Keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ellu viiva keskkonnaameti ning keskkonnajärelevalvet tegeva keskkonnainspektsiooni ühendamine on osa valitsuse mullu 1. augustil heaks kiidetud riigireformi kavast. Valitsuskabinet andis nüüd, pärast vastava analüüsiga tutvumist rohelise tule ühendamisega edasi minna ning keskkonnaministeerium valmistab ette ja esitab lähiajal valitsusele selleks vajalike seadusemuudatuste eelnõud.

„Läbiviidud analüüsi tulemusel oleme veendunud, et kahe asutuse liitmisel saame muuta keskkonnavaldkonna teenused paremaks ja mõjusamaks,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk. „Keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon teevad ka praegu tihedat koostööd, kuid ühenduses peitub siin kahtlemata jõud. Selge on ka see, et inimestel on lihtsam oma keskkonnaasju ajada ühes asutuses. Kokkuvõttes võidavad kahe asutuse ühendamisest nii keskkond kui ka ühiskond.“

Keskkonnaameti ja -inspektsiooni ühendamine annab ka mõningast kokkuhoidu, seda eeskätt sõidukite ja kinnisvara efektiivsema kasutamise abil. Palgakulude vähenemist pole ette näha, sest keskkonnavaldkonna palgatase jääb ülejäänud riigisektori keskmisest märgatavalt maha.

Riigihalduse minister Jaak Aab märkis, et riigireformi käigus loodava ühendasutuse puhul lähtutakse põhimõttest, et tulevane asutus peab olema esindatud kõikides maakondades. „Tegeleme rahandusministeeriumi riigihalduse ekspertidega aktiivselt riigimajade projekti elluviimisega, et pakkuda asutusele maakonnakeskustes kaasaegset töökeskkonda ja paindlikku teenuste osutamise võimalust.“

Keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni ühendamine on olnud plaanis ka varem, kuid pole saanud piisavat poliitilist toetust. Ühe vastuargumendina on kahtluse alla seatud järelevalve sõltumatuse säilimise küsimus. Sõltumatuse kadumise kartuse taga on muu hulgas olnud ekslik arusaam, nagu kontrolliks keskkonnainspektsioon keskkonnaameti tegevust, sh keskkonnalubade väljaandmist. Tegelikult kontrollib keskkonnainspektsioon mitte keskkonnaametit, vaid seaduste ja loanõuete täitmist. Keskkonnainspektsioon teeb järelevalvet kõigis keskkonnavaldkondades, menetleb kohtuväliselt keskkonnaalaseid väärtegusid ning uurimisasutusena ka keskkonnakuritegusid. Järelevalve küsimusele sõltumatu hinnangu saamiseks telliti õigusalane analüüs advokaadibüroolt AB Eversheds Sutherland Ots ja Co, kes kinnitas, et nii loamenetluse kui järelevalve sõltumatus asutuste ühendamisel säilib.

Kuna varasemates debattides on kõlanud ka ettepanek ühendada keskkonnainspektsioon hoopis Politsei- ja Piirivalveametiga (PPA), siis küsiti analüüsi käigus ka PPA seisukohta. Politsei ei pea seda mõtet otstarbekaks ega toeta keskkonnainspektsiooni liitmist PPA-ga.

Keskkonnametis ja keskkonnainspektsioonis on kokku 512 töötajat. Uue asutuse ametlik aadress hakkab olema Pärnus. Mõlemad asutused paiknevad juba praegu hajusalt üle Eesti. Praeguse plaani kohaselt alustab nende ühendamisel loodav amet keskkonnaameti nime all tööd 1. jaanuaril 2021.