"Tallinna linnavalitsus tänab linnasekretär Toomas Seppa 30-aastase teenistuse eest, tema panust Tallinna arengusse on raske üle hinnata. Toomas Sepp on isiklikult väga palju panustanud kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivasse õigusloomesse ning aidanud kujundada kaasaaja nõuetele vastavat omavalitsussüsteemi," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Linnasekretär Toomas Sepp märkis, et selle otsuseni jõudmine ei olnud kerge. Ta viitas meeri ümberkorraldustele linnasüsteemis - juhtimisplaan 2021. Selle kohaselt moodustatakse eelkõige linnakantselei baasil uus keskne juhtimise struktuur ehk Tallinna strateegiakeskus.

"Oleme linnapeaga nii enne kui ka pärast selle plaani väljakuulutamist mitmeid kordi omavahel arutanud erinevaid teid nende muutuste elluviimiseks. Väljakutseid, millega nende rakendamisel tuleb arvestada, nende läbiviimise kava ja minu võimalikku rolli selles protsessis ja linna süsteemis," lausus Sepp. "Nende arutelude tulemusena oleme jõudnud kokkuleppele, et nii ulatuslike muutuste läbiviimine eeldab väga suurt ja pingelist tööd, sh olemasoleva süsteemi põhjalikku reformimist. Linnapea soovil, millega mina nõustusin, asub neid muudatusi läbi viima keegi teine, kellel on linnapea täielik usaldus."

Linnavalitsus otsustas maksta Sepale Tallinna linna kohaliku elu edendamise ja omavalitsuse organisatsiooni tulemusliku arendamise ning juhtimise eest kolmekümne aasta vältel Tallinna põhimääruse alusel hüvitist kuue kuu põhipalga ulatuses. Kokku on see 36 600 eurot.

Toomas Sepp esitas 30. juunil linnapeale avalduse teenistusest vabastamiseks tema enda algatusel alates 1. septembrist.

Toomas Sepp alustas tööd Tallinna linnakantseleis mais 1990 linna elamunõunikuna. Tallinna linnasekretärina on ta teenistuses olnud alates 24. aprillist 1992. Sepp on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja omandanud juristi kvalifikatsiooni 1983. aastal. Ta on Tallinna teenetemärgi kavaler aastast 2009.

Kuni uue linnasekretäri ametisse nimetamiseni täidab linnasekretäri ülesandeid linna õigusdirektor Priit Lello.