""Eesti 2035" strateegia eelnõu on valminud väga paljusid inimesi kaasates. Ligi 17 tuhat inimest on andnud ideekorjel, aruteludel, seminaridel ja analüüsides panuse Eestile pikaajalise arenguplaani koostamiseks," rääkis riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago. "Me ei ole harjunud iga päev mõtlema, milline on meie tänaste otsuste mõju riigi tulevikule," ütles Kattago. "Pikaajalise arengustrateegiaga saame riigi käekäiku teadlikult suunata."

Strateegia eelnõu seab Eestile viis sihti:

* Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed.
* Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud.
* Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik.
* Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond.

Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik. "Eesti 2035" aitab parandada ka riigi strateegilist planeerimist laiemalt. "Kui meil on kokku lepitud valdkondadeülesed strateegilised sihid, vähendab see eeldatavasti valdkondadevahelist killustatust ning lahendab koostöömuresid senisest paremini," selgitas Kattago. "Saame vähendada ka strateegilise planeerimisega kaasnevat bürokraatiat ja strateegiadokumentide arvu ning määrata paremini kindlaks vastutuse jaotumise."

Strateegias kirjeldatakse Eesti arenguvajadusi, strateegia aluspõhimõtteid, strateegilisi sihte ning peamisi vajalikke muutusi. Strateegial on ka tegevuskava, kuhu on koondatud elluviimiseks vajalikud tegevused koos eestvedajatega ning mõõdikud, millega edusamme mõõta. "Peame tähtsaks, et strateegia üldosa kinnitaks riigikogu," täpsustas Kattago ja lisas, et kuna elu on pidevas muutumises, tuleb kindlasti säilitada paindlikkus ja teha vajaduse korral strateegiasse muudatusi.

Eelnõu koostamisel on osalenud riigikogu liikmed, ministeeriumid, ametkonnad, kohalikud omavalitsused ja nende esindusorganisatsioonid ning valitsusvälised partnerid, ettevõtjad, teadlased ja eksperdid.

Vabariigi Valitsus algatas strateegia "Eesti 2035" koostamise märtsis 2018. Strateegia koostamise eest vastutavad riigikantselei ja rahandusministeerium.

Tagasisidet arengustrateegia eelnõu kohta oodatakse 27. juuliks. Materjalid leiab SIIT.

Strateegia koostamise käigus valminud tööpaberid ja analüüsid ning arvamuskorje ja seminaride kokkuvõtted on kättesaadavad "Eesti 2035" strateegia kodulehel.