Harku vald teavitas detsembris õpetajate, lapsevanemate ja õpilaste vastuseisust hoolimata plaanist kolida Muraste Kooli III kooliaste endisesse piirivalve õppekompleksi Merikülas. Valla plaani kohaselt peavad sajad lapsed seetõttu järgmisest sügisest igapäevaselt võtma ette pika ja ohtliku koolitee pankrannikust alla ning mööda valgustamata ja kitsast autoteed.

Varasemalt läbiviidud küsitluse kohaselt on kooli kolimise vastu Merikülasse 97 protsenti lapsevanematest, vallale kirjutasid ametliku kirjad nii hoolekogu, kooli direktor kui 36 õpetajat. Eile toimus Meriküla hoones tuliseks läinud kohtumine valla ning õpetajate, hoolekogu ja ligi 300 kohaletulnud lapsevanema vahel.

Muraste Kooli hoolekogu esimehe Mart Eensalu sõnul toetab hoolekogu kooli laienemist. “See on vajalik, et õpilased saaksid oma vallas koolis käia. Nii kooli direktor, õpetajad kui hoolekogu on korduvalt väljendanud ning saatnud vallale ka ametlikud pöördumised, et Muraste Kooli laiendataks praeguses asukohas. Kahjuks vald nendele reageerinud pole,” ütles Eensalu.

Muraste Kooli hoolekogu esimehe sõnul asub Meriküla hoone Muraste panga all, kuhu viib pika ringiga kitsas ja pime Tilgu tee. “See tee pole mõeldud jala käimiseks, sest puudub kergliiklustee ja valgustus. Samuti pole arvestatud Tilgu tee oluliselt kasvava liikluskoormusega,” ütles Eensalu.

Ka Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtivlektor Sven Kreegi koostatud värske eksperthinnangu kohaselt ei ole Tilgu tee kasutamine õpilaste kooliteena mõistlik, kuna pole tagatud ohutu liiklemise võimalused ning üleval on küsimused koolitee pikkuse kohta nende jaoks, kes peavad selle jalgsi läbima.

“Me ei ole nõus vallavalitsuse teerullipoliitikaga, mis ei arvesta kooli kolimise osas vähimalgi määral kõige olulisemate sihtgruppide – õpetajate ja lapsevanemate arvamuse ning enam kui 200 õpilase turvalisusega,” lisas Eensalu.

“Jah, vald ütleb, et turvalisus on oluline ning lubab lapsi ohtu mitte seada. Samas selgitas vallavanem eile, et kui turvalist treppi või lifti järgmise kooliaasta alguseks rajada ei suudeta, siis tagatakse õpilaste uude kooli jõudmise koolibussidega. Aga selgelt ei jõua bussid iga õpilast vedada. Vald ei vastuta iga lapse eest, kes mööda ohtlikku teeperve kodupoole jalutab. Autod ning lisanduvad koolibussid suurendavad omakorda teekonna ohtlikkust,” sõnas Eensalu.

“Kuigi kooli kolimine peaks kava kohaselt toimuma juba sügisel, pole vallal selget plaani Tilgu teele kergliiklustee ja valgustuse rajamiseks, samuti pole kavas rajada uut ja ohutumat teed. Keskkonnaameti ametliku seisukoha järgi on tegemist looduskaitsealaga, kuhu ei saagi uusi teid või rajatisi teha,” selgitas Eensalu.

Eensalu kinnitusel on väga mures ka kooli õpetajad, keda hirmutab lisaks turvalisusele ka õppetaseme langus. “Vald tahab kolida osa Muraste koolist endise piirivalvekooli hiigelkolossi, mis pole tegelikult põhikooliks sellisel kujul sobilik. Vald lubab ümberehituseks investeerida ligi kümme korda vähem raha kui nende enda tellitud eksperthinnang suurusjärguna vajalikuks on pidanud,” lisas Eensalu.

“Lisaks peavad paljud õpetajad edaspidi andma tunde nii praeguses Muraste Koolis kui Meriküla kompleksis ning läbima selleks keset päeva kas kaheksa kilomeetrit oma transpordiga või 2,9 kilomeetrit jala ja ohtlikult. Õpetajate suure koormuse juures mõjutab selline lisakohustus selgelt õppekvaliteeti kui ka võimet häid õpetajaid vallas hoida ja juurde tuua,” ütles Eensalu.

Muraste Kooli hoolekogu viis lapsevanemate seas läbi küsitluse, mille 370 vastajast 97,2 protsenti polnud nõus põhikooli kolimisega Merikülasse ning toetas praegusele koolile juurdeehituse rajamist. “Lastega ei tohi selliseid läbimõtlemata eksperimente teha. Saatsime küsitluse tulemused vallavolikogule ja vallavalitsusele, aga ühtegi vastust me ei saanud,” kommenteeris Eensalu.

Hoolekogu esimehe sõnul on nii kooli hoolekogu, õpetajate kui direktori hinnangul kõige jätkusuutlikum, turvalisem ning ka rahaliselt mõistlikum valik praegusele Muraste koolile juurdeehituse tegemine. “Järgmisel õppeaastal saaks kolmanda kooliastme teha moodulruumidesse ning edasi rajada olemasoleva kooli juurde püsiv laiendus,” ütles Eensalu.

Vallavanem Erik Sandla on varem Delfile kinnitanud, et turvalisus on vallale oluline. “Valla arengukavva on varem planeeritud uusi juurdepääsuteid jalgsi ja rattaga liikumiseks Muraste ning Meriküla vahele,” sõnas ta. Lisaks hakkavad liikuma koolibussid Muraste ja Meriküla vahel, et vähendada laste sõidutamist lastevanemate poolt.

Mõlemad teelõigud, mis kooli viivad, asuvad aga osaliselt rangete tingimustega looduskaitsealal. Sandla ütles, et valdkonna spetsialistid otsivad lahendusi. Lisaks lubatakse Muraste vaateplatvormi koos trepiga rekonstrueerida, kuigi ka see jääb looduskaitsealasse. Siiski ei plaani vald lapsi treppe mööda kooli saada. “See ei ole lastele pakutav valik,” ütles Sandla.

Miks aga Meriküla kompleks? Valla hinnangul tuleks seal teha väiksemahulisi töid umbes 360 000 euro eest. Muraste laienemine oleks sellest kallim. Peale selle on Meriküla õppehoone heas korras, seal saaks mängida saalholit, erinevaid sportmänge, ujuda ning harjutada täpsust lasketiirus.