ehrlich, sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ning e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar.