Tartu halduskohus jättis esmaspäeval tehtud määrusega rahuldamata noorte kliimastreikijate esialgse õiguskaitse taotluse Enefit280 põlevkiviõlitehase ehitamise osas. Halduskohus on seisukohal, et praegu puudub kaebajal esialgse õiguskaitse vajadus.

Ühendus taotles esialgset õiguskaitset, kuna näeb põlevkiviõlitehasel negatiivset mõju kliimale, vastuolu Pariisi kliimaleppes võetud kohustuste täitmisega ja säästva arengu põhimõtete rikkumisega. Kõik need väited on halduskohtu hinnangul seotud tehase funktsioneerimise käigus tekkivate kõrvalmõjudega.

"Kaebuses ja esialgse õiguskaitse taotluses puuduvad etteheited selle kohta, et just tehase ehitamise ajal tekivad negatiivsed keskkonnamõjud," vahendas Tartu kohtute pressiesindaja Annett Kreitsman. Kohus selgitas määruses, et juhul kui halduskohtumenetlus ei lõppe tehase käivitamise ajaks, on kaebajal õigus pöörduda veel kord kohtu poole esialgse õiguskaitse taotlusega ja paluda vaidlusaluse korralduse kehtivuse peatamist.

Noorte kliimastreikijate kaebuse võttis kohus menetlusse ja määras vastustajaks Narva-Jõesuu linna, kes peab vastama kaebusele 21 päeva jooksul alates kohtumääruse kättesaamisest. Lisaks kaasas kohus menetlusse kolmanda isikuna AS-i Enefit Energiatootmine ja AS-i Enefit Kaevandused ning haldusorganina keskkonnaministeeriumi. Kaasatud osapooled peavad esitama oma seisukoha kaebuse osas 21 päeva jooksul alates kohtumääruse kättesaamisest.

Määruse resolutsiooni punktide 1 (esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmine) ja 3 (kolmanda isiku kaasamine) peale võib esitada määruskaebuse Tartu ringkonnakohtule 15 päeva jooksul pärast määruse kättesaamist.