Juuni lõpus kirjutas Eesti Päevaleht munitsipaallasteaedade juhtide teadmatusest, kas linn maksab eriolukorra tõttu kehtestatud kohatasu vabastusest tingitud tulutühimiku neile kinni või mitte. Eriolukorra ajal peatatud kohatasu laekumine tõi lasteaedadele 3,8 miljoni euro suuruse eelarveaugu.

Toona jäi selgusetuks, kas ja millal kavatseb linn kohatasu puudujäägi lasteaedadele kompenseerida. Nüüd kinnitas abilinnapea Belobrovtsev, et lasteaedade kulueelarvet pole vähendatud ning neid millestki ilma jäetud.

"Lasteaedade tulueelarve korrigeeritakse sügisel lisaeelarvega, mille tulemusena kohatasu vabastuse tõttu saamata jääv omatulu vähendatakse ka eelarves ning see asendatakse rahastusega linnakassast. Küll aga tuleb asutuste juhtidel, arvestades kriisiolukorda ja majanduslangust, lähtuda kulutuste tegemisel otstarbekuse ja säästlikkuse põhimõtetest," teatas Belobrovtsev.

Abilinnapea selgitas, et koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt kaetakse lasteaedade kulud järgmiselt: lapse toidukulu katab päevamaksumuse alusel vanem; muud lasteaia kulud (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) kaetakse omavalitsuse eelarve vahenditest ning volikogu otsusel osaliselt vanemate poolt.

"Sõltumata laekumata jäänud tulust on Tallinna linn ka kohatasu vabastuse kuudel tasunud kõik munitsipaallasteaedade kuluarved ning tasub eelarvesse planeeritud kulud ka edaspidi," kinnitas Belobrovtsev üle.