Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitöös on neli varianti, millest õpilane valib ühe. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidele, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada.

Eesti keele riigieksam algab kell kümme ja kestab kuus tundi. Täpsem info eksami sisu kohta avaldatakse Innove kodulehel hiljemalt kl 16.

Esmaspäeval, 1. juunil toimub eesti keele teise keelena riigieksami kirjalik osa, eksami suuline osa viiakse läbi 1.-3. juunini. Eksam mõõdab keeleoskust B2-tasemel ja koosneb viiest osaoskusest - kirjutamine, kuulamine, lugemine, keele struktuur ja rääkimine. Eksami kirjalik osa algab kell 10 ja lõpeb ligikaudu 14.30. Sellele eksamile on end kirja pannud 1860 eksamitegijat.

Riigieksamite periood jätkub 5. juunil toimuva matemaatika eksamiga. Inglise keele riigieksamit sel kevadel ei korraldata. Rahvusvahelise inglise keele eksami Cambridge C1 Advanced eksamisessioon on 12.-22. juunini ning saksa keele Goethe-Zertifikat B1- ja B2-taseme eksamid toimuvad 8.- 11. juunil. Prantsuse ja vene keele rahvusvahelised eksamid on planeeritud augusti algusesse.

Eksamiperioodi alguse puhul tervitab raadios eksamitegijaid täna ja esmaspäeval ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Eksameid teeb tänavu kokku 9861 õpilast, kellest 8352 on gümnaasiumiõpilased, 544 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 965 kutseõppeasutuste õpilased.

Riigieksamite tulemused on teada hiljemalt 30. juunil ning avaldatakse infosüsteemis EIS ja riigiportaalis eesti.ee. Õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil.

Riigieksamid korraldab kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja piiranguid silmas pidades Eesti hariduse kompetentsikeskus, sihtasutus Innove.